INDEKS AUTORSKI

Karol Toeplitz


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Irracjonalizm przeciwko racjonalizmowi (Kierkegaard przeciwko Heglowi). Studia Filozoficzne, nr 4-5, 78-98, 1970.

# KIERKEGAARD, Søren # HEGEL # paradoks # wiara a rozum, wiara a wiedza #
TREŚĆ. (A) Kierkegaarda interpretacja prawdy. (B) Religijno-filozoficzna rola paradoksu. (C) Kierkegaard a filozofia systemu.

Problem egzystencji i esencji w filozofii S. Kierkegaarda. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 17, 351-381, 1971.

# KIERKEGAARD, Søren # egzystencja # esencja # Bóg #
TREŚĆ. (A) Egzystencja i esencja jednostki ludzkiej. Wiara. (B) Egzystencja i esencja Boga i Chrystusa. Próba interpretacji fikcjonalistycznej.

Filozoficzne tło niektórych aspektów twórczości P. Picassa. Studia Filozoficzne, nr 10, 133-148, 1978.

# PICASSO, Pablo # estetyka # sztuka a filozofia #

Dialektyka jakościowa S. Kierkegaarda. Studia Filozoficzne, nr 2, 69-81, 1980.

# KIERKEGAARD, Søren # dialektyka # egzystencjalizm #

Bibliografia opracowań poglądów S. A. Kierkegaarda. Studia Filozoficzne, nr 3, 157-176, 1981.

# KIERKEGAARD, Søren # bibliografie #
TREŚĆ. I. Publikacje zawierające bibliografię dotyczącą S. Kierkegaarda. II. Przedmowy i komentarze do tłumaczeń i dzieł S. Kierkegaarda. III. Monografie. IV. Publikacje o charakterze monotematycznym. V. Publikacje dotyczące interpretacji części poszczególnych dzieł lub pojęć. VI. Biografie i interpretacje psychologiczne twórczości Kierkegaarda. VII. Wykaz publikacji dotyczących relacji poglądów Kierkegaarda do poglądów filozofów żyjących współcześnie i przed nim. VIII. Publikacje dotyczące relacji poglądów myślicieli żyjących po Kierkegaardzie do jego poglądów. IX. Obszerne rozdziały dotyczące filozofii Kierkegaarda w książkach. X. Polskie przekłady i publikacje dotyczące filozofii S. Kierkegaarda. (a) Przekłady. (b) Artykuły o filozofii Kierkegaarda.

Paradoksy nadziei. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 165-178, 1982.

# bioetyka # nadzieja # etyka zawodowa #

Niektóre wątki egzystencjalne w plastyce. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 91-105, 1982.

# estetyka # egzystencjalizm # sztuka a filozofia #

O możliwości i niemożliwości istnienia "chrześcijańskiego egzystencjalizmu". Studia Filozoficzne, nr 7, 3-26, 1983.

# filozofia a chrześcijaństwo # egzystencjalizm # filozofia katolicka #
ABSTRAKT. Autor stawia pytanie o możliwość dokonania syntezy zróżnicowanej myśli chrześcijańskiej i egzystencjalnej. Na podstawie analizy licznych tekstów źródłowych i opracowań ukazuje wewnętrzne sprzeczności "syntez", które otrzymały nazwę "teologicznego", "chrześcijańskiego" czy "katolickiego" egzystencjalizmu, o czym świadczy także zdecydowanie krytyczny stosunek do refleksji egzystencjalnej oficjalnej filozofii i teologii katolickiej. W konkluzji ostatecznej autor stwierdza, mimo faktu wzajemnego przenikania się treści chrześcijańskich i egzystencjalnych, immanentną sprzeczność w określeniu "chrześcijański egzystencjalizm", uzasadniając alternatywę: albo chrystianizm, albo egzystencjalizm, i dostrzega pewną szansę w egzystencjalizmie religijnym, nie związanym z żadną religią i żadną konfesją.

Egzystencjalizm hipostazą? Studia Filozoficzne, nr 8-9, 181-195, 1983.

# egzystencjalizm # irracjonalizm # indywidualizm # nihilizm #
ABSTRAKT. Analiza immanentna myśli egzystencjalnej wykazuje, że nie ma takiego zjawiska, jak egzystencjalizm czy filozofia egzystencjalna. Różne metody analizy potwierdzają też fakt niewystępowania pierwiastków wspólnych u myślicieli zaliczanych do tego nurtu, jeśli zaś pierwiastki takie są ujawnione, to są one tylko pozornie zbieżne lub wynikają z uproszczonych analiz. Natomiast te pierwiastki, które przy analizie z zewnątrz zdają się potwierdzać istnienie wspólnego mianownika egzystencjalizmu, dają jedynie podstawy do twierdzenia, że jest to nie tyle filozofia, ile niespójna refleksja nad sprawami człowieka, artykułowana w wieloraki, interesujący i często wzajemnie sprzeczny sposób. Rozważania zostały oparte w przeważającej mierze na źródłach skandynawskich, mało u nas znanych bądź zupełnie niedostępnych.

Teoria osobowości estetycznej (według S. S. Kierkegaarda). Colloquia Communia, nr 4-5(8-9), 39-61, 1983. Toeplitz, Karol.

# KIERKEGAARD, S. # osobowość # rozwój człowieka # sposób życia #
TREŚĆ. * Niższy szczebel estetycznego tryby życia. * Wyższy szczebel estetycznego trybu życia. Refleksyjny estetyk. * Rola ambiwalencji i fantazji w ukształtowaniu postawy estetycznej. * Niektóre wnioski wynikające z analizy estetycznego trybu życia.

 Toeplitz, Karol.