INDEKS AUTORSKI

Adam Sikora (1928-2011)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Polska myśl filozoficzna: Oświecenie, Romantyzm. Wybrane teksty z historii filozofii. Hinz, Henryk i Sikora, Adam (wybór, wstęp i przypisy). Warszawa, PWN, 1964.

# filozofia polska - podręczniki i antologie #
TREŚĆ. 1. Od Redakcji. 2. Filozofia polskiego Oświecenia. 3. Filozofia polska pierwszej połowy XIX w. 4. Andrzej Rudzki. 5. Szymon Majchrowicz. 6. Stanisław Leszczyński. 7. Stanisław Konarski. 8. Marcin Świątkowski. 9. Antoni Popławski. 10. Franciszek Salezy Jezierski. 11. Hugo Kołłątaj. 12. Stanisław Staszic. 13. Karol Surowiecki. 14. Feliks Jaroński. 15. Stanisław Kostka Potocki. 16. Jędrzej Śniadecki. 17. Jan Śniadecki. 18. Tytus Dzieduszycki. 19. Józef Kalasanty Szaniawski. 20. Józef Gołuchowski. 21. Joachim Lelewel. 22. Kazimierz Brodziński. 23. Maurycy Mochnacki. 24. Józef Hoene-Wroński. 25. Tadeusz Krępowiecki. 26. Wiktor Heltman. 27. Stanisław Worcell. 28. Henryk Rzewuski. 29. Eleonora Ziemięcka. 30. Michał Wiszniewski. 31. August Cieszkowski. 32. Bronisław Trentowski. 33. Karol Libelt. 34. Henryk Kamieński. 35. Edward Dembowski. 36. Andrzej Towiański. 37. Adam Mickiewicz. 38. Juliusz Słowacki. 39. Zygmunt Krasiński. 40. Jan Kanty Podolecki. 41. Cyprian Norwid. 42. Dominik Szulc. 43. Józef Supiński.

Hoene-Wrońskiego utopia historiozoficzna. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 10, 133-177, 1964.

# HOENE-WROŃSKI, Józef Maria # utopia # historiozofia # mesjanizm #

Spotkania z filozofią. Warszawa, Iskry, 1965; wyd. 2 (przejrz. i uzup.) 1967; wyd. 3 1970; wyd. 4 (przejrz. i uzup.) 1975; wyd. 5 (uzup.) 1978; wyd. 6 1983.

Zob. wyd. zmienione 1995.

"James i pragmatyzm" w: Filozofia i socjologia XX wieku. Część I. (Myśli i Ludzie), 317-331. Wyd. 2 rozsz. i uzup. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1965.

# JAMES, William #

Posłannicy słowa: Hoene-Wroński, Towiański, Mickiewicz. Warszawa, PWN, 1967.

# HOENE-WROŃSKI, Józef Maria # TOWIAŃSKI, Andrzej # MICKIEWICZ, Adam # filozofia polska # mesjanizm # naród #
SPIS TREŚCI. Słowo wstępne. I. Hoene-Wroński: Absolut i historia. 1. Odsłonięcie tajemnicy. 2. Absolut a kantowski krytycyzm. 3. Rozum i intuicja. 4. Encyklopedia sposobem dedukcyjnym wywiedziona. 5. Sytuacja mesjasza. 6. Rozum i wiara, czyli zarys religii parakletycznej. 7. Założenia do historiozofii. 8. Utopia historiozoficzna a utopia egzystencjalna. 9. Epoki historii. 10. Antynomie współczesności. 11. Od mesjanizmu kosmopolitycznego do narodowego. 12. Świat słowiański. 13. Spełnienie przeznaczeń ludzkich. 14. Między nowatorstwem a epigonizmem. II. Towiański: Rewelacja i spełnienie. 1. Początki "Sprawy". 2. Prorok i emigranci. 3. Nauka Mistrza. 4. Czyn i obecność człowieka w świecie. 5. "Kościół urzędowy" i nowe objawienie. 6. Indywidualność i droga ku Bogu. 7. "Ton morzący". 8. Antynomie działania. 9. Historiozoficzna teodycea. 10. Mesjanizm indywidualny i narodowy. 11. Polska i Rosja. III. Mickiewicz: Porządek czasu i porządek wieczności. 1. Zmienność i trwanie. 2. Człowiek - Bóg. Perspektywa metafizyczna. 3. Indywiduum - Naród. Perspektywa historiozoficzna. 4. Istota narodu i uczestnictwo we wspólnocie. 5. Mesjanizm narodowy i historiozofia ludzkości. 6. Niemożność uzgodnienia. 7. Towiański, czyli obietnica syntezy. 8. Wykłady - próba syntezy. 9. "Kościół urzędowy" i potrzeby nowego czasu. 10. Rozryw z Mistrzem. Spór o czyn. 11. Krach syntezy. 12. Dezintegracja mesjanistycznej wizji.

"Hoene Wroński - Absolut i historia" w: Filozofia Polska. (Myśli i Ludzie) , 213-228. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1967.

# filozofia polska # HOENE-WROŃSKI, Józef Maria # romantyzm polski #
TREŚĆ. (A) Odkrycie Absolutu. (B) Założenia do historiozofii. (C) Epoki dziejów. (D) Wizja współczesności. (E) Misja dziejowa Słowian.

"Towiański i nowe objawienie" w: Filozofia Polska. (Myśli i Ludzie) , 253-268. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1967.

# filozofia polska # TOWIAŃSKI, Andrzej # mesjanizm #
TREŚĆ. (A) Krytyka rozumu. (B) Spirytualizacja człowieka i sakralizacja historii. (C) Kościół urzędowy i "kościół wewnętrzny". (D) Misja narodu i teodycea. (E) Kwietyzm i afirmacja czynu.

Towiański - rewelator Nowego Objawienia. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 13, 235-270, 1967.

# TOWIAŃSKI, Andrzej # filozofia polska # mesjanizm # objawienie #
TREŚĆ. (A) Prorok i emigranci. (B) Nauka mistrza. (C) Czyn i obecność człowieka w świecie. (D) Kościół i nowe objawienie. (E) Indywidualność i droga ku Bogu. (F) Antynomia działania. (G) Historiozoficzna teodycea. (H) Mesjanizm indywidualny i narodowy.

Towarzystwo Demokratyczne Polskie: natura i historia. Studia Filozoficzne, nr 1, 61-82, 1971.

# filozofia polska # prawa człowieka # własność # filozofia społeczna #
TREŚĆ. (A) W poszukiwaniu uzasadnień aspiracji społeczno-narodowych. 1. Inspiracje i sojusze. 2. Idea "pracy człowieka". 3. Natura a własność. 4. "Jednopowszechne familii europejskiej ciało". 5. Czas przewartościowań. 6. Historia i narodowość. 7. Próba syntezy.

Książę polityki. [Rec. Machiavelli, Niccolò. Wybór pism]. Człowiek i Światopogląd, nr 3, 194-199, 1973.

Fourier, czyli solidarność rzeczy. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 34, 259-269, 1989. Sikora, Adam.

# FOURIER, Charles M. F. # człowieka a przyroda # utopia #

Spotkania z filozofią. Wyd. 7 zm. Warszawa, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, 1995. Sikora, Adam.

# filozofia - podręczniki dla początkujących #
TREŚĆ (wyd. 7). 1. Słowo wstępne. 2. Heraklit, czyli o zmienności rzeczy. 3. Ludzie i atomy. 4. W stronę samowiedzy. 5. Amicus Plato. 6. Arystotelesa imperium środka. 7. Epikur, czyli o życiu szczęśliwym. 8. Epikteta pogodzenie z losem. 9. Między piekłem a niebem. 10. Tomasza świat uporządkowany. 11. Książę polityki. 12. Oblicze nieskończoności. 13. Bacona program wielkiej odnowy. 14. Kartezjusz, czyli pochwała rozumu. 15. W imię wszechstronnej autonomii. 16. Porządek rozumu i porządek serca. 17. W krainie codziennego doświadczenia. 18. Jednostka i wszechświat. 19. Obroty losu. 20. Hume`a rozmyślania potocznego życia. 21. Diderot i Encyklopedia. 22. Antynomie cywilizacji. 23. Świat myśli i świat czynu. 24. Absolutyzm wolności. 25. Hegel, czyli odyseja świadomości. 26. Tajemnice teologii. 27. Absolut i dzieje. 28. Prorok nowego świata. 29. Pozytywistyczny kapłan. 30. W stronę czynu. 31. Filozofia praktyki. 32. Strażnik wolności. 33. Milczenie Abrahama. 34. W królestwie woli. 35. Informacja w sprawie lektury.