INDEKS AUTORSKI

Tadeusz Tyszka


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Czy ewolucja pojęcia racjonalności wyboru? Studia Filozoficzne, nr 8-9, 87-94, 1985. Tyszka, Tadeusz.

# racjonalność # wybór # użyteczność # decyzja #
ABSTRAKT. Racjonalność wyboru rozumiana jako maksymalizacja użyteczności jest dzisiaj już nie tylko przedmiotem rozważań teoretycznych. Powstała praktyczna nauka - analiza decyzyjna, zajmująca się technologią dochodzenia do racjonalnych wyborów w założonych sytuacjach decyzyjnych. Równocześnie, zarówno sama koncepcja tak rozumianej racjonalności, jak i odpowiadająca jej technologia podlegają krytyce z punktu widzenia ich niedopasowania do ograniczonych możliwości poznawczych człowieka oraz niepewności i niejednoznaczności jego procesów ewaluacyjnych (preferencji). Funkcjonują w efekcie koncepcje racjonalności ograniczonej, racjonalności adaptacyjnej, które są wprawdzie bardziej dopasowane do możliwości człowieka, ale trudno je uznać za konsekwentnie alternatywne koncepcje racjonalności wyboru.