INDEKS AUTORSKI

Czesław Walesa


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Rozwój moralności człowieka (ze szczególnym uwzględnieniem okresu dzieciństwa). Roczniki Filozoficzne, 28(4), 123-160, 1980. Walesa, Czesław.

# moralność # sumienie # dzieciństwo #
TREŚĆ. I. Struktura moralności. 1. Wieloznaczność przekazu zasad moralnych. 2. Podmiotowe i przedmiotowe dziedziny moralności. 3. Wskaźniki moralności. 4. Wstyd i wina jako wskaźniki moralności. 5. Sumienie jako podstawowa struktura zaawansowanej w rozwoju moralności. II. Teorie rozwoju moralności. 1. Poznawczo-rozwojowe teorie rozwoju moralności. 2. Teorie społecznego poznania i uczenia się. 3. Psychoanalityczne teorie rozwoju moralności. 4. Integrujące i kompilacyjne teorie rozwoju moralności. III. Okresy i stadia rozwoju moralności człowieka. 1. Niektóre sposoby podziału rozwoju moralności na okresy. 2. Charakterystyka okresów i stadiów rozwoju moralności według Kohlberga. 3. Metodologiczne problemy określania kohlbergowskich poziomów i stadiów rozwoju moralnego. IV. Psychologiczna analiza niektórych zachowań dziecka oraz ich moralna kwalifikacja. 1. Dziecięcy egocentryzm i egoizm. 2. Dziecięce formy agresji. 3. Dziecięca seksualność. 4. Dziecięce kłamstwo i kradzież. 5. Nieposłuszeństwo i lenistwo dziecka. V. Czynniki warunkujące rozwój moralności człowieka. 1. Poziom biopsychicznej dojrzałości organizmu. 2. Środowisko rodzinne. 3. Środowisko pozarodzinne. 4. Trzy grupy technik rozwijania moralności. 5. Aktywność własna człowieka jako czynnik rozwoju moralności.