INDEKS AUTORSKI

Roman Rożdżeński


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Epistemologiczne implikacje tzw. "operacyjnego" rozumienia pojęcia prawdy. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 209-219, 1982.

# epistemologia # prawda # filozofia nauki # operacjonizm #
TREŚĆ. 1. Wstęp. P. W. Bridgmana postulat "operacyjnego" definiowania wszelkich pojęć naukowych. 2. Zastosowanie tego postulatu względem prawdy naukowej. 3. Zasadnicze pytania o czynnik, który gwarantuje "operacyjnym" kryteriom prawdy ich obiektywny charakter. 4. Wnioski z poprzednich analiz.

O istocie tzw. poznania apriorycznego w ujęciu E. Husserla. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 91-114, 1986.

# HUSSERL, Edmund # poznanie # aprioryczność #
TREŚĆ. Wstęp. 1. Miejsce problematyki poznania a priori w tekstach Husserla. 2. Motywy zwrócenia się Husserla ku tej problematyce. 3. Husserlowe rozumienie istoty poznania. 4. O pewnym braku takiego ujęcia istoty poznania. 5. Sprawa "poznawczego charakteru" tworów znaczeniowych. 6. "Co" i "jak" jest dane w aktach oglądu zmysłowego? 7. Analogia struktur: spostrzegania oraz orzekania. 8. "Podstawowy" akt oglądu oraz akty oglądu "wyższych stopni". 9. Akt naocznego uprzytomnienia "tego, co ogólne". 10. Próba uogólnienia: jak zatem konstytuują się akty poznania apriorycznego? 11. Końcowe spostrzeżenia i refleksje.

Wypowiedzi empiryczne a uniwersalia według "Badań logicznych" Husserla. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 199-211, 1987.

# zdanie empiryczne # HUSSERL, Edmund # uniwersalia #
TREŚĆ. 1. Wstęp. Pytanie o warunki możliwości wypowiedzi empirycznych. 2. Husserlowa analiza struktury wypowiedzi empirycznych i jej wyniki. 3. Tradycyjna oraz fenomenologiczna wykładnia sensu wyrażeń funktorowych. 4. Husserlowa interpretacja znaczenia wyrażeń funktorowych. 5. Refleksje końcowe.

Postulat fenomenologii u E. Husserla i M. Heideggera. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 75-105, 1988.

# HUSSERL, Edmund # HEIDEGGER, Martin # fenomenologia # doświadczenie #
TREŚĆ. 1. Wstęp. 2. Husserlowska wersja realizacji podstawowego postulatu fenomenologii. 3. Pytanie o podstawę Husserlowskiej interpretacji bezpośredniego doświadczenia. 4. Heideggerowska wersja realizacji podstawowego postulatu fenomenologii. 5. Źródłowe doświadczenie "samej rzeczy" w ujęciu Heideggera. 6. Próba oceny Heideggerowskiej koncepcji źródłowego doświadczenia. 7. Kontynuacja: czy trwoga obdarza człowieka doświadczeniem? 8. Pytanie o doświadczenie, na gruncie którego źródłowo rozumiemy byt jako taki. 9. Próba rozjaśnienia źródła pojęcia bytu jako takiego. 10. Refleksje końcowe.

Problematyczność metafizyki we wczesnej filozofii Martina Heideggera. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 177-194, 1989.

# metafizyka # HEIDEGGER, Martin # bycie # nicość #
TREŚĆ. 1. Wstęp. 2. Problematyczność metafizyki w perspektywie ontologicznej. 3. "Skończoność" jako podstawa ontologicznego ugruntowania metafizyki. 4. Na czym polega rozumienie bycia przez byt ludzki? 5. Rozjaśnienie wewnętrznej możliwości rozumienia bycia. 6. Pytanie o postać rozumienia bycia, która jest podstawą ugruntowania metafizyki. 7. Nicość jako pierwotna postać samego bycia. 8. Jawność bycia pod postacią nicości źródłem metafizyki. 9. Rozjaśnienie powodu problematyczności metafizyki. 10. Podstawowe założenia Heideggerowskiego ujęcia problematyczności metafizyki.

Heideggerowskie ujęcie skończoności oraz jego implikacje. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 79-96, 1990. Rożdżeński, Roman.

# HEIDEGGER, Martin # egzystencja # bycie #
TREŚĆ. 1. Wstęp. 2. Człowiek i jego rozumienie bycia. 3. Egzystencja jako rozumienie bycia-w-świecie. 4. Podstawa egzystencji: skończoność. 5. Jak człowiek odkrywa skończoność swojego bytowania. 6. Dlaczego odkrycie własnego bycia-wydanym-byciu jest dla człowieka w ogóle możliwe? 7. Perspektywy, jakie otwiera mroczność faktu własnego bytowania. 8. Zakończenie. Mroczny horyzont bytowania a metafizyka.