INDEKS AUTORSKI

Wiesław Sztumski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

[Rec. Fiłosofskije woprosy sowriemiennoj fiziki. Kuzniecow, I. W., Omielianowski, M. E. (red.)]. Ruch Filozoficzny, XX (1-2), 21-24, 1960.

[Rec. Shackle, G. L. S. Decision, Order and Time in Human Affairs]. Ruch Filozoficzny, XXI (2), 155-156, 1962.

[Rec. Wenzl, Aloys. Die philosophischen Grenzfragen der modernen Naturwissenschaften]. Ruch Filozoficzny, XXII (1), 35-37, 1963.

[Rec. Heisenberg, W., Born, M., Schrödinger, E., Auger, P. On Modern Physics]. Ruch Filozoficzny, XXII (2-4), 171-175, 1964.

[Rec. Schlesinger, G. Method in the Physical Science]. Ruch Filozoficzny, XXIV (3-4), 196-199, 1966.

[Rec. Musabajewa, N. A. Problema priczinnosti w fiłosofii i biołogii]. Ruch Filozoficzny, XXVI (4), 319-321, 1968.

[Rec. Krajewski, Władysław. Związek przyczynowy]. Ruch Filozoficzny, XXVII (1), 21-22, 1969.

[Rec. Marksistische Philosophie - Lehrbuch. Kosing, A. red.]. Ruch Filozoficzny, XXVII (4), 260-262, 1969.

[Rec. Naturphilosophie-von der Spekulation zur Wissenachaft. Hörz, Herbert & Löther, Rolf & Siegfried Wollgast (Hrsg.)]. Ruch Filozoficzny, XXIX (2), 133-135, 1971.

z: Sztumski, Janusz. Marksistowsko-leninowskie ujęcie materii a idealizm fizykalny. Człowiek i Światopogląd, nr 6, 80-89, 1971.

# LENIN # materia # idealizm #

Problemy filozofii człowieka. [Rec. Kakabadze, Zurab. Czełowiek kak fiłosofskaja problema]. Człowiek i Światopogląd, nr 4, 231-239, 1972.

z: Sztumski, Janusz. Dialektyka czasoprzestrzeni. Człowiek i Światopogląd, nr 7, 46-60, 1972.

# materializm dialektyczny # czasoprzestrzeń #
TREŚĆ. * Materia, przestrzeń i czas. * Przestrzeń i czas jako sposoby istnienia materii. * Pojęcie przestrzeni i czasu. * Sprzeczności wewnętrzne przestrzeni i czasu. * Współczesne koncepcje kosmologiczne.

Technika w ujęciu filozofii. Studia Filozoficzne, nr 7, 59-70, 1973.

# technika # rewolucja naukowo-techniczna # filozofia społeczna #
TREŚĆ. Intencją autora jest takie wyróżnienie filozoficznego pojęcia techniki, które by objęło całość różnorodnych definicji kursujących w dotychczasowej wiedzy technicznej i naukowej, a równocześnie było niezależne od historycznej zmienności funkcjonowania i określania tego terminu. Autor uzasadnia aktualność podejmowanego problemu i wskazuje na fakt wyniesienia pojęcia techniki do podstawowych kategorii filozofii społecznej w dobie rewolucji naukowo-technicznej. Historycznie wyróżnia dwa typy definicji formułowanych "na płaszczyźnie poznawczej i ontologicznej". Ponadto przedstawia wymogi poprawnej definicji techniki w dobie tzw. rewolucji naukowo-technicznej. W artykule przedstawiona została propozycja szerokiego pojmowania "filozoficznej" definicji techniki, która swoim zakresem obejmuje: 1) przedmioty materialne i idealne, 2) fizyczne i psychiczne własności człowieka oraz 3) sposoby posługiwania się nimi w działalności ludzkiej.

[Rec. Bieńkowska, Barbara. Kopernik i heliocentryzm w polskiej kulturze umysłowej do końca XVIII wieku]. Ruch Filozoficzny, XXXI (2-4), 127-130, 1973.

[Rec. Flam, Leopold. La philosophie au tournant de notre temps]. Ruch Filozoficzny, XXXI (2-4), 173-177, 1973.

[Rec. Sachsse, Hans. Technik und Verantwortung]. Ruch Filozoficzny, XXXII (2-3), 165-168, 1974.

Próba formalizacji zasad dialektyki. Studia Filozoficzne, nr 5, 51-69, 1974.

# dialektyka # materializm dialektyczny # sprzeczność #
TREŚĆ. 1. Ilościowe i jakościowe ujmowanie dialektyki. 2. Związek między ilością a jakością. 3. Zasada samosprzecznościowości.

Negacje i powtórzenia w procesie rozwoju. Studia Filozoficzne, nr 12, 29-43, 1975. Sztumski, Wiesław.

# rozwój # negacja # dialektyka #
TREŚĆ. 1. Potrzeba uściślenia zasady negacji. 2. Pojęcie rozwoju. 3. Negacja dialektyczna i negacja negacji. 4. Zasada negacji negacji.

[Rec. Rumlanskij, P. M. Filosofija i fizika mikromira]. Ruch Filozoficzny, XXXIII (2), 192-195, 1975.

[Rec. Arvon, Henri. La philosophie allemande]. Ruch Filozoficzny, XXXIII (2), 195-197, 1975.

[Rec. Mostiepanienko, A. M. Prostranstwo i wremja w makro- mega- i mokromire]. Ruch Filozoficzny, XXXIII (3-4), 282-284, 1975.

[Rec. Weizsäcker, Carl Friedrich von. Voraussetzungen des naturwissenschaftlichen Denkens]. Ruch Filozoficzny, XXXIII (3-4), 284-288, 1975.

W poszukiwaniu modelu rewolucji naukowo-technicznej. [Rec. Studia nad zagadnieniami rewolucji naukowo-technicznej. Olszewski, E., Zacher, L. (red.)]. Studia Filozoficzne, nr 5, 161-167, 1975.

# rewolucja naukowo-techniczna #

Próba klasyfikacji związków przyczynowych. Studia Filozoficzne, nr 8, 93-95, 1979.

# przyczyna #

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, nr 2, 209-214, 1988. Sztumski, Wiesław.

# filozofia polska # autobiogram #