INDEKS AUTORSKI

Bolesława Twardowska


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Zagadnienia z zakresu filozofii fizyki i filozofii przyrody u Czesława Białobrzeskiego. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 141-158, 1969.

# fizyka # filozofia przyrody # filozofia a nauka # BIAŁOBRZESKI, Czesław #
TREŚĆ. 1. Wstęp. 2. Dualizm cząstek i promieniowania. 3. Indeterminizm i komplementarność fizyki atomowej. 4. rzeczywistość świata atomowego. Potencjalność. 5. Kategoria substancjalności. 6. Ustrojowość jako nowe pojęcie pośrednie między przyczynowością a celowością. 7. Rozwiązania trudności mechaniki kwantowej. 8. warstwy rzeczywistości. 9. technologiczność filozofii Białobrzeskiego. 10. Białobrzeski wobec innych fizyków filozofujących.

O determinizmie i związkach przyczynowych w fizyce jądrowej. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 139-161, 1970.

# determinizm # związek przyczynowy # fizyka #
TREŚĆ. Wstęp. Baza wyjściowa - determinizm w sensie ogólnym. I. Analiza zjawisk fizyki jądrowej. 1. Klasyfikacja zjawisk. 2. Przemiany samorzutne. a) Przemiany jąder. b) Przemiany cząstek elementarnych. 3. Sztuczne rozbicie jąder. a) Typy zjawisk. b) Wnioski o zależnościach przyczynowych. 4. Syntezy jądrowe. 5. Zjawiska tworzenia par i anihilacji. a) Tworzenie par. b) Anihilacja. 6. Zjawiska złożone. II. Uwagi dotyczące praw fizyki jądrowej. 1. Prawa nieprzyczynowe. 2. Prawa zachowania. * Zestawienie wniosków - perspektywy.

Stosunek istnienia bytów materialnych do czasu. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 153-178, 1972. Twardowska, Bolesława.

# czas # materia # filozofia przyrody # nauka a filozofia #
TREŚĆ. Wstęp. I. Szkicowy przegląd treści pojęcia czasu w matematyce, fizyce i filozofii. 1. Czas w ujęciu matematyki i fizyki klasycznej. 2. Czas w ujęciu teorii względności i fizyki współczesnej. 3. Przegląd różnorakich ujęć stosunku czasu do bytu materialnego w filozofii przyrody. II. Próba ujęcia struktury bytu w nowej interpretacji. 1. Czas własny bytu. 2. "Stawanie się". 3. Wnioski dotyczące wprowadzenia czasu własnego do struktury bytu materialnego. 4. Struktura bytu materialnego w aspekcie filozofii przyrody. 5. Zmienność bytu materialnego w nowej interpretacji. 6. Ewolucja a struktura bytu. 7. Dalsze wnioski.

Doświadczenie naukowe jako baza wyjściowa w rozważaniach filozoficznych. Roczniki Filozoficzne, 22(3), 71-84, 1974.

# doświadczenie # filozofia a nauka # Bóg a świat #
TREŚĆ. I. 1. Stosunek filozofii do nauk ścisłych. 2. Doświadczenie potoczne a naukowe. 3. Fizyka a matematyka. II. 1. Argumentacja Whittakera na temat istnienia Boga. 2. Uzupełnienie. III. 1. Analogie w budowie wszechświata. 2. Harmonia praw empirycznych. 3. Warstwy bytowe. 4. Zastosowanie różnych rodzajów abstrakcji. IV. 1. Jedność świata materialnego w złożeniu hilemorficznym. 2. Nowa propozycja. 3. Stosunek Bytu Pierwszego do stworzenia świata.