INDEKS AUTORSKI

Maria Szyszkowska


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Relatywizm filozoficzno-prawny Radbrucha. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 217-229, 1971.

# filozofia prawa # RADBRUCH, Gustav # prawo naturalne # relatywizm prawny #
TREŚĆ. 1. Wprowadzenie. 2. Hipotetyczny relatywizm Radbrucha. 3. Wielopłaszczyznowa koncepcja świata. 4. Transpersonalizm. 5. Związki relatywizmu Radbrucha. 6. Prawo natury w systemie relatywistycznym Radbrucha.

Konsekwencje kantowskiego rozdzielenia sfer rozumu teoretycznego i rozumu praktycznego w filozofii prawa. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 133-152, 1972. Szyszkowska, Maria.

# KANT, Immanuel # rozum # filozofia prawa #
TREŚĆ. 1. Wprowadzenie. 2. Rozum teoretyczny a rozum praktyczny w filozofii Kanta. 3. Rozdzielenie domeny rozumu teoretycznego i rozumu praktycznego w postaci sfery bytu i sfery powinności. 4. Zarysowanie ważniejszych odmian ujęcia tej rozdzielności w filozofii prawa. * Zakończenie.

Rozmowa z prof. dr hab. Andrzejem Mycielskim o filozofii prawa w okresie międzywojennym. Ruch Filozoficzny, XXXI (2-4), 109-111, 1973.

Piotr Chojnacki. Ruch Filozoficzny, XXXII (2-3), 133-138, 1974.

[Rec. Gawecki, Bolesław Józef. Polscy myśliciele romantyzmu]. Ruch Filozoficzny, XXXII (4), 269-272, 1974.

Problem przedmiotu filozofii prawa. Ruch Filozoficzny, XXXIV (3), 183-188, 1976.

Kazimierza Dąbrowskiego filozofia człowieka. [Rec. Dąbrowski, Kazimierz. Trud istnienia]. Studia Filozoficzne, nr 1, 167-171, 1977.

Jerzy Braun. Ruch Filozoficzny, XXXV (1-2), 11-15, 1977.

# filozofia polska #

[Rec. Seidler, Grzegorz Leopold. Z zagadnień filozofii prawa]. Ruch Filozoficzny, XXXVII (3-4), 161-162, 1979.

[Rec. Kalinnikow, L. A. Probliemy fiłosofii istorii w sistiemie Kanta]. Ruch Filozoficzny, XXXVIII (1-2), 41-42, 1980.

[Rec. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius, vol. XXVIII, 1981]. Ruch Filozoficzny, nr 1, 51-53, 1984.

# PETRAŻYCKI, Leon #

Teorie prawa natury o zmiennej treści a dynamiczne teorie prawa natury. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 179-189, 1985.

# filozofia prawa # prawo naturalne (w etyce, życiu społecznym etc.) #
ABSTRAKT. Autorka zarysowuje przedmiot filozofii prawa i jej związki z aksjologią, gnoseologią, filozofią człowieka, filozofią kultury i higieną psychiczną. Biorąc pod uwagę poglądy na zmienność treści prawa natury oraz rodzaj tej zmienności, wyodrębnia (1) teorie statyczne, (2) teorie o zmienne treści i (3) teorie dynamiczne. Po charakterystyce teorii prawa natury określonych tytułem artykułu formułuje pytanie, czy w ogóle uzasadnione jest - jak to ma miejsce w literaturze - wyodrębnienie teorii dynamicznych.

"Wstęp o życiu i twórczości filozoficznej Piotra Chojnackiego" w: Chojnacki, Piotr. Wybór Pism. Szyszkowska, Maria i Tarnogórski, Czesław (wybór i opracowanie), 5-23. Warszawa, PAX, 1987.

# filozofia polska # filozofia katolicka #

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, nr 2, 219-223, 1988. Szyszkowska, Maria.

# filozofia polska # autobiogram #

Filozofia człowieka u podstaw systemów filozoficznoprawnych XX wieku. Studia Filozoficzne, nr 1, 105-111, 1989.

# filozofia człowieka # filozofia prawa #