INDEKS AUTORSKI

Stanisław Soldenhoff


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

"Pesymizm a racjonalizm" w: Moralność i wychowanie. Warszawa, Książka i Wiedza, 1959; wyd. 2 popr., 135-173, 1960.

# etyka / moralność marksistowska # pesymizm # tragizm # postęp moralny #
TREŚĆ. (A) Wstęp. (B) O celowości krytyki pesymizmu światopoglądowego. (C) Pesymistyczny obraz człowieka. (C) Pesymizm ontologiczny. (D) Czy postęp moralny jest możliwością tylko teoretyczną?

Świecki ruch etyczny w Polsce. Ruch Filozoficzny, XIX (3-4), 137-139, 1959/1960.

[Rec. Fritzhand, Marek. Myśl etyczna młodego Marksa]. Ruch Filozoficzny, XXII (1), 18-19, 1963.

[Rec. D'Arcy, Eric. Human Acts: an essay in their moral evaluation]. Ruch Filozoficzny, XXIII (3-4), 214-216, 1965.

[Rec. Schaff, Adam. Marksizm a jednostka ludzka]. Etyka, nr 1, 366-370, 1966.

Słuszność i obowiązek w systemie etyki W. D. Rossa. Etyka, t. 1, 221-265, 1966. Soldenhoff, Stanisław.

# ROSS, William David # słuszność # deontologia # obowiązek #
TREŚĆ. I. Znaczenie orzecznika słuszny. (a) Krytyka naturalistyczna wykładni right. (b) Krytyka subiektywistycznych definicji słuszności. (c) Krytyka G. E. Moore`a. (d) Próba pozytywnego określenia orzecznika right. II. Pluralistyczna koncepcja obowiązków etycznych. (a) Analiza i ocena naczelnej dyrektywy utylitaryzmu. (b) Idea obowiązków szczególnych (special duties). (c) Gnoseologia powinności.

"William David Ross: wolność dla obowiązku" w: Antynomie wolności. Drużkowski, Marian i Sokół, Krystyna (red.), 414-425. Warszawa, Książka i Wiedza, 1966. Soldenhoff, Stanisław.

# wolność # ROSS, William David # obowiązek #

O empiryzmie w etyce. Etyka, t. 2, 69-74, 1967.

# empiryzm # etyka opisowa #

Od Locke'a do Benthama. [Rec. Ossowska, Maria. Myśl moralna oświecenia angielskiego]. Etyka, t. 2, 330-332, 1967.

Kronika szkiców i polemik. [Rec. Fritzhand, Marek. W kręgu etyki marksistowskiej]. Etyka, nr 3, 272-274, 1968.

Światopogląd i etyka. Etyka, t. 5, 41-51, 1969.

# światopogląd # etyka normatywna #
TREŚĆ. (A) O pojęciu światopoglądu. (B) O pojęciu etyki. (C) O wzajemnych związkach światopoglądu i etyki.

Lenin jako filozof. (W setną rocznicę urodzin). Ruch Filozoficzny, XXIII (3-4), 141-145, 1970.