INDEKS AUTORSKI

Bogdan Suchodolski (1903-1992)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Dusza niemiecka w świetle filozofii. Poznań, Wyd. Instytutu Zachodniego, 1945; wyd. 2 1947.

# filozofia niemiecka # ideologia # idealizm niemiecki # egzystencjalizm #
TREŚĆ. (A) Wstęp. 1. Przeciw racjonalizmowi. 2. Przeciw empiryzmowi. 3. Przeciw religii chrześcijańskiej. 4. Idealizm niemiecki. 5. Egzystencjalizm. 6. Prawda i fałsz. 7. Dobro i zło. 8. W oczach niemieckich i w oczach europejskich.

O wielorakości i jedności egzystencjalizmu. Przegląd Filozoficzny, nr 1-4, 119-136, 1947.

# egzystencjalizm #
TREŚĆ. Wstęp. * Filozofia czy literatura. * Filozofia czy psychologia. * Filozofia czy teologia. * Chronologiczne granice egzystencjalizmu. * Geneza egzystencjalizmu. * Problem jedności egzystencjalizmu.

O wielorakości życia człowieka. Znak, nr 12, 417-444, 1948.

# człowiek # teraźniejszość # wyobraźnia # ideał #
TREŚĆ. 1. Życie jako łączność z rzeczywistością spostrzeganą. 2. Życie jako łączność z rzeczywistością wyobrażoną. 3. Konflikty świata spostrzeganego i wyobrażonego. 4. Życie jako stosunek do świata idealnego. 5. Konflikty świata spostrzeganego i idealnego.

Dwie osie życia ludzkiego. Znak, nr 15, 33-57, 1949.

# człowiek # mieć # być # wieczność #
TREŚĆ. I. Dwa ośrodki życia. II. Dwie zasadnicze postawy człowieka: uczestnicząca i dystansująca.

[Rec. Philosophy for the Future: The Quest of Modern Materialism. Sellars, Roy Wood & McGill, J. V. & Farber, M. (eds)].
Myśl Współczesna, nr 1, 148-158, 1950.

U źródeł postępowych tradycji nauki w Polsce. Myśl Filozoficzna, nr 6-7, 237-265, 1951.

# historia nauki #
TREŚĆ. * Zaniedbana dziedzina badań. * Nauka w Polsce feudalno-pańszczyźnianej. * Na drodze ku odrodzeniu. * Nowe oblicze pracy naukowej. * Nowa organizacja pracy naukowej. * Na drodze ku materialistycznej teorii nauki. * Granice postępowości w nauce. * Elementy klasowej teorii nauki.

[Rec. Lindsay, Jack. Marxism and Contemporary Science or the Fullness of Life]. Suchodolski, Bogdan. Myśl Współczesna, nr 8, 155-163, 1951.

Filozofia polska w dobie rozkładu feudalizmu. Myśl Filozoficzna, nr 1, 147-182, 1952.

# filozofia polska # mesjanizm # oświecenie #

Idealistyczna monografia o Konarskim. [Rec. Nowak-Dłużewski, Juliusz. Stanisław Konarski]. Myśl Filozoficzna, nr 2, 401-404, 1953.

Filozofia historii w "Rodzie ludzkim" Stanisława Staszica. Myśl Filozoficzna, nr 3, 138-173, 1953.

# STASZIC, Stanisław # filozofia polska # filozofia historii #

Społeczne i filozoficzne problemy polskiego Odrodzenia. Myśl Filozoficzna, nr 4, 3-35, 1953.

# renesans # husyci # filozofia polska # arianie #

Sesja Odrodzenia. Myśl Filozoficzna, nr 1, 308-313, 1954.

"Wstęp" w: Staszic, Stanisław. Pisma filozoficzne i społeczne. T. 1 i 2. Suchodolski, Bogdan (opracowanie i wstęp), IX-XXVIII. Warszawa, PWN, 1954.

U podstaw materialistycznej teorii wychowania. Myśl Filozoficzna, nr 3, 3-43, 1955.

# pedagogika # wychowanie # MARX, Karl # antropologia filozoficzna #

Perspektywy pedagogiki. Artykuł dyskusyjny. Myśl Filozoficzna, nr 5-6, 3-31, 1955.

Freyera teoria współczesności. [Rec. Freyer, Hans. Theorie des gegenwärtigen Zeitalters]. Myśl Filozoficzna, nr 3, 201-204, 1956.

Alternatywy psychanalitycznej teorii kultury. Myśl Filozoficzna, nr 3, 68-106, 1957.

# kultura # FREUD, Sigmund # psychoanaliza # człowiek #
TREŚĆ. 1. Człowiek i jego świat. 2. Freudowska teoria człowieka i kultury. 3. Uczniowie Freuda i mistyka wspólnoty. 4. Obietnice społeczne tzw. nowej psychanalizy. 5. Metafizyka miłości. 6. Odrodzenie świata i człowieka metodą terapii wewnętrznej. 7. Piekło i niebo - a prawdziwa ojczyzna człowieka.

Studia z dziejów polskiej myśli filozoficznej i naukowej. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wyd. PAN, 1958.

# filozofia polska # nauka polska # renesans # wychowanie # edukacja # STASZIC, Stanisław # KONARSKI, Stanisław #
TREŚĆ. I. Od Autora. II. Społeczne i filozoficzne problemy polskiego odrodzenia. III. Problematyka badań nad nauką polską okresu odrodzenia. 1. Problemy treści nauki renesansowej. 2. Społeczne podstawy i społeczna rola nauki. 3. Historia nauki na Sesji Odrodzenia PAN. IV. Polska myśl pedagogiczna w okresie odrodzenia. V. Filozofia polska w dobie rozkładu feudalizmu. VI. Rozwój i problematyka filozofii oświecenia w Polsce. 1. Zapowiedzi przełomu. 2. Filozofia na usługach odgórnych reform państwa. 3. Filozofia w okresie walki o reformę państwa. 4. Czasy porozbiorowe i walka o dziedzictwo filozofii oświecenia. VII. Nauka polska w okresie oświecenia. VIII. Stanisław Konarski. 1. Wiadomości biograficzne. 2. Prace nad historią prawa i działalność praktyczna. 3. Działalność i poglądy pedagogiczne. 4. Walka o reformę sejmów i poglądy społeczne. 5. Poglądy etyczne. IX. Stanisław Staszic. 1. Wiadomości biograficzne. 2. Poglądy społeczno-polityczne. 3. Zadania i taktyka walki z feudalizmem w Polsce. 4. Poglądy pedagogiczne. 5. Zagadnienie rozwoju historycznego. 6. Poglądy filozoficzne. 7. Pozycja Staszica w dziejach polskiej myśli filozoficznej. X. Staszic jako uczony. 1. Nauka w Polsce przed wystąpieniem Staszica. 2. Ogólna charakterystyka naukowej działalności Staszica. 3. Monistyczna koncepcja świata. 4. Teoria rozwoju. 5. Prawo natury i historia rozwoju ludzkości. 6. Cechy naukowej metody Staszica. 7. Postępowa rola nauki w przeszłości. 8. Społeczne zadania nauki w Polsce. 9. Koncepcja nauki użytecznej. 10. Staszic jako organizator prac naukowych. 11. Wielkość i sprzeczność naukowych osiągnięć Staszica. XI. Filozofia historii w "Rodzie ludzkim" Stanisława Staszica.

Wychowanie a rozwój nowoczesnej cywilizacji. Studia Filozoficzne, nr 3, 3-41, 1958.

# wychowanie # cywilizacja # postęp historyczny / społeczny # pedagogika #
TREŚĆ. 1. Wychowanie na miarę cywilizacji nowoczesnej. 2. Konflikt człowieka i cywilizacji. 3. Perspektywa postępu podstawą pojednania człowieka i cywilizacji. 4. Rola czynników obiektywnych i subiektywnych w procesie postępu. 5. Historyczna teoria osobowości.

"Problem wychowania osobowości w społeczeństwie socjalistycznym" w: Moralność i wychowanie. Warszawa, Książka i Wiedza, 1959; wyd. 2 popr., 175-217, 1960.

# etyka / moralność marksistowska # wychowanie # osobowość #
TREŚĆ. (A) Historyczna teoria osobowości. (B) Wszechstronny rozwój osobowości. (C) Postawy wszechstronnego kształcenia osobowości.

O baconowskim królestwie człowieka. Studia Filozoficzne, nr 2, 3-29, 1961.

# BACON, Francis # antropologia filozoficzna # człowiek # renesans #
TREŚĆ. 1. Człowiek twórcą własnego świata. 2. Wyzwolenie człowieka z więzów nakładanych przez jego własną działalność.

Człowiek prawdziwy i człowiek rzeczywisty w filozofii renesansu. Studia Filozoficzne, nr 3, 145-187, 1962.

# człowiek # filozofia renesansowa # antropologia filozoficzna #

Narodziny nowożytnej filozofii człowieka. Warszawa, PWN, 1963; wyd. 2 1968.

# filozofia człowieka # człowiek # humanizm # jednostka a społeczeństwo # renesans # filozofia nowożytna #
TREŚĆ. * Od autora. * Przedmowa. I. Dziedzictwo średniowiecza. 1. Augustyn i dramatyczna wizja człowieka. 2. Tomasz z Akwinu - człowiek w obiektywnym świecie hierarchii i obowiązku. 3. Franciszek z Asyżu - człowiek istotą uczestniczącą. 4. Człowiek z punktu widzenia walki o królestwo boże na ziemi. 5. Antropologia średniowiecza w sztuce epoki renesansu. II. Wiek piętnasty. 1. Pierwsze zapowiedzi nowego widzenia człowieka. 2. Narodziny i nadzieje humanizmu. 3. Oto ludzie. 4. Anatomia człowieka. 5. Człowiek swym własnym dziełem duchowym. 6. Człowiek w świecie przyrody. 7. Człowiek jako twórca królestwa ludzi. 8. Jednostka i społeczeństwo. 9. Ludowa wizja człowieka. III. Wiek szesnasty. 1. Leonardo da Vinci i Albrecht Dürer. 2. Erazm z Rotterdamu - humanistyczna koncepcja człowieka przed sądem rzeczywistości. 3. Człowiek istotą społeczną. 4. Człowiek z perspektyw rewolucyjnej walki: Tomasz Münzer. 5. Sprzeczne koncepcje radości życia i potęgi człowieka. 6. Człowiek twórcą swej własnej potęgi. 7. Człowiek w świecie przyrody. 8. Człowiek - "istota nieznana". 9. Sytuacja człowieka: wybór i maska. 10. Humanizm tragiczny. 11. Franciszek Bacon: "człowiek - to świat człowieka". 12. Tomasz Campanella - o społeczną naprawę królestwa ludzi. * Zakończenie.

Estetyka a pedagogika. [Rec. Wojnar, Irena. Esthétique et Pédagogie]. Estetyka, IV, 276-278, 1963.

Historia filozofii dla wszystkich. [Rec. Legowicz, Jan. Zarys historii filozofii]. Studia Filozoficzne, nr 1, 157-167, 1965.

Antropologia Hobbesa. Studia Filozoficzne, nr 2, 185-211, 1967.

# HOBBES, Thomas # antropologia filozoficzna # ludzie a zwierzęta # stan natury #

Konflikty humanizmu: wychowanie człowieka i wychowania obywatela. Humanizm socjalistyczny. Wydanie specjalne "Studiów Filozoficznych" z okazji 25-lecia PRL, 299-321, 1969.

# humanizm # wychowanie # jednostka i społeczeństwo # twórczość #
TREŚĆ. * Obrona osobowości - przeciw światu. * Pedagogika przygotowania do życia. * Dialektyka świata osobowego i świata przedmiotowego. * Próby integracji: Komensky, Pestalozzi, Dewey. * Źródła niepowodzeń integracyjnych. * Perspektywa realnej integracji: upowszechnienie pracy twórczej. * Dobrobyt - i co dalej człowieku. * Nowe pojęcie twórczości. * Perspektywy i pytania otwarte.

Historia nauki a kształtowanie poglądu na świat. Człowiek i Światopogląd, nr 10, 5-29, 1969. Suchodolski, Bogdan.

# historia nauki # światopogląd #
TREŚĆ. * Historyczny charakter nauki. * Wiedza a wiara. * Nauka a filozofia. * Poznanie naukowe a artystyczne. * Nauka, technika, wytwórczość. * Praktyka społeczna a nauka. * Jedność i wielorakość.

Proces kształtowania się ludzi w Polsce i jego znaczenia dla dalszego rozwoju pedagogiki. Studia Filozoficzne, nr 1, 23-41, 1970. 

# pedagogika # wychowanie # socjalizm #
TREŚĆ. I. Wstępne założenia. II. Człowiek w wymiarach społecznej wspólnoty. III. Rozwój ludzi w procesie pracy. IV. Uczestnictwo kulturalne. V. Dwa wymiary ludzkiego życia i wychowania.

Bronisława Trentowskiego filozofia człowieka. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 16, 5-16, 1970.

# TRENTOWSKI, Bronisław # filozofia narodowa # filozofia człowieka #

Człowiek w perspektywach społeczeństwa konsumpcyjnego i społeczeństwa wychowującego. Studia Filozoficzne, nr 5, 5-17, 1973.

# człowiek # konsumpcjonizm # wychowanie #

O stylach życia ludzkiego. Studia Filozoficzne, nr 7, 25-35, 1974.

# styl / sposób życia #

W poszukiwaniu modelu integracji nauk. [Wprowadzenie do dyskusji, w której udział wzięli Suchodolski, Bogdan; Kmita, Jerzy; Kunicki-Goldfinger, Władysław; Aleksandrowicz, Julian; Marciszewski, Witold; Białostocki, Jan; Ingarden, Roman S.; Winniczuk, Lidia; Rayski, Jerzy; Subotowicz, Mieczysław; Reykowski, Janusz; Lazari-Pawłowska, Ija; Kuczyński, Janusz i Szczepański, Jan]. Studia Filozoficzne, nr 4, 4-7, 1975.

# integracja nauk #

Twórczość jako styl życia. Studia Filozoficzne, nr 10-11, 97-108, 1975.

# sposób życia # twórczość #

Władysław Tatarkiewicz jako historyk filozofii. Studia Filozoficzne, nr 4, 165-170, 1976.

# TATARKIEWICZ, Władysław # historia filozofii #

Problemy nowoczesnego wykształcenia. Studia Filozoficzne, nr 5, 3-18, 1978.

# edukacja # wychowanie # rozwój człowieka #
TREŚĆ. I. Komu i po co potrzebne jest wykształcenie? II. Poznawanie świata. III. Rozwój osobowości i sterowanie własnym życiem. IV. Rozwój sił duchowych.

Twórczość - rzeczywistość, nadzieje, wątpliwości. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 3-12, 1978.

# twórczość # cywilizacja współczesna # antropologia filozoficzna #
TREŚĆ. 1. Nowe horyzonty twórczości. 2. Rzeczywistość społeczna - za i przeciw twórczości. 3. Twórczość przeciw establishmentowi. 4. Rzeczywistość oswojona i twórczość jako walka z rzeczywistością wroga. 5. Twórczość i sens życia. 6. Twórczość i miłość.

Społeczeństwo istniejące i społeczeństwo pożądane. Studia Filozoficzne, nr 97-100, 1981.

# społeczeństwo # postęp społeczny # ideał społeczny #

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, nr 3-4, 357-359, 1987. Suchodolski, Bogdan.

# filozofia polska # autobiogram #