INDEKS AUTORSKI

Anna Wierzbicka


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Struktura głęboka koniunkcji. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 89-102, 1968.

# językoznawstwo # koniunkcja # zdanie # struktura głęboka #
TREŚĆ. 1. Sformułowanie problemu. 2. Dewiacyjność rzekomych zdań niezredukowanych. 3. Dowód oparty na liczbie mnogiej. 4. Dowód oparty na konstrukcji z "tylko". 5. Koniunkcja i liczenie. 6. Metajęzykowy charakter koniunkcji. 7. Stosunek części do całości. 8. Dlaczego nie istnieje współrzędność pytań. 9. Sądy ogólne. 10. Sądy pluralne.11. Uwaga metodologiczna. 12. Konkluzja.

PRZEKŁAD. Wittgenstein. Ludwig. Wykłady o wierze. Znak, nr 181-182, 965-983, 1969.

Negacja - jej miejsce w strukturze głębokiej. Studia Filozoficzne, nr 4, 103-116, 1969. Wierzbicka, Anna.

# negacja # językoznawstwo # struktura głęboka #
TREŚĆ. 1. Czy można podzielić zdania na twierdzące i przeczące? 2. Miejsce negacji w strukturze głębokiej. 3. Sem woli negatywnej. 4. Sąd, opinia, asercja. 5. Podwójne przeczenie. 6. Pozytywny charakter negacji.

O negacji - w odpowiedzi Panu Zuberowi. [Polemika z: Zuber, Richard. O negacji]. Studia Filozoficzne, nr 5, 235-237, 1971. Wierzbicka, Anna.

# negacja # językoznawstwo #