INDEKS AUTORSKI

Janusz Stawiński


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Kilka uwag w sprawie J. Huberta definicji twórczości. Studia Filozoficzne, nr 8, 131-133, 1974.

# twórczość #

Numer "Woprosow Fiłosofii" z okazji Międzynarodowego Kongresu Heglowskiego. [Rec. nr 8, 1974]. Studia Filozoficzne, nr 1, 145-154, 1975.

Posiedzenie Rad Redakcyjnych "Studiów Filozoficznych" i "Dialectics and Humanism". Studia Filozoficzne, nr 9, 177-181, 1975.

XIII narada redaktorów czasopism filozoficznych i socjologicznych krajów socjalistycznych. Studia Filozoficzne, nr 4, 177-184, 1978.

Przemoc wszechobecna. (Kwartalnik UNESCO o przemocy). [Polemika z: Domenach, Jean-Marie, The Ubiquity of Violence. International Social Science Journal, nr 4, 1978]. Studia Filozoficzne, nr 9, 99-109, 1980. Stawiński, Janusz.

# przemoc # kryzys cywilizacji # filozofia społeczna # pokój #
ABSTRAKT. W tekście poniższym zajmuję się zasadniczo jednym artykułem - o charakterze par excellence filozoficznym - z wydania kwartalnika UNESCO, "International Social Science Journal", poświęconego przemocy. Jest to rozprawa pt. "Wszechobecność przemocy" ("The Ubiquity of Violence"), pióra J. M. Domenacha. W kontekście dyskusji z tym tekstem traktuję również o niektórych innych artykułach z rzeczonego tomu. Moja próba krytyki stanowiska Domenacha streszcza się do: 1. Immanentnego wykazania istotnych niekoherencji jego ontologicznej wykładni przemocy i powikłań płynących z nazbyt szerokiego zaprojektowania tej kategorii, odbierającego jej w zasadzie sens operacyjny; 2. Zinterpretowania utajonych w nim przeświadczeń ideologicznych i niektórych płynących stąd konsekwencji, osobliwie dla teorii społecznej; 3. Wykazania niemocy jego - "katastroficznego" - projektu w usiłowaniach określenia położenia i perspektyw ludzkości w obliczu współczesnej "totalności przemocy", czyli nuklearnej techniki militarnej. Nie poważam się przy tym na sprecyzowanie definicji przemocy, pozwalając moim poglądom wyrażać się implicite w opozycji do wykładni Domenacha (oponuję zwłaszcza przeciw absolutyzacji tego pojęcia i zjawiska, starając się pokazać jego sens warunkowy i niesamoistność bytową, słowem w ogólności zakorzenienie historyczne i społeczne). Moje zaś stanowisko, jeśli idzie o oszacowanie społecznych i politycznych realiów świata współczesnego, jest zdroworozsądkowe i sceptyczne co do możliwości globalnych rozwiązań. Cele stawiałem sobie ograniczone: przypomnienie o sprzecznościach przenikających samą politykę pokojową, które dzieli ona z ogólną sytuacją społeczną.

"Biblioteka Studiów nad Marksizmem" (w dwadzieścia lat później). [Rec.]. Studia Filozoficzne, nr 3, 216-221, 1983.

Na odsiecz człowiekowi etycznemu. [Rec. Lewis, Hywel D. Freedom and Alienation]. Studia Filozoficzne, nr 9, 199-206, 1987. Stawiński, Janusz.

# etyka #