INDEKS AUTORSKI

Halina Promieńska


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Etyka a ideał zdrowia psychicznego w psychoanalizie. Etyka, t. 8, 53-65, 1971.

# zdrowie psychiczne # psychoanaliza # etyka # FROMM, Erich #
TREŚĆ. (A) Etyka a pojęcie zdrowia psychicznego. (B) Propozycje psychoanalityczne.

Rewolucja naukowo-techniczna a etyka. Studia Filozoficzne, nr 7, 119-128, 1973.

# rewolucja naukowo-techniczna # etyka # wychowanie #
TREŚĆ. Społeczne i ekonomiczne skutki ekspansywnego działania postępu naukowo-technicznego, pociągają za sobą pewne przemieszczenia w zakresie zjawisk podlegających ocenie moralnej. Z uwagi na daleko idące konsekwencje oraz wagę skutków działań podejmowanych w płaszczyźnie politycznej, społecznej i produkcyjnej - działania te rzutują w znacznie większym stopniu niż miało to miejsce w przeszłości, na sposób realizacji takich wartości, jak życie i zdrowie ludzkie. Teza o wzrastającej roli i wadze świadomości moralnej (jako korektora postępu naukowo-technicznego) ma, jak dotąd, charakter bardziej postulatywny niż opisowy, ale postulat ten w sytuacji moralnie indyferentnego charakteru rozwoju nauki i techniki - nabiera mocy imperatywu. W tej sytuacji szczególnego znaczenia nabiera problem formy wychowania moralnego. (Biologowie sygnalizują nam tendencję do obniżania wieku dojrzewania biologicznego człowieka, socjologowie zwracają uwagę na zmniejszanie się siły i czasu oddziaływania środowiska rodzinnego, a psychologowie zgodni są wyróżniając znaczenie wczesnej fazy rozwoju osobnika dla kształtowania się prawidłowej struktury uczuciowej i moralnej. W tej sytuacji wcześniejsze i skuteczniejsze wyposażenie jednostki w adekwatne przesłanki regulacji zachowań, wrażliwość moralną, staje się jednym z elementów reformy wychowania moralnego).

"Ethics". [Rec. vol. 82, 1971/1972]. Studia Filozoficzne, nr 8, 125-131, 1973.

Psychoterapia, etyka i wychowanie. Studia Filozoficzne, nr 1, 91-101, 1977.

# psychoterapia # etyka # kryzys wartości # wychowanie #
ABSTRAKT. Jednym z żywotnych zagadnień współczesności jest odnalezienie się człowieka w świecie zawrotnych nieraz zmian, jakie niesie z sobą rozwój społeczny, techniczny i naukowy. Złożoność wielu problemów społeczno-politycznych oraz zagadnień związanych z technicznym wykorzystanie możliwości odkrywanych przez myśl naukową obarcza współczesnego człowieka większą odpowiedzialnością moralną i wymaga wyższego poziomu dojrzałości psychicznej, niż to było niezbędne w minionych epokach. Mówiąc o dojrzałości psychicznej, mamy na uwadze nie tylko zdolność do logicznego myślenia i zasób wiedzy odnośnie istoty zjawisk, ale i dojrzałość uczuciową; zdolność do uczestnictwa w świecie wartości ludzkich wypracowanych przez historię. Symptomy kryzysu psychicznego człowieka współczesnego, znajdujące swój wyraz m. in. w zjawisku nasilonego zapotrzebowania na psychoterapię - są w gruncie rzeczy symptomem kryzysu wartości preferowanych przez merkantylny styl życia i etykę hedonistyczną, a więc kryzysem tej perspektywy, którą wyznacza kapitalizm.

Ocena moralna a diagnoza psychiatryczna. Etyka, t. 17, 23-38, 1979. Promieńska, Halina.

# ocena moralna # psychiatria # zdrowie psychiczne #

Kilka uwag o moralnych aspektach postępu naukowo-technicznego. Studia Filozoficzne, nr 9, 103-115, 1979.

# postęp naukowo-techniczny # ocena etyczna, moralna # sens życia #
TREŚĆ. (A) Neokonkretyzm i abstrakcjonizm jako dwie formy współczesnego eliminowania zasadniczego problemu sensu życia człowieka.

O skandalach w filozofii i kondycji epistemicznej człowieka nie tylko współczesnego. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 89-104, 1984. Promieńska, Halina.

# metafilozofia # epistemologia # psychologia poznawcza #
ABSTRAKT. Artykuł jest próbą zastanowienia się nad niejawnymi przesłankami i konsekwencjami uznawanego zakresu ważności myślenia racjonalnego. Wzrost znaczenia analiz epistemologicznych i metodologicznych w ocenie rozwiązań proponowanych przez filozofię w obszarze zagadnień ontologicznych i aksjologicznych, doprowadza z konieczności do postawienia sobie pytania o epistemologię epistemologii czy chociażby o psychologię epistemologii. Powstaje bowiem sytuacja, w której przerzucony zostaje pomost między ontologią i aksjologią, związany z przymierzaniem formułowanych w ich obrębie konstatacji nie do siebie, i nie do świata zewnętrznego, lecz do bardziej fundamentalnego pola odniesień poznawczych, jakim jest wiedza o prawidłowych strukturach epistemicznych człowieka i prawach oraz kierunkach ich rozwoju. Uchylenie tradycyjnej wersji sporu w kwestii statusu wiedzy o faktach i wiedzy o wartościach pociąga za sobą jednak inne, i nie wiadomo, czy nie głębsze i istotniejsze, problemy poznawcze. Jednym z nich jest uświadomienie sobie narastającej niepewności co do kryteriów różnicowania prawidłowych i nieprawidłowych struktur epistemicznych i programów epistemologicznych, ujmowanych w historycznej i psychogenetycznej perspektywie ich kształtowania się i rozwoju.