INDEKS AUTORSKI

Klemens Szaniawski (1925-1990)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Morał bajki dydaktycznej (studium z La Fontaine'a). Przegląd Filozoficzny, nr 3-4, 384-399, 1949.

# LA FONTAINE # bajka # etyka #

[Rec. Selsam, Howard. Socialism and Ethics]. Przegląd Filozoficzny, nr 3-4, 430-432, 1949.

[Rec. Vedanta for the Modern World. Ischerwood, Ch. (ed.)]. Ruch Filozoficzny, XVII (4), 152-155, 1949-1950.

Parę uwag w sprawie niesłusznej decyzji. Myśl Filozoficzna, nr 1, 235-237, 1955.

# nauczanie logiki #

Z teorii nauk empirycznych. [Rec. Braithwaite, B. Scientific Explanation]. Studia Filozoficzne, nr 1, 214-221, 1957.

# wyjaśnianie naukowe #

Wnioskowanie czy behaviour? Studia Filozoficzne, nr 6, 163-172, 1958. PRZEDRUK w: Logiczna teoria nauki: wybór artykułów. Pawłowski, Tadeusz (red.), 169-183. Warszawa, PWN, 1966.

# wnioskowanie statystyczne # statystyka # decyzja #

O zbiorowym podejmowaniu decyzji. [Rec. Black, Duncan. The Theory of Committies and Elections]. Studia Filozoficzne, nr 3, 176-181, 1959.

# decyzja #

W sprawie racjonalności zawodnych sposobów wnioskowania. Studia Filozoficzne, nr 2, 26-35, 1959.

# wnioskowanie # racjonalność #

Intuicja a uzasadnianie twierdzeń. [Polemika z: Grzegorczyk, Andrzej. Analiza filozoficzna, kontemplacja, wartościowanie]. Studia Filozoficzne, nr 6, 203-208, 1959.

# analiza filozoficzna # intuicja # uzasadnianie #

"O indukcji eliminacyjnej" w: Księga pamiątkowa ku uczczeniu czterdziestolecia pracy nauczycielskiej w Uniwersytecie Warszawskim profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Kotarbińska, Janina i in. (red.), 291-306. Warszawa, PWN, 1959.

# indukcja eliminacyjna # MILL, John Stuart #

Zastosowania matematyki w naukach społecznych. [Sprawozdanie z seminarium w Paryżu]. Studia Filozoficzne, nr 6, 207-211, 1960.

Pewna metoda wyboru hipotezy statystycznej. Studia Filozoficzne, nr 1, 135-144, 1961.

# logika formalna # hipoteza # wnioskowanie statystyczne #

Język i poznanie. [Rec. Ajdukiewicz, Kazimierz. Język i poznanie. T. I]. Studia Filozoficzne, nr 1, 215-219, 1962.

Cele poznawcze i ostrożność badacza. [Rec. Levi, Isaac. On the Seriousness of Mistakes]. Studia Filozoficzne, nr 3, 294-297, 1962.

# wnioskowania statystyczne #

Pragmatyczne uzasadnienie reguł wnioskowania statystycznego. Studia Filozoficzne, nr 4, 137-149, 1962.

# wnioskowanie statystyczne # uzasadnienie # pragmatyzm #

W sprawie kanonów indukcji. [Polemika z: Gumański, Leon]. Ruch Filozoficzny, XXI (4), 409-411, 1962.

"Zasada największej wiarogodności (próba częściowej oceny)" w: Rozprawy logiczne. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Kazimierza Ajdukiewicza. 221-230. Warszawa, PWN, 1964.

# wiarygodność # wnioskowanie # LAPLACE, Pierre-Simon #

Metody matematyczne w naukach społecznych. Studia Filozoficzne, nr 1, 227-231, 1965.

Studia o metodach nauk społecznych. [Rec. Giedymin, Jerzy. Problemy, założenia, rozstrzygnięcia. Studia nad logicznymi podstawami nauk społecznych]. Studia Filozoficzne, nr 3, 161-166, 1965.

O pojęciu podziału dóbr. Studia Filozoficzne, nr 2, 61-73, 1966.

# egalitaryzm # dystrybucja dóbr, podział dóbr # sprawiedliwość #
TREŚĆ. 1. Wstępna charakterystyka przyjętego modelu. 2. Sformułowanie problemu. 3. Egalitaryzm. 4. Optymalność. 5. Egalitaryzm a optymalność. 6. Prace na tematy pokrewne. 7. Streszczenie.

Teoria decyzji a etyka. Etyka, t. 2, 7-18, 1967.

# decyzja # podział dóbr # sprawiedliwość # etyka #
TREŚĆ. (A) Indywidualne podejmowanie decyzji. (B) Zbiorowe podejmowanie decyzji. (C) Sprawiedliwy podział. (D) Sprawiedliwy arbitraż. (E) Podsumowanie.

Rola wartościowań w procesie poznawczym (skrót referatu). Studia Filozoficzne, nr 1, 175-178, 1969.

# wartościowanie # proces badawczy # metodologia nauki #

O pojęciu uznawania zdań. Studia Filozoficzne, nr 6, 189-197, 1973.

# metodologia nauki # uznawanie # zdanie #

Filozofia konkretu. Studia Filozoficzne, nr 3, 67-72, 1976.

# konkretyzm # KOTARBIŃSKI, Tadeusz #

"Filozofia w oczach racjonalisty" w: Ajdukiewicz, Kazimierz. Zagadnienia i kierunki filozofii: teoria poznania, metafizyka. Wyd. 2, 5-17. Warszawa, Czytelnik, 1983.

# AJDUKIEWICZ, Kazimierz #

Racjonalność jako wartość. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 7-15, 1983. Szaniawski, Klemens.

# racjonalność # myślenie # działanie # aksjologia #
ABSTRAKT. Na racjonalność myślenia składa się ścisła artykulacja, konsekwencja logiczna i uzasadnienie empiryczne. Racjonalność działania polega zarówno na jego skuteczności ze względu na cel, jak i na optymalizacji wyboru (decyzji) - oba pojęcia są ze sobą powiązane, aczkolwiek nierównoważne. Racjonalność myślenia jest wartością autonomiczną w tym znaczeniu, że warto o nią zabiegać dla niej samej, niezależnie od możliwych korzyści praktycznych. Racjonalność działania jest wyłącznie wartością instrumentalną: otrzymuje ona znak dodatni lub ujemny w zależności od celów, jakim służy, lub od charakteru subiektywnych wartościowań zawartych w optymalizacji wyboru. Różnica w statusie aksjologicznym tych dwóch racjonalności ujawnia się m.in. w fakcie, że racjonalność myślenia może być zniszczona w skali społecznej przez zastosowanie racjonalnie wybranych środków.

Tadeusz Kotarbiński. Studia Filozoficzne, nr 3, III-IV, 1986.

Granice logiki decyzji. Studia Filozoficzne, nr 6-7, 309-315, 1988. Szaniawski, Klemens.

# decyzja # logika #

 


Wspomnienie o Profesorze Klemensie Szaniawskim. Studia Filozoficzne, nr 1, 217-221, 1990. Jedynak, Anna.

Klemens. (Wspomnienie o profesorze Klemensie Szaniawskim. Znak, nr 419-420, 230-232, 1990. Stróżewski, Władysław.