INDEKS AUTORSKI

Jerzy Słupecki (1904-1987)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Uwagi o sylogistyce Arystotelesa. Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dział F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne, t. 1, 187-191, 1946.

# sylogistyka #

Pełny trójwartościowy rachunek zdań. Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dział F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne, t. 1, 193-209, 1946.

# logika wielowartościowa #

Czym jest logika? Warszawa, Wiedza, 1948. Słupecki, Jerzy.

# logika - podręczniki #
TREŚĆ. 1. Prawa logiczne. 2. Sylogistyka Arystotelesa. 3. Rachunek zdań. 4. Czym jest logika? 5. Znaczenie logiki dla matematyki. 6. Wartość logiki. * Zakończenie.

O właściwych regułach inferencyjnych. Kwartalnik Filozoficzny, 18(3/4), 309-312, 1949.

# wynikanie logiczne #

[Rec. Czeżowski, Tadeusz. Logika - podręcznik dla studiujących nauki filozoficzne]. Ruch Filozoficzny, XVII (4), 144-149, 1949-1950.

z: Borkowski, Ludwik. Elementy logiki matematycznej i teorii mnogości. Warszawa, PWN, 1963.

Zob. wyd. z 1969.

"Próba intuicyjnej interpretacji logiki trójwartościowej Łukasiewicza" w: Rozprawy logiczne. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Kazimierza Ajdukiewicza. 185-191. Warszawa, PWN, 1964.

# ŁUKASIEWICZ, Jan # logika wielowartościowa # związek przyczynowy # zdarzenie #

"Logika kierunkowa" L. S. Rogowskiego. [Rec. Rogowski, L. S. Logika kierunkowa a heglowska teza o sprzeczności zmiany]. Studia Filozoficzne, nr 1, 238-243, 1967.

z: Borkowski, Ludwik. Elementy logiki matematycznej i teorii mnogości. Wyd. 2 popr. i uzup. Warszawa, PWN, 1966; wyd. 3 popr. 1969; wyd. 4 1984.

# logika - podręczniki #
TREŚĆ. Wstęp. I. Podstawowe rachunki logiczne. 1. Rachunek zdań. (a) Symbole i wyrażenia. (b) Reguły pierwotne. (c) Tezy i reguły wtórne. (d) Sprawdzanie zerojedynkowe. Funktory prawdziwościowe. (e) Niesprzeczność, pełność i zupełność założeniowego systemu rachunku zdań. (f) Aksjomatyczne ujęcie rachunku zdań. 2. Rachunek kwantyfikatorów. (a) Symbole i wyrażenia węższego rachunku kwantyfikatorów. (b) Reguły pierwotne węższego rachunku kwantyfikatorów. (c) Tezy i reguły wtórne węższego rachunku kwantyfikatorów. (d) Identyczność. (e) Definicje. (f) Rachunek kwantyfikatorów węższych rzędów. (g) Przykłady sformalizowanych dowodów matematycznych. II. Elementy teorii mnogości. 1. Ogólna teoria mnogości. (a) Algebra związków. (b) Związek pomiędzy rachunkiem zdań a algebrą zbiorów. (c) Algebra Boole’a. (d) Działania nieskończone. (e) Iloczyn kartezjański zbiorów. (f) Elementy teorii relacji. (g) Równoliczność zbiorów. Liczby kardynalne. (h) Arytmetyka liczb kardynalnych. (i) Nierówności. (j) Zbiór potęgowy. (k) Zbiory nieskończone w sensie Dedekinda. (l) Liczby kardynalne N0 i c. (m) Dowód Cantora istnienia liczb przestępnych. (n) Pewnik wyboru. 2. Zbiory uporządkowane. (a) izomorfizm. (b) Zbiory podobne. Typy porządkowe. (c) Arytmetyka typów porządkowych. (d) Przekroje. Zbiory gęste i ciągłe. (e) Skończone zbiory uporządkowane. Typy porządkowe ω, η, λ. Typy odwrotne. (f) Zbiory dobrze uporządkowane. Liczby porządkowe. (g) Odcinki zbiory dobrze uporządkowanego. (h) Nierówności. Liczby graniczne. (i) Zasada indukcji. (j) Twierdzenie Zermeli. Alefy. Hipoteza continuum. * Dodatek. (a) Antynomie teorii mnogości. (b) Kategorie semantyczne. (c) Teoria typów logicznych. (d) Definicje niektórych pojęć teorii mnogości. (e) Aksjomatyczna teoria mnogości. (f) Teoria mnogości a arytmetyka. (g) Filozoficzne uwagi o pojęciu zbioru. * Definicje. * Tezy.

Klasyfikacja rozumowań podana przez Tadeusza Czeżowskiego. Studia Filozoficzne, nr 8, 27-31, 1979.

# CZEŻOWSKI, Tadeusz # rozumowanie #

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, nr 3-4, 336-341, 1987. Słupecki, Jerzy.

# filozofia polska # autobiogram #