INDEKS AUTORSKI

Władysław Szumowski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Logika dla medyków. Kraków, 1939.

Zob. wyd. 2007.

O eunuchach i kastracji w różnych krajach i czasach oraz kilka drobnych artykułów. Kraków, Gebethner i Wolff, 1946.

# historia medycyny # historia kultury # kastracja # SCHWEITZER, Albert # AWICENNA / Ibn Sina # MACIEJ Miechowita #
TREŚĆ. 1. O eunuchach i kastracji w różnych krajach i czasach (1946), 5-37. 2. Barwik czerwony demokratyczny. 3. Filozofia Alberta Schweitzera, Alzatczyka, doktora filozofii, doktora teologii, doktora medycyny, wirtuoza na organach, lekarza-misjonarza afrykańskiego(1946), 50-61. 4. Wahania w medycynie (1930), 62-78. 5. Awicenna, sławny lekarz i filozof arabski, 980-1037 (1938), 79-96. 6. Maciej z Miechowa, zwany Miechowitą, znakomity lekarz i uczony krakowski, 1457-1523. 7. Bilans medycyny za półtrzecia tysiąca lat. 8. Krótki rzut oka na dzieje medycyny w Polsce (1933), 131-142. 9. Doktrynerzy i sekciarze.

Dzieje filozofii medycyny, jej istota, nazwa i definicje. Kraków, PAU, 1947.

Zob. wyd. 2007.

Filozofia medycyny. Sprawozdania, rozważania. Kraków, Skład Główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa, 1948.

Zob. wyd. 2007.

Filozofia medycyny. Gryglewski, Ryszard i Środka, Andrzej (red. i wstęp), 3-15. Wyd. 2, popr. i uzup. Kęty, Wyd. Marek Derewiecki, 2007. Szumowski, Władysław.

# medycyna # historia medycyny # medycyna alternatywna # antymaterializm # OCHOROWICZ, Julian # metodologia nauki #
TREŚĆ. (A) Władysław Szumowski - życie i twórczość filozoficzno-medyczna - Ryszard Gryglewski i Andrzej Śródka. (B) Część pierwsza. Dzieje filozofii medycyny, jej istota, nazwa i definicja. (C) Część druga. Filozofia medycyny. I. Oblicze medycyny. 1. Oblicze medycyny naukowe. 2. Oblicze medycyny mniej naukowe. (a) Homeopatia. (b) Medycyna biologiczna. (c) Schweninger i jego następcy. 3. Oblicze medycyny nienaukowe. (a) Uwagi wstępne. (b) Chory. (c) Proces wyzdrowienia. (d) Uzdrowiciel. (e) Interpretacja powodzenia uzdrawiaczy. (f) Julian Ochorowicz jako "malkontent medycyny". (g) Wnioski. II. Układ życia. 1. Doktryna materialistyczna. 2. Dowody przeciwko materializmowi. (a) Sprzeczność w pojęciu atomu. (b) Dzisiejsza nauka o budowie atomu. (c) Pojęcie materii jest wytworem umysłu, a nie umysł wytworem materii. (d) Ustrój żywy jako całość. Jak mamy się zapatrywać na metapsychikę? 3. Celowość, dusza, holizm. 4. Celowość jednak ograniczona. III. Metodologiczne formy myślenia przy wyborze środków leczniczych. IV. Oblicze lekarza. 1. Wczorajsze. 2. Nowe oblicze. V. Etyka lekarska. VI. Sformułowanie antynomii. (D) Część trzecia. Logika dla medyków. 1. Przedmowa. I. Wstęp. Logika a studia medyczne dawniej i dziś. II. Fakty naukowe i ich analiza. III. Spostrzeżenie i obserwacja. IV. Badania eksperymentalne. 1. Doświadczenia in vitro. 2. Doświadczenia in vivo. (a) Doświadczenia na zwierzętach. (b) Doświadczenia na ludziach. V. O związku przyczynowym - wnioskowanie indukcyjne - reguły Milla. 1. Krytyka. 2. Jak wykrywamy w biologii związki przyczynowe. VI. Statystyka. VII. Wnioskowanie z analogii. VIII. Uogólnianie - prawa naukowe. IX. Układy - hipotezy - klasyfikacja. X. Zakończenie. Błędy logiczne w medycynie. (E) Bibliografia. (F) Indeks osobowy. (G) Indeks rzeczowy.