INDEKS AUTORSKI

Stefan Swieżawski  (1907-2004)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Dlaczego tomizm? Znak, nr 2, 153-181, 1946.

# tomizm # realizm # człowiek #

Albertyńsko-tomistyczna a kartezjańska koncepcja człowieka. Przegląd Filozoficzny, nr 1-4, 87-104, 1947.

# tomizm # DESCARTES # człowiek # dusza #

Centralne zagadnienie tomistycznej nauki o duszy. Przegląd Filozoficzny, nr 1-3, 131-189, 1948.

# tomizm # dusza # ciało ludzkie # indywidualizacja (jednostkowienie) #

Logos i ethos. Znak, nr 13, 512-524, 1948.

# etyka # woluntaryzm # metafizyka # chrześcijaństwo #

U źródeł konfliktu nowożytnego przyrodoznawstwa z filozofią scholastyczną. Atak Rogera Bacona na mistrzów paryskich. Roczniki Filozoficzne, I, 42-63, 1948.

# BACON, Roger # scholastyka # przyrodoznawstwo #

Byt (zagadnienia metafizyki tomistycznej). Lublin, TN KUL, 1949.

Zob. wyd. 1999.

Homo platonicus w wiekach średnich (Jan Szkot Eriugena, Alcher z Clairvaux, Wilhelm z Conches i Hugon ze św. Wiktora jako przedstawiciele platońskiej filozofii człowieka. Roczniki Filozoficzne, II-III, 251-297, 1949-1950.

# platonizm # filozofia średniowieczna # dusza # antropologia filozoficzna #

[Rec. Gilson, tienne. L'être et l'essence]. Roczniki Filozoficzne, II-III, 447-450, 1949-1950.

Osoba ludzka - jej natura i zadania. Znak, nr 26, 361-377, 1950.

# człowiek # materializm # spirytualizm # tomizm #

Wytwórczość a piękno. Znak, nr 29, 185-201, 1951.

# wytwórczość # piękno #

O roli filozofii i o niektórych jej typach. Znak, 36, 2-21, 1957.

# filozofia a nauka # filozofia a życie # religia a filozofia # mądrość #

O niektórych przyczynach niepowodzeń tomizmu. Roczniki Filozoficzne, 5(4), 235-257, 1955/1957.
O niektórych przyczynach niepowodzeń tomizmu. Znak, 41, 490-508, 1957.

# tomizm # katolicyzm #

Założenia i wymogi uniwersalizmu katolickiego. Znak, nr 44, 164-177, 1958.

Rola filozofii w poglądzie na świat. Znak, 619-621,1958.

Problem filozoficznej teorii człowieka. Znak, nr 60, 698-713, 1959.

# człowiek # antropologia filozoficzna # metafizyka # Tomasz z Akwinu #

Rozum i tajemnica. Kraków, Znak, 1960.

# religia a filozofia # filozofia katolicka # tomizm # filozofia człowieka # BACON, Roger # WORONIECKI, Jacek # ŻÓŁTOWSKI, Adam #
TREŚĆ. * Od Autora. I. Z pogranicza filozofii i wiary. 1. Uprawa intelektu. 2. Rozum i tajemnica. 3. Logos i ethos. 4. Myśl chrześcijańska w obronie materii. 5. Z rozważań nad Wcieleniem. 6. O roli filozofii i o niektórych jej typach. II. Dlaczego tomizm? 1. Filozofia chrześcijańska wobec kryzysu metafizyki. 2. Dlaczego tomizm? 3. Na marginesie "Św. Tomasza" Chestertona. 4. Wieczne i aktualne wartości tomizmu. 5. O niektórych przyczynach niepowodzeń tomizmu. III. Człowiek. 1. Problem filozoficznej teorii człowieka. 2. Albertyńsko-tomistyczna a kartezjańska koncepcja człowieka. IV. Z warsztatu historyka filozofii. 1. Kultura umysłowa wieków średnich. 2. U źródeł konfliktu nowożytnego przyrodoznawstwa z filozofią scholastyczną. Atak Rogera Bacona na mistrzów paryskich. V. Sylwetki filozofów. 1. Filar wiary. 2. Filozof ducha i wolności. 3. Toast.

"Robert Grosseteste. Filozof przyrody i uczony" w: Charisteria. Rozprawy filozoficzne złożone w darze Władysławowi Tatarkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Czeżowski, Tadeusz (red.), 251-291. Warszawa, PWN, 1960.

# GROSSETESTE, Robert # filozofia średniowieczna # filozofia przyrody # kosmologia # historia nauki #

Wywiad z prof. Stefanem Swieżawskim. Znak, nr 90, 1693-1701, 1961.

Czy studia uniwersyteckie umożliwiają zdobycie kultury humanistycznej? Znak, nr 100, 1451-1470, 1962.

"Awicenny filozoficzna teoria człowieka" w: Rozprawy logiczne. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Kazimierza Ajdukiewicza. 205-220. Warszawa, PWN, 1964.

# AWICENNA / Ibn Sina # filozofia człowieka # problem psychofizyczny #

"Zbieżności metafizyki realistycznej i historiografii" w: Szkice filozoficzne: Romanowi Ingardenowi w darze. Żarnecka, Zofia (red.), 267-287. Kraków, PWN, 1964.

# metafizyka # realizm # historiografia #

z: Kalinowski, Jerzy. La philosophie à l'heure du Concile. Paris, Société d'Editions Internationales, 1965.

Dialog o roli filozofii tomistycznej w związku z obradami II Soboru Watykańskiego.

z: Kalinowski, Jerzy. Rozmowa o filozofii w okresie soboru. T., A. (tłum. z fr.). Znak, nr 133-134, 941-955, 1965.
Listy do redakcji. Znak, nr 137-138, 1693-1696, 1965.

# filozofia katolicka # tomizm #
TREŚĆ. * Dlaczego św. Tomasz? * Św. Tomasz na Soborze. * 700 lat metamorfoz tomizmu. * Pluralizm tomistyczny. * Czy trzeba być tomistą? * Zakończenie. Philosophia perennis.

Z problematyki metodologicznej badań filozofii XV w. Roczniki Filozoficzne, 13(1), 43-60, 1965.

# metodologia filozofii # historia filozofii # historiografia #

Zagadnienie historii filozofii. Warszawa, PWN, 1966; wyd. 2 Semper, 2005.

# historia filozofii # historiografia # filozofia historii # historiozofia # metodologia historii #

TREŚĆ. * Przedmowa. * Wstęp. Uwagi historyczne dotyczące rozwoju współczesnej problematyki z zakresu teorii i metodologii nauk historycznych. I. Historiografia filozofii. 1. Historia i historiografia. (a) Istota i przedmiot historiografii. (b) Zasięg historiografii. (c) Zadania historiografii. 2. Historia filozofii i jej historiografia. (a) Istota i przedmiot historiografii filozofii. (b) Zasięg historiografii filozofii. (c) Zadania historiografii filozofii. II. Historiozofia filozofii. 1. Filozofia historii czyli historiozofia. (a) Nauki historyczne a inne nauki i dziedziny kultury. (b) Pojęcie i problem filozofii historii. (c) Problematyka filozofii historii. 2. Filozofia historii filozofii. (a) Historiografia filozofii a inne nauki i dziedziny kultury. (b) Historiografia filozofii a filozofia. Problem historiozofii filozofii. (c) Problematyka historiozofii filozofii. III. Metodologia historiografii filozofii. 1. Problematyka metodologiczna historiografii filozofii. (a) Problem poznania historycznego i metody historiografii filozofii. (b) Ustalanie faktów historyczno-filozoficznych. (c) Interpretacja i wykład w historiografii filozofii. 2. Sprawność historyka filozofii.

Vaticanum II o kulturze. Znak, nr 157-158, 905-919, 1967.

Jeden z kryzysów myśli chrześcijańskiej w wiekach średnich. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 85-110, 1967.

# filozofia średniowieczna # filozofia a religia # TOMASZ z Akwinu, św. # aprioryzm # aposterioryzm #
TREŚĆ. I. Niektóre założenia metodologiczne historiografii filozofii (pojęcia: myśl chrześcijańska i wieki średnie). II. Rola filozofii w kształtowaniu się myśli chrześcijańskiej. III. Uwarunkowania historyczne dzieła św. Tomasza z Akwinu. 1. Kolejne etapy asymilacji dorobku umysłowego antyku. a) Asymilacja instytucji polityczno-prawnych. b) Asymilacja filozofii i nauk. 2. Renesans filozofii greckiej w szczytowym okresie średniowiecza. a) Filozofie aprioryczne i aposterioryczne i ich stosunek do myśli chrześcijańskiej. b) Przejawy aprioryzmu średniowiecznego. c) Przejawy aposterioryzmu średniowiecznego. IV. Dzieło Tomasza z Akwinu jako próba wyjścia z konfliktu między aprioryzmem i aposterioryzmem. 1. Dylemat między aprioryzmem i aposterioryzmem w XIII wieku. 2. Istota i znaczenie konfliktów w filozofii. 3. Świadomość kryzysu myśli chrześcijańskiej u ludzi XIIIgo wieku i różne próby diagnozy. 4. Myśl św. Tomasza jako nowy etap, a nie "neo-arystotelizm". a) Stosunek Tomasza do augustynizmu. b) Stosunek Tomasza do arystotelizmu. c) Proponowane przez Tomasza wyjście z ówczesnego kryzysu myślowego. V. Trudności recepcji proponowanego przez św. Tomasza wyjścia z kryzysu myślowego i duchowego (opory w przyjmowaniu stanowiska realistycznego i aposteriorycznego).

Studium św. Tomasza u dominikanów w wieku XV. Roczniki Filozoficzne, 16(1), 19-40, 1969.

# TOMASZ z Akwinu, św. # filozofia katolicka #

Początki nowożytnego arystotelizmu chrześcijańskiego. Roczniki Filozoficzne, 19(1), 41-56, 1971.

# arystotelizm # filozofia chrześcijańska #

Corpus mysticum a corpus politicum. Uwagi na temat przygotowywanego dzieła o filozofii XV-go wieku. Znak, nr 212, 186-197, 1972.

# filozofia średniowieczna # średniowiecze #

Universitas studiorum a nowa formacja umysłowa w XV wieku. Znak, nr 232, 1287-1306, 1973.

Fragment Dzieje ... w XV wieku, t. I.

Problem Arystotelesa w wieku XV. Studia Filozoficzne, nr 6, 63-73, 1973.

# arystotelizm # filozofia średniowieczna #

Maritainowi dług wdzięczności. Znak, nr 236, 139-153, 1974.

# MARITAIN #

Polskie studia nad dziejami myśli św. Tomasza. Znak, nr 245, 1455-1470, 1974.

# TOMASZ z Akwinu # filozofia polska #

Polskie studia nad dziejami myśli św. Tomasza. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 213-225, 1974. Swieżawski, Stefan.

# TOMASZ z Akwinu, św. # filozofia polska #

Dzieje filozofii europejskiej XV wieku. Tom I. Poznanie. Warszawa, Akademia Teologii Katolickiej, 1974.

# filozofia średniowieczna - podręczniki i antologie # poznanie #
TREŚĆ. (A) Wstęp. (B) Przedmowa do Tomu I. I. Uwarunkowania życia umysłowego w XV wieku. 1. Wieki średnie a wieki nowe. 2. Zachód a Wschód. 3. Corpus mysticum a Corpus politicum. 4. Scholastyka a humanizm. 5. Universitas studiorum a nowa formacja umysłowa. 6. Uniwersalizm a partykularyzm. II. Problem poznania. 1. Spór o Arystotelesa. 2. Kryzys racjonalizmu. 3. Poznawanie i jego przebieg. 4. Prawda - fałsz. 5. Różne oblicza nowego i starego. (C) Wykaz literatury. (D) Streszczenie w języku obcym. (E) Spis ilustracji. (F) Skorowidz imienny. (G) Skorowidz rzeczowy. Stron 447.

Dzieje filozofii europejskiej XV wieku. Tom II. Wiedza. Warszawa, Akademia Teologii Katolickiej, 1974.

# filozofia średniowieczna - podręczniki i antologie # wiedza # filozofia a teologia #
TREŚĆ. (A) Przedmowa do tomu II. I. Wiedza i metody jej zdobycia. II. Nauka: podział i koncepcja. III. Nauka: spór o pierwszeństwo. IV. Dialektyka a retoryka. V. Filozofia i teologia. VI. Wiedza uniwersalna. Stron 406.

Człowiek jako twórca kultury (medytacja filozoficzno-teologiczna). Znak, nr 255, 1122-1130, 1975.

# człowiek # twórczość # kultura #

[Odpowiedź na ankietę "Czy dzieje mają sens?"]. Znak, nr 257-258, 1425-1429, 1975.

Moje chrześcijaństwo dawniej i dziś. Znak, nr 266-267, 1268-1276, 1976.

Prądy doktrynalne i przemiany życia duchowego w XV wieku. Woźniakowski, Henryk (tłum.). Znak, nr 297, 139-151, 1979.

Kilka uwag o filozofii przyrody w XV wiecznej Europie Łacińskiej. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 27-59, 1979. Swieżawski, Stefan.

# filozofia przyrody # filozofia średniowieczna #
TREŚĆ. I. Filozofia przyrody i rodzące się nauki fizyko-matematyczne. 1. Rodzenie się postaw scjentystycznych. 2. Metafizyka a fizyka. 3. Przedmiot filozofii przyrody. 4. Rola matematyki. II. Związek fizyki z matematyką. 1. Calculationes. 2. Przeobrażanie się języka w przyrodoznawstwie. 3. Zasadnicze problemy matematyki.

Opoka mądrości. Pamięci Etienne Gilsona - jako wyraz czci i miłości. Znak, nr 303, 922-941, 1979.

# GILSON, Etienne # tomizm # katolicyzm #

Filozofia chrześcijanina jako poszukiwanie prawdy i jej kontemplacja. Znak, nr 321,215-221, 1981.

# filozofia chrześcijańska # metafilozofia #
[W tytule błędnie: "chrześcijańska"].

Problem wyzwolin człowieka w myśli późnośredniowiecznej. Znak, nr 341, 577-590, 1983.

# średniowiecze # astrologia # wolna wola #

Liturgia jako jedno ze źródeł inspiracji filozoficznej. Znak, nr 360-361, 1433-1442, 1984.

# filozofia a religia # metodologia filozofii #

Etos historyka filozofii. Roczniki Filozoficzne, 35(1), 147-159, 1987.

# historia filozofii # etos #

Rozmowy o filozofii. Chrześcijaństwo, filozofia i kontemplacja. Z profesorem Stefanem Swieżawskim rozmawiają Karol Tarnowski i Henryk Woźniakowski. Znak, nr 403, 3-24, 1988.

# filozofia polska # filozofia katolicka #

Klęska koncyliaryzmu. Przyczynek do dziejów etyki społecznej i politycznej w późnym średniowieczu. Roczniki Filozoficzne, 37/38(1), 55-72, 1989/1990.

# koncyliaryzm # katolicyzm # etyka społeczna # średniowiecze #
TREŚĆ. 1. Przejawy nurtu antykoncyliarystycznego. 2. Klęska koncyliaryzmu i umocnienie się absolutystycznego modelu monarchii papieskiej.

O roli, jaką chrześcijaństwo wyznacza filozofii. Znak, nr 422-423, 19-30, 1990.

# filozofia chrześcijańska # filozofia a teologia #

Byt. Zagadnienia metafizyki tomistycznej. Lublin, TN KUL, 1949; wyd. 3 Kraków, Znak, 1999.

# metafizyka / ontologia - podręczniki # tomizm # byt # analogia # metodologia filozofii # abstrakcja #
TREŚĆ. (A) Wstęp do trzeciego wydania Bytu. (B) Przedmowa do pierwszego wydania Bytu. I. Kryzys metafizyki. II. Warunki naukowości metafizyki. III. O metodę metafizyki: analogia. IV. O metodę metafizyki: abstrakcja i jej stopnie. V. Przedmiot metafizyki i jego intuicja. VI. Powszechne właściwości bytu: jedność. VII. Powszechne właściwości bytu: prawdziwość i dobroć. VIII. Zasada tożsamości i racji dostatecznej. IX. Możność i akt. X. Istota i istnienie. XI. Materia i forma. XII. Substancja i przypadłość. XIII. Przyczynowość. XIV. Poznanie metafizyczne wobec innych typów poznania. (C) Indeks nazwisk.