INDEKS AUTORSKI

Edward Sołtys


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Wolność a władza (związki definicyjne). Studia Filozoficzne, nr 4, 95-103, 1986. Sołtys, Edward.

# wolność # władza # ADLER, Mortimer J. #
ABSTRAKT. W artykule zawarte są rozważania na temat związków zachodzących między wolnością i władzą w płaszczyźnie koncepcyjnej. W części wstępnej przedstawione zostały, akceptowane przez większość teoretyków władzy, jej cechy definicyjne. Wyodrębniony został szczególny typ koncepcji władzy - władza systemowa. Podkreśla się w niej: potencjalny, sprawczy i kolektywny charakter władzy. Następnie zostały omówione, w ślad za M. J. Adlerem, różne konteksty, w ramach których definiuje się wolność. Zestawienie koncepcji władzy i wolności ujawniło, że są one bliskie znaczeniowo, a w niektórych przypadkach są to pojęcia synonimiczne.