INDEKS AUTORSKI

Józef Pastuszka (1897-1989)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Materialistyczna a katolicka koncepcja człowieka. Przegląd Filozoficzny, nr 1-4, 105-118, 1947.

# człowiek # materializm dialektyczny # filozofia katolicka #
TREŚĆ. I. Materialistyczna idea człowieka. II. Katolicka idea człowieka.

Trwałe wartości filozofii chrześcijańskiej na tle nowoczesnych prądów filozoficznych. Roczniki Filozoficzne, I, 1-41, 1948.

# filozofia katolicka # filozofia nowożytna # metafizyka #

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej [KUL] - nowy ośrodek studiów filozoficznych. Roczniki Filozoficzne, I, 270-277, 1948.

Psychologia a filozofia. Kilka uwag o organizacji studium psychologii w uniwersytetach polskich. Roczniki Filozoficzne, I, 282-287, 1948.

Filozofia a religia. Ich psychologiczna geneza i wzajemne oddziaływanie. Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL, 1949.

# filozofia a religia # rozum a wiara # społeczna rola religii #
TREŚĆ. I. Geneza religii i filozofii. II. Fenomenologia aktów religijnych i filozoficzno-naukowych. III. Ich związki zobopólne. IV. Stosunek kościoła do kultury. V. Uniwersytety katolickie. Ss. 23.

Mimika człowieka jako wyraz psychiczny. Roczniki Filozoficzne, II-III, 146-171, 1949-1950.

# człowiek # mimika # psychika #
TREŚĆ. I. Problematyka. II. Twierdzenia podstawowe. III. Co wyrażają ruchy mimiczne. IV. Interpretacja ruchów mimicznych. V. Dynamika mimiczna a jej znaczenie.

Henryk Jakubanis (1879-1949). Wspomnienie pośmiertne. Roczniki Filozoficzne, II-III, 344-346, 1949-1950.

Z kroniki Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej K. U. L. Roczniki Filozoficzne, II-III, 410-413, 1949-1950.

Postawy życiowe wg S. Kierkegaarda. Roczniki Filozoficzne, 6(4), 105-125, 1958.

# KIERKEGAARD, Søren # egzystencjalizm # filozofia człowieka #

Osobowość św. Tomasza z Akwinu. Rys psychologiczny. Roczniki Filozoficzne, 7(4), 5-20, 1959.

# TOMASZ z Akwinu, św. #

Kilka uwag o recenzji "Psychologii ogólnej". [Polemika z: Kozielecki, Józef. Podręcznik filozofii spekulatywnej]. Studia Filozoficzne, nr 2, 172-177, 1963.

# psychologia #

Filozoficzne i empiryczne pojęcie osoby ludzkiej. Roczniki Filozoficzne, 11(4), 45-60, 1963.

# osoba # filozofia człowieka # psychologia #
TRESĆ. 1. Filozoficzne pojęcie osoby. 2. Empiryczne pojęcie osoby.

Proces myślenia u św. Tomasza z Akwinu a w egzystencjalizmie M. Heideggera. Roczniki Filozoficzne, 13(4), 33-47, 1965.

# TOMASZ z Akwinu, św. # HEIDEGGER, Martin # poznanie # myślenie #
TREŚĆ. 1. Św. Tomasz z Akwinu. (a) Poznanie zmysłowe i rozumowe. (b) Przebieg procesu myślowego. 2. M. Heidegger. (a) "Istnienie" człowieka. (b) "Człowiek w świecie". (c) Rola poznania ludzkiego. (d) Jaki jest przebieg myślenia? 3. Konfrontacje.

Koncepcja człowieka - bliźniego w egzystencjalizmie. Roczniki Filozoficzne, 14(4), 5-18, 1966. Pastuszka, Józef.

# filozofia człowieka # PASCAL, Blaise # HEIDEGGER, Martin # SARTRE, Jean Paul # MARCEL, Gabriel #

"Struktura świadomości religijnej. Próba nowej interpretacji" w: Pastori et magistro. Praca zbiorowa wydana dla uczczenia jubileuszu 50-lecia kapłaństwa Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Doktora Piotra Kałwy Profesora i Wielkiego Kanclerza KUL. Krupa, Andrzej (przewodn. kom. red.), 307-338. Lublin, Wyd. TN KUL, 1966.

# katolicyzm # świadomość religijna # akt religijny #
TREŚĆ. I. Pojęcie świadomości. II. Struktura świadomości. 1. Elementy poznawcze. (A) Ich obecność. (B) Racjonalizm religijny. (C) Intelektualizm. 2. Elementy uczuciowe. (A) Czy uczucia są źródłem religii? (B) Uczucie jako wyraz aktów religijnych. 3. Elementy woli w aktach religijnych. 4. "Popęd religijny". III. Wnioski końcowe.

Człowiek i czas. Refleksje psychologiczne. Roczniki Filozoficzne, 15(4), 5-23, 1967.

# człowiek # czas # psychologia #
TREŚĆ. 1. Czas jako problem psychologiczny. 2. Przezywanie czasu. (a) Teraźniejszość. (b) Przyszłość. (c) Przeszłość. (d) Synteza czasu. 3. Człowiek zespolony z czasem. 4. Człowiek w walce przeciw czasowi.

Koncepcja człowieka w psychoanalizie Freuda. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 73-84, 1967. Pastuszka, Józef.

# FREUD, Siegmund # psychoanaliza # filozofia człowieka #
TREŚĆ. I. Uwagi wstępne. II. Człowiek - istota somatyczna. 1. Świadomość, przedświadomość, nieświadomość. 2. Id, Ego, Superego. III. Człowiek - istota popędowo-płciowa. IV. Człowiek - istota konfliktowa. V. Człowiek kulturalny. VI. Człowiek - istota religijna. VII. Człowiek - istota moralna. VIII. Konkluzja.

Koncepcja człowieka w uchwałach Soboru Watykańskiego II (Konstytucja o Kościele w świecie współczesnym) na tle współczesnych humanizmów. Roczniki Filozoficzne, 15(4), 51-73, 1968.

# filozofia człowieka # humanizm # katolicyzm # ateizm #
TREŚĆ. 1. Koncepcja człowieka świeckich humanizmów areligijnych. (a) Racjonalizm. (b) Humanizm psychologii głębinowej. (c) Humanizm egzystencjalny. (d) Humanizm marksistowski. 2. Soborowa koncepcja człowieka (humanizm chrześcijański). (a) Człowiek jako osoba. (b) Człowiek - istota społeczna. (c) Człowiek - istota kulturalna.

Człowiek - istota religijna. Roczniki Filozoficzne, 18(4), 5-17, 1970.

# filozofia człowieka # akt religijny # religia #
TREŚĆ. 1. Problematyka. 2. Charakterystyka aktów religijnych. 3. Geneza aktów religijnych. 4. Rozum, wola i uczucie w życiu religijnym. 5. Stopnie religijności. 6. Typy religijności.

Charakterologia według I. Kanta. Charakterystyka antropologiczna. Roczniki Filozoficzne, 21(4), 153-164, 1973.

# KANT, Immanuel # charakter # temperament #
TREŚĆ. * Wstęp. Koncepcje reformistyczne. 1. Temperament. (a) Temperament sangwiniczny. (b) Temperament melancholijny. (c) Temperament choleryczny. (d) Temperament flegmatyczny. 2. Sposób myślenia (charakter). 3. Fizjonomika. 4. Charakter płci (kobiety i mężczyzny). 5. Charakter narodu. 6. Charakter rasy. 7. Charakter gatunku ludzkiego.