INDEKS AUTORSKI

Władysław Stróżewski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

W poszukiwaniu nowej syntezy: materializm XIX wieku. [Rec. Joad, C. E. M. Guide to Modern Thought]. Znak, nr 27, 73-77, 1951.

Problem panteizmu w "De divinis nominibus" Pseudo Dionizego Areopagity. Roczniki Filozoficzne, 5(3), 39-59, 1955/1957.

# PSEUDO-DIONIZY AREOPAGITA # panteizm # kosmogonia #

Próba systematyzacji określeń piękna występujących w tekstach św. Tomasza (Przyczynek do rozwiązania problemu transcendentalności piękna). Roczniki Filozoficzne, 6(1), 19-51, 1958.

# piękno # TOMASZ z Akwinu, św. # estetyka # dobro #
TREŚĆ. 1. Piękno metafizyczne. 2. Piękno a dobro transcendentalne. 3. Piękno kategorialne. (a) Piękno materialne i duchowe. (b) Piękno kontemplacji i piękno moralne. 4. Piękno a dobro moralne. 5. Pulchrum est quod visum placet. 6. Zakończenie.

Filozofia a światopogląd. Znak, nr 44, 130-139, 1958.

# światopogląd #

[Rec. Kowalewski, Marian. Wstęp do filozofii]. Znak, nr 53, 1322-1324, 1958.

[Rec. Jaworski, M. Arystotelesowska i tomistyczna teoria przyczyny sprawczej na tle pojęcia bytu]. Znak, nr 53, 1324-1325, 1958.

Św. Augustyn Papiniego. [Rec. Papini, Giovanni. Święty Augustyn]. Znak, nr 60, 802-805, 1959.

O pojęciach piękna. Znak, nr 61-62, 866-887, 1959.

# piękno # wartość # estetyka #
TREŚĆ. 1. Piękno metafizyczne i transcendentalne. 2. Piękno jako tak zwana wartość najwyższa. 3. Piękno jako wartość etyczna. 4. Piękno jako wartość utylitarna. 5. Piękno jako to, co wartościowe estetycznie. 6. Piękno jako to, co estetycznie pozytywne. 7. Piękno jako to, co wartościowe artystycznie. 8. Piękno jako jedna z kategorii estetycznych.

[Rec. Krąpiec, Albert. Realizm ludzkiego poznania]. Znak, nr 66, 1648-1656, 1959.

M. A. Krąpca Teoria analogii bytu. [Rec.]. Znak, nr 71, 702-707, 1960.

[Rec. Mascall, E. L. Ten, który jest. Granat, Wincenty. Teodycea]. Znak, nr 73-74, 1082-1089, 1960.

Traktat o człowieku. [Rec. Tomasz z Akwinu. Traktat o człowieku. Swieżawski, Stefan (tłum. i oprac.)]. Znak, nr 78, 1681-1688, 1960.

Książki o etyce. [Rec. Schlick, Moritz. Zasady etyki. Perelman, Chaim. O sprawiedliwości. Wojtyła, Karol. O możliwości zbudowania...]. Znak, nr 80, 265-275, 1961.

Edgard de Bruyne. Znak, nr 83, 740-744, 1961.

W kręgu neopozytywizmu. [Rec. Buczyńska, Hanna. Koło Wiedeńskie. Reichenbach, Hans. Powstanie filozofii naukowej]. Znak, nr 85-86, 1121-1129, 1961.

Historia estetyki. [Rec. Tatarkiewicz, Władysław. Historia estetyki]. Znak, nr 83, 745-748, 1961.

Claritas: Uwarunkowania historyczne i treść estetyczna pojęcia. Estetyka, II, 125-146, 1961.

# claritas # piękno # światło # historia estetyki # średniowiecze #
TREŚĆ. I. Średniowieczne rozumienie claritas. 1. Claritas (w znaczeniu węższym). 2. Lux i lumen. 3. Color. 4. Splendor. 5. Nitor. 6. Resplendentia. 7. Fulgor. 8. Refulgentia. 9. Manifestatio. II. Niektóre uwarunkowania historyczne pojęcia claritas. 1. Tradycja estetyczna. 2. Praktyka artystyczna. 3. Tradycja filozoficzna. Metafizyka i epistemologia światła. 4. Tradycja fizykalna. 5. Tradycja religijna. 6. Estetyczna treść pojęcia.

Kategorie estetyczne i sztuka współczesna. Znak, nr 84, 803-818, 1961.

# estetyka # sztuka współczesna #

Nad ostatnim dialogiem Platona. [Rec. Platon. Prawa]. Znak, nr 88, 1443-1452, 1961.

Etyka afirmacji. Znak, nr 89, 1461-1481, 1961.

# etyka normatywna # metafizyka # aksjologia # afirmacja #

[Rec. Estetyka, t. I]. Ruch Filozoficzny, XXI (2), 159-168, 1962.

O nauce. [Rec. Kamiński, Stanisław. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk]. Znak, nr 91, 155-160, 1962.

Zagadnienie determinizmu. [Rec. Bohm, David. Przyczynowość i przypadek w fizyce współczesnej]. Znak, nr 92-93, 431-436, 1962.

Z zagadnień metafizyki. [Rec. Swieżawski, Stefan i Jaworski, Marian. Byt: zagadnienia metafizyki tomistycznej]. Znak, nr 96, 926-932, 1962.

Roczniki Filozoficzne. [Rec. Roczniki Filozoficzne, VII-IX]. Znak, nr 97-98, 1258-1263, 1962.

Tomasz z Akwinu i Tomasz More. [Rec. Borgosz, Józef. Tomasz z Akwinu i Petsch, Danuta, Tomasz Morus]. Znak, nr 101, 1774-1783, 1962.

O metodzie analogii. [Rec. Dąmbska, Izydora. Dwa studia z teorii naukowego poznania]. Znak, nr 103, 141-147, 1963.

Arcydialog Platona. Znak, nr 106, 371-400, 1963.

# PLATON # miłość # poznanie # rozwój duchowy #
TREŚĆ. 1. Uczta. 2. Miłość niejedno ma imię. 3. Drogi poznania i miłości. 4. Wartość najwyższa. 5. Pomnik Sokratesa. 6. Zakończenie.

Pisma Pascala. [Rec. Pascal, Blaise. Rozprawy i listy]. Znak, nr 107, 621-629, 1963.

Na marginesie "Człowieka" Teilharda de Chardin. Znak, nr 113, 1314-1338, 1963.

# TEILHARD DE CHARDIN, Pierre # człowiek # ewolucjonizm chrześcijański #

Aktualność Bergsona. [Rec. Bergson, Henri. Myśl i ruch. Dusza i ciało]. Znak, nr 114, 1511-1515, 1963.

O filozofii średniowiecznej. [Rec. Böhner, Philotheus i Gilson, Étienne. Historia filozofii chrześcijańskiej, Pieper, Josef. Scholastyka. Postacie i zagadnienia filozofii średniowiecznej, Heinrich, Władysław. Zarys historii filozofii średniowiecznej]. Znak, nr 116-117, 359-362, 1964.

[Rec. Kovach, Francis Joseph. Die Ästhetik des Thomas von Aquin]. Ruch Filozoficzny, XXII (2-4), 186-192, 1964.

[Rec. Roczniki Filozoficzne, X i XI, 1962-1963]. Znak, nr 119, 625-631, 1964.

[Jan Nizwandowski]. Z chrześcijańskiej filozofii człowieka. Znak, nr 123, 1026-1062, 1964.

# filozofia człowieka # osoba # rozwój duchowy # tomizm #
TREŚĆ. I. Punkt wyjścia: doświadczenie człowieka. II. Struktura człowieka - aspekt statyczny. 1. "Animal rationale". 2. Problem jednostkowienia. 3. Pojęcie osoby. III. Struktura człowieka - aspekt dynamiczny. 1. Transcendentny fundament rozwoju człowieka. 2. Immanentny fundament rozwoju człowieka. IV. O pojęciu chrześcijańskiej filozofii człowieka.

Sokrates. [Rec. Krońska, Irena. Sokrates]. Znak, nr 126, 1553-1558, 1964.

"Z problematyki negacji" w: Szkice filozoficzne: Romanowi Ingardenowi w darze. Żarnecka, Zofia (red.), 85-103. Kraków, PWN, 1964.

# negacja # nicość # niebyt #
TRESĆ. 1. Negacja jako przekreślenie. 2. Negacja jako przekreślenie terminów. 3. Pojęcie niebytu i nicości. 4. Negacja przekreślająca a negacja różnicująca.

O zasadnicze pytanie metafizyki (zarys problematyki). Znak, nr 127, 3-23, 1965.

# metafizyka # fenomenologia # ontologia #

Wiara chrześcijańska a filozofia grecka. [Rec. Armstrong, A. H. i Markus, A. Wiara chrześcijańska a filozofia grecka]. Znak, nr 128-129, 392-396, 1965.

Filozofia wartości. (Wstęp do numeru). Znak, nr 130, 399-407, 1965.

# aksjologia # wartość #

Wartościowanie a ocena. Znak, nr 130, 460-465, 1965.
Ingarden, Roman; Czeżowski, Tadeusz; Stróżewski, Władysław. Dyskusja. Tamże, 466-468.

# wartość # ocena # sąd wartościujący #

Ahimsa: król Asioka i Gandhi. [Rec. Orędzia króla Asioki]. Znak, nr 135, 1226-1232, 1965.

Tomasz z Akwinu J. Piepera. [Rec. Pieper, Josef. Tomasz z Akwinu]. Znak, nr 148, 1276-1282, 1966.

[Rec. Hiss, Wilhelm. Die Anthropologie Bernhards Von Clairvaux]. Ruch Filozoficzny, XXV (1-2), 62-65, 1966.

Ku metafizyce ewolucji. Arystoteles, Tomasz z Akwinu, Teilhard de Chardin. Znak, nr 149, 1360-1384, 1966.

# teoria ewolucji # ARYSTOTELES # TOMASZ z Akwinu # TEILHARD DE CHARDIN, Pierre #

Erich Fromm: perspektywy i reedukacje. Znak, nr 155, 593-636, 1967.

# FROMM, Erich # filozofia człowieka # filozofia religii #

U podstaw nowoczesnej filozofii religii. [Rec. Otto, Rudolf. Świętość]. Znak, nr 173-174, 1602-1610, 1968.

Ludwig Wittgenstein. [Rec. Wolniewicz, Bogusław. Rzeczy i fakty. Wstęp do pierwszej filozofii Wittgensteina]. Znak, nr 175, 134-141, 1969.

Program estetyki Romana Ingardena. Ruch Filozoficzny, XXX (1), 14-20, 1972.

# INGARDEN, Roman # estetyka #

W poszukiwaniu istoty pokoju. Studia Filozoficzne, nr 5, 59-64, 1972.

# pokój # aksjologia # społeczna rola filozofii #
TREŚĆ. 1. Aspekt ontologiczny. 2. Aspekt aksjologiczny. 3. Pokój i filozofia.

Arystoteles, o duszy. [Rec. Arystoteles. Krótkie rozprawy psychologiczno-biologiczne i O duszy. Siwek, Paweł (tłum.)]. Znak, nr 224, 281-290, 1973.

Nad "Książeczką o człowieku". [Polemika z: Jadecki, J. Odpowiedzialność i istnienie świata]. Studia Filozoficzne, nr 9, 123-126, 1973.

# odpowiedzialność # INGARDEN, Roman #

Trzy modele historii dialektyki. Studia Filozoficzne, nr 2, 89-111, 1974.

# dialektyka # historia filozofii # metodologia filozofii #

Jubileusz profesor dr Izydory Dąmbskiej. [Kraków, 26.10.1974]. Roczniki Filozoficzne, 25(1), 155-158, 1977. Stróżewski, Władysław.

Trzy moralności. Znak, nr 284, 155-161, 1978.

# moralność #

Kilka uwag dotyczących metafizycznej problematyki natury oraz pochodzenia dobra i zła. Studia Filozoficzne, nr 6, 17-28, 1978.

# dobro # zło # metafizyka #

Racjonalizm i metaracjonalizm. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 39-56, 1983. Stróżewski, Władysław.

# racjonalność # racjonalizm #
ABSTRAKT. Artykuł podejmuje na początku próbę sprecyzowania znaczeń "racjonalizmu" i "racjonalności", by następnie przejść do uchwycenia istotnych cech racjonalizmu, wspólnych, przynajmniej częściowo, jego różnym odmianom. W dalszym ciągu zostały przedstawione niebezpieczeństwa, jakie grożą racjonalizmowi, jeśli zostanie zbyt ograniczony w swych postulatach i teoretycznych ambicjach. Przezwyciężenie tych ograniczeń przynieść może meta racjonalizm, dopuszczający w sferze swego przedmiotu zarówno to, co racjonalne, jaki i to, co przez "czysty" racjonalizm zostaje uznane za pozbawione sensu. Wedle meta racjonalizmu pojęcie sensu - wywiedzione z greckiego Logosu - jest szersze od pojęcie racjonalności wyznaczonego ramami dyskursywnego poznania charakterystycznego dla nous. Metaracjonalizm akceptuje wszystkie istotne postulaty racjonalizmu, nie podziela jednak jego absolutyzmu, świadomy granic jego poznawczego programu.

Słowo na zamknięcie konferencji. [Rozum - Racja - Racjonalność, 1982]. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 343-344, 1983.

# racjonalność #

Klemens. (Wspomnienie o profesorze Klemensie Szaniawskim). Znak, nr 419-420, 230-232, 1990.