INDEKS AUTORSKI

Andrzej Szostek


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Empiryzm a etyka. [Rec. Monro, H. Empiricism and Ethics]. Znak, nr 180, 799-804, 1969.

Etyka jako nauka empiryczna w ujęciu T. Czeżowskiego i T. Kotarbińskiego. Roczniki Filozoficzne, 19(2), 43-57, 1971.

# metodologia etyki # KOTARBIŃSKI, Tadeusz # CZEŻOWSKI, Tadeusz #

Wolność osoby i jej konsekwencje. Uwagi na marginesie artykułu Karola Meissnera "Prawo do osoby - problem etyki życia seksualnego". Roczniki Filozoficzne, 22(2), 158-161, 1974.

# etyka seksualna # osoba # wolna wola #

z: Styczeń, Tadeusz. Uwagi o istocie moralności. Roczniki Filozoficzne, 22(2), 19-33, 1974.

# moralność # autorytet # powinność #

Pozycja osoby w strukturze moralności. Roczniki Filozoficzne, 24(2), 41-62, 1976.

# osoba # moralność # godność # norma moralna #
TREŚĆ. 1. Rola instytucji moralnej w określeniu istoty moralności. 2. Moralność a szczęście i nakaz. 3. Sens i zakres zasady etycznej. 4. Racja godności człowieka. 5. Osobowa natura człowieka a normy moralne.

Normy moralne a natura ludzka. Na marginesie dyskusji między J. Fuchsem i G. Ermeckem. Roczniki Filozoficzne, 24(2), 123-128, 1976.

# natura ludzka # norma moralna #

Kłopoty z aktem prostym. Uwagi na marginesie książki T. Ślipki: "Etos chrześcijański. Zarys etyki ogólnej". Roczniki Filozoficzne, 25(2), 157-163, 1977.

# etyka # czyn # akt prosty #

Problem uzasadnienia norm moralnych we współczesnej dyskusji teologicznej. [Polemika z: Schűller, Bruno; Laun, Andreas; Scholz, Franz]. Roczniki Filozoficzne, 26(2), 83-97, 1978.

# norma moralna # teologia # prawo naturalne #

Rola natury czynu w argumentacji etycznej. Na marginesie dyskusji wokół norm ogólnie ważnych we współczesnej teologii. Roczniki Filozoficzne, 27(2), 97-112, 1979.

# czyn # neotomizm # personalizm # norma moralna/etyczna #
TREŚĆ. 1. Znaczenie "natury czynu" w uzasadnianiu norm ogólnie ważnych. Teleologizm i deontologizm. 2. Czy neotomizm jest odmianą umiarkowanego deontologizmu? 3. Normatywno-aksjologiczne intuicje neotomizmu. 4. Personalizm a utylitaryzm. Granice stosowania rachunku dóbr.

Nie mapę, lecz busolę dać do ręki... Roczniki Filozoficzne, 27(2), 165-168, 1979.

# metodologia etyki #

Doświadczenie człowieka i moralności w ujęciu Kardynała Karola Wojtyły. Znak, nr 309, 275-289, 1980.

# WOJTYŁA, Karol # moralność # człowiek #

Teleologizm a antropologia. Roczniki Filozoficzne, 30(2), 97-108, 1982.

# antropologia # deontologizm # teleologizm # czyn #

Jeszcze o specyfice wartości moralnej. Na marginesie artykułu M. A. Krąpca "Decyzja - bytem moralnym". Roczniki Filozoficzne, 31(2), 77-89, 1983.

# decyzja # eudajmonizm # wartość moralna #

O moralności: filozoficznie, systematycznie i szczegółowo. [Rec. Ślipko, Tadeusz. Zarys etyki szczegółowej]. Znak, nr 359, 1396-1405, 1984.

Wokół afirmacji osoby. Próby uściśleń inspirowane dyskusją nad koncepcją etyki ks. Tadeusza Stycznia. Roczniki Filozoficzne, 32(2), 149-166, 1984.

# osoba # STYCZEŃ, Tadeusz # metodologia etyki #
TREŚĆ. 1. Co bezsporne a co wciąż sporne w kwestii etyki i jej przedmiotu. 2. Kłopoty z afirmacją osoby i próby ich przezwyciężania.

Antropologia "Redemptor hominis". Roczniki Filozoficzne, 33/34(2), 41-55, 1985/1986. Szostek, Andrzej.

# antropologia filozoficzna # holocaust # chrześcijaństwo # grzech #
TREŚĆ. 0. Wstęp. 1. Oświęcim: "rozrachunek z sumieniem ludzkości". 2. Odkupienie - nowym Stworzeniem. 3. Diagnoza choroby człowieczej: grzech. 4. Boża terapia: miłość odkupieńcza.

Człowiek jako autokreator. Antropologiczne podstawy odrzucenia encykliki "Humanae vitae". Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 43-63, 1989. Szostek, Andrzej.

# autokreacja # antropologia filozoficzna # osoba # natura ludzka #
TREŚĆ. Wstęp. 1. Od etyki sytuacyjnej do egzystencjalnej. 2. Osoba ludzka: wolność wcielona w "naturę". 3. Transcendentalny przełom we współczesnej teologii. 4. Wybór podstawowy. 5. Prawo Boże - natura ludzka - społeczeństwo. 6. Konkluzja praktyczna - odrzucenie Humanae vitae. 7. Uwagi krytyczne.

Filozoficzne implikacje obiektywizmu w etyce. Roczniki Filozoficzne, 37/38(2), 7-20, 1989/1990.

# obiektywizm # etyka # godność # filozofia człowieka #
TREŚĆ. I. Obiektywizm etyczny i jego znaczenie dla normatywności etyki. II. Teoria człowieka na miarę jego godności. III. Realizm teoriopoznawczy. IV. Przygodność człowieka..