INDEKS PRZEKŁADÓW

Donald Davidson (1917-2003)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

with Suppes, Patrick. Decision-Making: An Experimental Approach. 1957.

Actions, Reasons and Causes. 1963.

Causal Relations. 1967a.

The Logical Form of Action Sentences. 1967b.

Truth and Meaning, 1967c.
Prawda i znaczenie w: Davidson, Donald. Eseje o prawdzie, języku i umyśle. Stanosz, Barbara (red.); Gryz, Jarosław (tłum.), 3-32. Warszawa: WN PWN 1992.

ZAWARTOŚĆ (z pominięciem tekstów wymienionych poniżej): Semantyka dla języków naturalnych, 1970. W obronie konwencji T, 1973. Przekonania a podstawy znaczenia, 1974. Ku jednolitej teorii znaczenia i działania, 1980. Umysł materialny, 1973. Psychologia jako filozofia, 1974.

On Saying That. 1968.

The Individuation of Events, 1969a.

True to the Facts. 1969b.
Zgodność z faktami w: Eseje...

How is Weakness of the Will Possible? 1970a.
Jak jest możliwa słabość woli? w: Filozofia religii. Popowski, Wacław J. (tłum.). (Fragmenty Filozofii Analitycznej t. IV). Warszawa, Spacja-Aletheia, 1997.

Mental Events, 1970b.
Zdarzenia mentalne w: Eseje... Baszniak, T. (tłum.). 163-193.

Agency, 1971.

Radical Interpretation. 1973.
Interpretacja radykalna w: Eseje... Józefowicz, P. (tłum.). 95-117.

On the Very Idea of a Conceptual Scheme. 1974.
O schemacie pojęciowym. Gryz, Jarosław (tłum.). Literatura na Świecie, nr 5, , 1991.

Thought and Talk, 1975.
Myśli i mowa w: Język w świetle nauki. Stanosz, Barbara (red.). Stanosz, Barbara (tłum.), . Warszawa, Czytelnik, 1980.

The Method of Truth in Metaphysics. 1977.
Metoda prawdy w metafizyce w: Metafizyka w filozofii analitycznej. Szubka, Tadeusz (red.). Szubka, Tadeusz (tłum.), . Lublin, KUL, 1995.

Intending. 1978a.

What Metaphors Mean. 1978b.

Moods and Performances. 1979a.

Quotation. 1979b.

Rational Animals. 1982a.
 Zwierzęta racjonalne w: Eseje...

Two Paradoxes of Irrationality. 1982b.

A Coherence Theory of Truth and Knowledge. 1983.

First-Person Authority. 1984.

Adverbs of Action. 1985a.

Reply to Quine on Events. 1985b.

A Nice Derangement of Epitaphs. 1986.

Knowing One's Own Mind. 1987.

The Structure and Content of Truth. 1990a.

Plato's ‘Philebus’. 1990b.

Three Varieties of Knowledge. 1991.

Thinking Causes. 1993.

Laws and Cause. 1995.

The Folly of Trying to Define Truth. 1996.
Szaleństwo prób definiowania prawdy. Łuków, Paweł (tłum.). Przegląd Filozoficzny, nr 1, 111-127, 1996. W: Dyskusje z Donaldem Davidsonem o prawdzie, języku i umyśle. Żegleń, Urszula (red.). Lublin, TN KUL 1996.

Intellectual Autobiography. 1999.


PRACE ZEBRANE:

Essays on Actions and Events. 2001a.

ZAWARTOŚĆ m.in.: 1963. 1967a. 1967b. 1969a. 1970a. 1970b. 1971. 1978a. 1985a. 1985b.

Inquiries into Truth and Interpretation. 2001b.

ZAWARTOŚĆ m.in.: 1967c. 1968. 1969b. 1973. 1974. 1975. 1977. 1978b. 1979a. 1979b.

Subjective, Intersubjective. 2001c.

ZAWARTOŚĆ m.in.: 1982a. 1983. 1984. 1987. 1991.

Problems of Rationality. 2004.

ZAWARTOŚĆ m.in.: 1982b. Interview with Ernest Lepore.

Truth, Language and History: Philosophical Essays. 2005a.

ZAWARTOŚĆ m.in.: 1986. 1993. 1995.

Truth and Predication. 2005b.

The Essential Davidson. Ludwig, Kirk and Lepore, Ernest (eds). 2006.

Philosophy of Action and Psychology 1: Action, Reasons, and Causes (1963) 2: The Logical Form of Action Sentences (with Comments, Criticism, and Defense) (1967) 3: How is Weakness of the Will Possible? (1969) 4: Individuation of Events (1969) 5: Mental Events (1970) (with Emeroses by Other Names (1966)) 6: Intending (1978) 7: Paradoxes of Irrationality (1982) Truth, Meaning, and Interpretation 8: Truth and Meaning (1967) 9: On Saying That (1968) 10: Radical Interpretation (1973) 11: On the Very Idea of a Conceptual Scheme (1974) 12: What Metaphors Mean (1978) 13: A Coherence Theory of Truth and Knowledge (1983); Afterthoughts (1987) 14: First Person Authority (1984) 15: A Nice Derangement of Epitaphs (1986).


xxxx
Komunikacja i konwencje. Kurczewski, Gabriel (tłum.). Principia : pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej T. 18/19, 95-113, 1997.

xxxx
Widzieć poprzez język. Żychliński, Arkadiusz (tłum.). Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja, nr 3, 128-141, 2007.