INDEKS AUTORSKI

Jan Szewczyk (1930-1975)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Estetyka - normatywna czy opisowa? (Uwagi na marginesie do rosyjskiego wydania wyboru pism estetycznych Ingardena). Studia Filozoficzne, nr 2, 127-139, 1963.

# INGARDEN, Roman # estetyka #

"Ontologiczne podstawy postulatów" w: Szkice filozoficzne: Romanowi Ingardenowi w darze. Żarnecka, Zofia (red.), 324-347. Kraków, PWN, 1964.

# norma społeczna # grupa społeczna # potrzeba # postulat #

Zagadnienie zależności wzajemnej ocen i norm. Studia Filozoficzne, nr 4, 123-140, 1964.

# norma społeczna # ocena # wartość # HUSSERL, Edmund #

Uwagi o istocie wartościowości. Znak, nr 130, 154-159, 1965.

# wartość # potrzeba # praca #

Spór o istotę filozofii. [Rec. Ingarden, Roman. Z badań nad filozofią współczesną]. Studia Filozoficzne, nr 2, 179-201, 1966.

# INGARDEN, Roman # filozofia współczesna # BERGSON, Henri # HUSSERL, Edmund #

O istocie marksowskiej filozofii. Studia Filozoficzne, nr 1, 119-132, 1969.

# marksizm # praca # ideologia # aktywizm # filozofia polska #
TREŚĆ. (A) Uwagi krytyczne. (B) Zarys propozycji pozytywnej. (C) Krótkie, wstępne wnioski.

Filozofia i polityka. [Rec. Garaudy, Roger. Perspektywy człowieka - egzystencjalizm, myśl katolicka, marksizm]. Studia Filozoficzne, nr 2, 188-195, 1969.

Totalna alienacja i prymitywny hedonizm - kapitalizm ery postindustrialnej. Studia Filozoficzne, nr 1, 171-188, 1970.

# futurologia # cywilizacja współczesna # postindustrializm # kapitalizm #
TREŚĆ. 1. Filozofia dziejów a futurologia. 2. Projekcja świata typowego. 3. Społeczeństwo postindustrialne. 4. Stosunki międzynarodowe. 5. Kapitalizm ery postindustrialnej - sprzeczność w założeniu.

Rola pracy w poznawaniu rzeczywistości. Studia Filozoficzne, nr 3, 175-201, 1970. Szewczyk, Jan.

# praca # poznanie # ciało ludzkie #
TREŚĆ. (A) Wstęp. 1. Niewystarczalność epistemologii poglądowych. 2. Hierarchizacja typów aktów poznawczych. 3. Heurystyczne wartości pracy. 4. Podstawy wychowania przez pracę.

Marksistowska postawa badawcza. Człowiek i Światopodląd, nr 10, 28-49, 1970.

# marksizm # metodologia filozofii #

Eros i rewolucja. Szkice o filozofii Herberta Marcuse (II). Człowiek i Światopogląd, nr 6, 43-63, 1971.

# MARCUSE, H. # psychoanaliza # cywilizacja przemysłowa # filozofia społeczna #

Husserl w oczach Ingardena. [Rec. Ingarden, Roman. Wstęp do fenomenologii Husserla]. Znak, nr 250-251, 603-621, 1975.


Jan Szewczyk (1930-1975). [Życiorys i bibliografia]. Studia Filozoficzne, nr 8, 163-165, 1975.

Jan Szewczyk (1930-1975). Colloquia Communia, nr 1(18), 33-35, 1985.


Filozofia pracy klasy robotniczej. Colloquia Communia, nr 1(18), 37-49, 1985. Szewczyk, Jan.

# filozofia pracy # klasa robotnicza # alienacja #

Teoretyczne podstawy podmiotowości pracy. [Tekst odczytu z 1974]. Colloquia Communia, nr 1(18), 51-67, 1985. Szewczyk, Jan.

# praca # humanizacja #