INDEKS AUTORSKI

Grzegorz Sztabiński


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Zagadnienie znaku w sztuce nowoczesnej. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 113-131, 1972. Sztabiński, Grzegorz.

# znak # semiologia # sztuka współczesna #
TREŚĆ. 1. Ustalenie terminologiczne dotyczące znaku. 2. Próba semiologicznej analizy kierunków sztuki współczesnej. a) Dzieła sztuki współczesnej będące w relacji semantycznej do rzeczywistości. b) Dzieła w relacji pragmatycznej w stosunku do przeżyć. c) Dzieła, których elementy pozostają w relacjach syntaktycznych między sobą. 3. Zakończenie.

Ewokacyjna koncepcja znaku a wartości w semiotycznych badaniach nad sztuką. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 213-226, 1981.

# semiotyka # znak # wartość estetyczna # komunikat # sztuka #
ABSTRAKT. Artykuł ten jest próbą częściowego udzielenia odpowiedzi na pytanie o obecność problematyki aksjologicznej w semiotycznych badaniach nad sztuką. Wielu semiotyków deklaruje swe antyaksjologiczne nastawienie. Są też tacy, którzy opracowanie problemu wartości odkładają na później. Uważam, że problematyka aksjologiczna jest obecna w każdej refleksji semiotycznej nad sztuką od początku. Przybierać może jednak dwojaką postać. Występuje ona bądź jako jawne wypowiedzi na temat wartości i wartościowań, bądź jako wartościowanie ukryte, nie przechodzące do ekspozycji, ale wyznaczające wybór zagadnień i aspekty, w jakich dzieła sztuki są rozważane. Oba te sposoby występowania problematyki aksjologicznej uwzględniam w niniejszym artykule. Zajmuję się w nim teoriami semiotycznymi przyjmującymi ewokacyjną koncepcję znaku w sztuce. Twórcy tych teorii formułują pewne fragmentaryczne i rozproszone wypowiedzi na temat wartości. Dążę do ich zebrania i usystematyzowania. Uwzględniam też ukryte przesłanki wartościujące autorów, najwyraźniej widoczne w analizowanych poglądach w sposobie pojmowania znaku estetycznego.

Kryzys sztuki - kryzys estetyki. [Rec. Morawski, Stefan. Na zakręcie: od sztuki do po-sztuki oraz Zmierzch estetyki - rzekomy czy autentyczny? Morawski, Stefan (wybór i wstęp)]. Studia Filozoficzne, nr 11, 165-172, 1988.

# sztuka współczesna # estetyka #

Sztuka, antysztuka, niesztuka - z problemów negacji sztuki w tendencjach awangardowych. Studia Filozoficzne, nr 1, 95-104, 1989.

# sztuka # awangarda #
TREŚĆ. 1. Antysztuka. 2. Niesztuka. 3. Dylematy negacji sztuki.

Z punktu widzenia panestetyzmu. [Polemika z: Pawłowski, Tadeusz]. Studia Filozoficzne, nr 4, 151-159, 1989. Sztabiński, Grzegorz.

# estetyka # wartość estetyczna # panestetyzm #