INDEKS AUTORSKI

Paweł Sikora


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy


czasopisma
instytuty i katedry filozofii

"Podmiotowość, uprzedmiotowienie, alienacja" w: Studia nad ideą podmiotowości człowieka. Czarnecki, Zdzisław, Jerzy (red.), 101-119. Lublin, Wyd. UMCS, 1999.

# filozofia społeczna # podmiotowość # alienacja # autentyczność #

"Zagadnienie relacji: Byt-Istnienie w Heglowskiej Nauce logiki na tle metafizycznej tradycji" w: Rekonesanse filozoficzne: człowiek, wartości, historia. Jakuszko, Honorata (red.), Jedynak, Stanisław (red.), Zachariasz, Andrzej (red.), Zdybel, Jolanta (red.), 311-335. Lublin, Wyd. UMCS, 1999.

# Hegel, Georg, Wilhelm, Friedrich # metafizyka # istnienie # byt #

"Status Rozumu wobec Istnienia" w: Dylematy racjonalności: między rozumem teoretycznym a praktycznym. Czarnecki Zdzisław, Jerzy (red.), 255-282. Lublin, Wyd. UMCS, 2001.

# racjonalizm # metafizyka # istnienie # podmiotowość #

Problem różnicy ontologicznej w późnej filozofii Martina Heideggera. Colloquia Communia, nr 1(74), 17-34, 2003.

# Heidegger, Martin # bycie # byt # różnica ontologiczna #

Problemy z pojęciem Istnienia w filozofii transcendentalnej I. Kanta. Principia, t. XLIII-XLIV, 231-246, 2005/2006.

# Kant, Immanuel # istnienie # transcendentalizm # metafizyka #

Wolność i własność jako kategorie podmiotowości człowieka w filozofii libertarianizmu" w: Uwarunkowania przedsiębiorczości. Aspekty ekonomiczne i antropologiczno-społeczne. Jaremczuk, Kazimierz (red.), 99-113. Tarnobrzeg, Wyd. PWSZ, 2006.

# filozofia polityki # libertarianizm # wolność # podmiotowość #

Perspektywy filozofii Istnienia: Hegel - Heidegger. Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 2007.

# Hegel, Georg, Wilhelm, Friedrich # Heidegger, Martin # metafizyka # istnienie # bycie # idealizm # ontologia fundamentalna # podmiotowość #
Książka jest próbą pokazania jak zagadnienie Istnienia (bycia bytu) jest obecne i rozwijane w propozycjach teoretycznych Hegla i Heideggera. Rozwiązanie tego problemu sytuuje myśl Heideggera nie tylko w opozycji do filozofii Hegla, ale jednocześnie ustala pewną wspólną płaszczyznę rozważań. To, co wspólne i to, co odmienne w stanowiskach obu myślicieli powoduje, iż filozofia Heideggera jest przeciwstawnym względem heglowskiego ruchem myślenia, które rozwija się jednak na tej samej drodze odkrywania relacji: bycie - byt. Ta relacja zaś jest najistotniejszą kwestią metafizycznego myślenia w ogóle. Zarówno Hegel, jak i Heidegger uprawiają filozofię Istnienia, jednak czynią to z przeciwnych wobec siebie pozycji. Pozwala to na rozumienie heglowskiej metafizyki jako swoistej antycypacji filozofii bycia Heideggera, albowiem autor Sein und Zeit dochodzi na końcu tam, skąd rozpoczyna się metafizyka Hegla, zaś sednem różnic między nimi jest odmienne rozumienie problemu podmiotowości.

"Krytyka czystego rozumu a problem możliwości metafizyki" w: Racjonalność teoretyczna i praktyczna. Jakuszko, Honorata (red.). Annales UMCS, vol. XXX, Sect. I, 83-101, 2007.

# Kant, Immanuel # podmiotowość # transcendentalizm # metafizyka #

Percepcja i jej przedmiot a problem metafizyki. Zarys zagadnienia. Edukacja Filozoficzna, vol. 47, 5-22, 2009.

# epistemologia # percepcja # przedmiot # metafizyka #

Kantowska metafizyka percepcji. Analiza i Egzystencja, nr 9, 61-83, 2009.

# Kant, Immanuel # epistemologia # percepcja # metafizyka #

Doświadczenie a realizm w filozofii percepcji Hegla. Principia, t. LI-LII, 61-75, 2009.

# Hegel, Georg, Wilhelm, Friedrich # epistemologia # percepcja # realizm epistemologiczny #

"Kategoria self-ownership a problem podmiotowości w libertarianizmie" w: Libertarianizm: teoria, praktyka, interpretacje, Bulira, Waldemar (red.), Gogłoza, Włodzimierz (red.), 97 - 106. Lublin, Wyd. UMCS, 2010.

# filozofia polityki # libertarianizm # podmiotowość # wolność #

"Percepcja jako synteza a problem przedmiotu" w: Percepcja: między estetyką a epistemologią. Konik, Roman (red.), Leszczyński, Damian (red.), 97-108. Wrocław, Bibliotheca Studia Philosophica Wratislaviensia, 2010.

# epistemologia # percepcja # realizm # transcendentalizm #

"Podmiotowość wobec metafizycznych ram pola percepcji" w: Współczesne refleksje wokół kartezjańskiej wizji podmiotu. Pobojewska, Aldona (red.), 33-46. Łódź, Wyd. AHE, 2011.

# epistemologia # percepcja # podmiotowość # transcendentalizm #

Hegel a współczesna filozofia libertarianizmu. Słupskie Studia Filozoficzne, nr 10, 71-86, 2011.

# Hegel, Georg, Wilhelm, Friedrich # filozofia polityki # libertarianizm # wolność #

Otwartość, dwuznaczność, autentyczność. Casus Heideggera. Ruch Filozoficzny, t. LXVIII, nr 2, 327-342, 2011.

# Heidegger, Martin # filozofia polityki # dwuznaczność # autentyczność #

Tezy o Marksie. Z punktu widzenia libertarianizmu. Edukacja Filozoficzna, vol. 52, 93-101, 2011.

# Marks, Karol # filozofia polityki # libertarianizm # indywidualizm #

"Aktualność hipotetycznego realizmu J. Locke’a w filozofii percepcji" w: Filozofia XVII wieku. Twórcy, problemy, kontynuacje. Żelazna, Jolanta (red.), 249-265. Toruń, Wyd. Naukowe UMK, 2011.

# Locke, John # epistemologia # percepcja # dane zmysłowe #