INDEKS AUTORSKI

Stanisław Popławski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

"Chrześcijanin w świecie". Studia Filozoficzne, nr 11, 125-134, 1974. Popławski, Stanisław.

# filozofia katolicka # katolicyzm # religia a polityka #

Personalizm w Polsce. Problemy rewolucji osobowo-wspólnotowej w mounieryzmie "Więzi". Poznań, PWN, 1975. Popławski, Stanisław.

# personalizm # filozofia polska # MOUNIER, Emmanuel # historyzm # wspólnota # katolicyzm a marksizm # wychowanie #
TREŚĆ. (A) Wstęp. I. Geneza personalizmu "Więzi". II. Personalistyczna koncepcja historyzmu. 1. Chrześcijańska metafizyka jako podstawa historyzmu Mouniera. 2. Mounierowskie pojęcie procesu historycznego. 3. Koncepcja człowieka, jego miejsca, celu i roli w ramach procesu historycznego. III. Idea rewolucji osobowej i wspólnotowej na gruncie personalizmu "Więzi". 1. Istota personalistycznej wspólnoty. 2. Wpływ struktur społeczno-ekonomicznych na odmienność polskiego i francuskiego personalizmu. (a) Krytyka cywilizacji burżuazyjnej i akceptacja socjalizmu. (b) Charakter postulatów zgłaszanych pod adresem Kościoła i wiernych. (c) Koncepcja laikatu i państwa świeckiego. (d) Dialog z marksizmem w warunkach polskich. 3. Istota mounierowskiej perspektywy, czyli rewolucji osobowej i wspólnotowej w polskim personalizmie. (a) Rola chrześcijańskiego wychowania w kształtowaniu się człowieka cywilizacji personalistycznej. (b) Zagadnienie praw i obowiązków człowieka w ramach programu wychowania do wspólnoty. IV. Mounierowski "tragiczny optymizm" a optymizm personalistów z "Więzi". Stron 216.

Od "katolicyzmu otwartego" do "socjalizmu personalistycznego". (Próba odczytania programu ruchu personalistycznego środowisk "Więzi" i "Chrześcijanina w świecie"). Studia Filozoficzne, nr 11, 151-157, 1977.

# personalizm # katolicyzm # filozofia polska # socjalizm #
TREŚĆ. 1. Geneza idei "katolicyzmu otwartego". 2. Istota "katolicyzmu otwartego". 3. Idea socjalizmu personalistycznego.

z: Nazar, Ryszard i Maciejewski, Zdzisław. trosce o kulturę filozoficzną młodego pokolenia filozofów - doroczna Konferencja Wykładowców Filozofii i Socjologii. [Kiekrz 1981]. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 171-177, 1982.