INDEKS AUTORSKI

Karol Tarnowski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Egzystencja i formalno-ontologiczna problematyka substancji u Descartesa. Studia Filozoficzne, nr 2, 39-59, 1973.

# DESCARTES, René # substancja # ontologia #
TREŚĆ. 1. Substancja jako byt samowystarczalny. 2. Substancja jako podmiot własności. * Wnioski.

Konstytucja transcendentalna w oczach Romana Ingardena. Studia Filozoficzne, nr 4, 65-74, 1973.

# INGARDEN, Roman # konstytucja transcendentalna # HUSSERL, Edmund #
TREŚĆ. 1. Krytyka redukcji transcendentalnej. 2. Krytyka poznania jako wytwarzania.

Egzystencja i hermeneutyka. [Rec. Ricoeur, Paul. Egzystencja i hermeneutyka]. Znak, nr 256, 1319-1329, 1975.

Książka o sprawach ludzkich. [Rec. Tischner, Józef. Świat ludzkich nadziei]. Znak, nr 266-267, 1283-1294, 1976.

Tomizm a obecność filozofii. Znak, nr 284, 198-212, 1978.

# tomizm # religia a filozofia # filozofia a życie #
TREŚĆ. * Prawda nas wyzwoli. * Filozofia a życie. * Hermeneutyczny wymiar filozofii. II. * Filozofia a dzieje. * Duch myśli nowożytnej. * Współczesność ukazuje zakorzenienie człowieka w świecie. * O obecność tomizmu.

Chrześcijaństwo i resentyment. [Rec. Scheler, Max. Resentyment a moralność]. Znak, nr 289-290, 1010-1021, 1978.

Problem rozumienia u wczesnego Heideggera. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 25, 329-347, 1979.

# HEIDEGGER, Martin # rozumienie # bycie sobą #

Heidegger i teologia. Znak, nr 295-296, 110-119, 1979.

# HEIDEGGER # teologia # fenomenologia #

W orbicie humanizmu chrześcijańskiego. [Rec. Swieżawski, Stefan. Człowiek i tajemnica]. Znak, nr 306, 1340-1347, 1979.

Heidegger Krzysztofa Michalskiego. [Rec. Michalski, Krzysztof. Heidegger i filozofia współczesna]. Znak, nr 310, 523-529, 1980.

Feuerbach na nowo odczytany. [Rec. Kłoczowski, Jan Andrzej. Człowiek Bogiem człowieka]. Znak, nr 311-312, 741-751, 1980.

Martin Buber - nauczyciel dialogu. Znak, nr 313, 867-874, 1980.

# BUBER, Martin # dialog # Inny # Bóg a człowiek #
TREŚĆ. * Staję się ja mówiąc ty. * Dialog i spotkanie. * Miłość i wspólnota. * Bóg rozpoczyna dialog z człowiekiem. * Wychowanie - dialogiem.

"Wolność transcendentalna" a wolność boska. Znak, nr 325, 880-892, 1981.

# wolność # Bóg # KARTEZJUSZ # KANT # HEIDEGGER #

Instrumentalny czy sakramentalny stosunek do przyrody. Znak, nr 329, 254-267, 1982. Tarnowski, Karol.

# kryzys cywilizacyjny # ekologia #
TREŚĆ. * Instrumentalny stosunek do przyrody. * Historyczna geneza instrumentalnego stosunku do przyrody. * Przyroda jako środowisko ludzkie. * Biblia i sakramentalny stosunek do przyrody?

"Istnienie i wartość" Władysława Stróżewskiego". [Rec.]. Znak, nr 342-343, 968-978, 1983.

Świadomość eschatologiczna. Znak, nr 351-352, 163-180, 1984.

# eschatologia # spotkanie # nadzieja #

Tajemnica i problem u Gabriela Marcela. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 30, 185-203, 1984.

# MARCEL, Gabriel # Bóg a człowiek # wiara a rozum # tajemnica #
TREŚĆ. 1. Polemika z "obiektywizmem". 2. Teoria wiary z pism wczesnych. 3. Diada i egzystencja. 4. Pragnienie ontologiczne i zagadnienie bycia. 5. Posiadanie. 6. Obecność i skupienie. 7. "Obecność absolutna". 8. Refleksja pierwsza i refleksja druga.

Na marginesie polemiki Jerzego Gałkowskiego z Juliánem Matíasem. Znak, nr 370-371, 184-187, 1985.

# filozofia a chrześcijaństwo #

"Myślenie według wartości" Józefa Tischnera. Znak, nr 373, 32-49, 1985.

# TISCHNER, Józef # myślenie # wartość # spotkanie #

Metafizyka osoby i wartości. Sesja naukowa poświęcona myśli Jana Pawła II. Kraków 16-17 listopada 1984. Znak, nr 374, 117-132, 1986.

O możliwości filozofii Boga. Znak, nr 399, 3-18, 1988.

# filozofia Boga #

Bóg i wiara w myśli Gabriela Marcela. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 251-263, 1990.

# MARCEL, Gabriel # Bóg # wiara #
ABSTRAKT. Filozofia Gabriela Marcela jawi się jako szczególny punkt równowagi między rozmaitymi stylami myślenia o Bogu w dziejach filozofii, w szczególności filozofii współczesnej. Zasadniczym punktem wyjścia tej filozofii jest - wspólne z niektórymi innymi kierunkami myśli współczesnej - przekonanie, że myślenie pojęciowe wspiera się na "przedzałożeniach", na doświadczeniu świata, w którym uwikłana jest ludzka wolność. Takim "wstępem" do filozofii Boga jest doświadczenie tajemnicy ontologicznej, na którą można się zamknąć lub otworzyć. Filozofia Boga to równocześnie filozofia konstytuującej się, wraz z rozpoznaniem tajemnicy ontologicznej, wiary, do której filozoficzna droga prowadzi poprzez destrukcję idei dowodu na istnienie Boga oraz niektórych składników tradycyjnej ontologii Boga. Ta filozofia wiary i Boga ma kilka etapów równoległych do ewolucji całej myśli Marcela startującej z solipsystycznego idealizmu, a kończącej na filozofii otwartości na tajemnicę, na inne podmioty, na dar i "światło z wysoka". Tak rozumiana wiara okazuje się samym sednem lidzkiego bytu sprzężonego jednak nieuchronnie z wolnością, z której rodzi się współkonstytutywna niewiara. Ich obróbka filozoficzna nie jest pozbawiona aporii i nieuchronnych w tego typu filozofii niejasności.

Pytanie o filozofię chrześcijańską. Znak, nr 422-423, 82-102, 1990. Tarnowski, Karol.

# filozofia chrześcijańska # rozum a wiara #

Ponad historię. [Rec. Skarga, Barbara. Granice historyczności]. Znak, nr 424, 86-93, 1990.