INDEKS AUTORSKI

Eugeniusz Talejko


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Problem uwarunkowań podmiotowych twórczości technicznej. Studia Filozoficzne, nr 7, 47-58, 1973. Talejko, Eugeniusz.

# postęp naukowy # technika # twórczość # uwarunkowania podmiotowe #
TREŚĆ. Wszelki postęp w zakresie rozwoju nauki i techniki uzależniony jest od twórczych zdolności człowieka. Zachodzi zatem potrzeba określenia metod oraz czynników warunkujących działalność twórczą. Autor podejmuje problematykę podmiotowych cech charakteryzujących twórczość techniczną. W swoim artykule porównuje dotychczasowe poglądy i na tej podstawie zestawia własny schemat struktury osobowości twórcy, w którym zmierza do kompleksowego uwzględnienia cech sprzyjających twórczości ludzkiej. Autor stwierdza, że twórczość oprócz wiedzy i inteligencji angażuje całą osobowość człowieka. Zrutynizowana wiedza encyklopedyczna bez znajomości metod i umiejętności problemowego myślenia może nawet hamować twórczość. Formalne warunki twórczości tj. wiedza i myślenie wymagają podbudowy całego zespołu instrumentalnych, ukierunkowujących, motywacyjnych i angażujących cech psychologicznych, które autor kolejno omawia w swym artykule.