INDEKS PRZEKŁADÓW

Hans-Georg Gadamer (1900-2002)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

1942.
"Platońskie państwo wychowania". Mergler, Agata (tłum.), w: Teoria, etyka, edukacja: eseje wybrane, 220-239. Dybel, Paweł (red. i wstęp). Warszawa, Wyd. Uniw. Warszawskiego 2008.

1953.
"Prawda w naukach humanistycznych". Mergler, Agata (tłum.), w: Teoria, etyka, edukacja, dz. cyt., 102-110.

Wahrheit und Methode. 1960.
Prawda i metoda: zarys hermeneutyki filozoficznej. Baran, Bogdan (tłum., wstęp). Kraków, Inter Esse, 1993; Warszawa, WN PWN, 2004.

1961.
"Uwagi o problematyce samozrozumienia. Hermeneutyczny wkład do pytania o 'demitologizację'". Mergler, Agata (tłum.), w: Teoria, etyka, edukacja, dz. cyt., 196-210.

1963.
"O możliwościach etyki filozoficznej". Mergler, Agata (tłum.), w: Teoria, etyka, edukacja, dz. cyt., 125-142.

1964.
"Filozoficzne uwagi o problemie inteligencji". Mergler, Agata (tłum.), w: Teoria, etyka, edukacja, dz. cyt., 181-195.

1966.
"Uniwersalność problemu hermeneutycznego". Przyłębski, Andrzej (tłum.), w: tenże, Gadamer, 141-155.  Warszawa, Wiedza Powszechna, 2006.

1967.
"Miejsce filozofii w dzisiejszym społeczeństwie". Przyłębski, Andrzej (tłum.), w: Gadamer, dz. cyt., 203-212

1968.
"Hermeneutyka klasyczna i filozoficzna". Mergler, Agata (tłum.), w: Teoria, etyka, edukacja, dz. cyt., 68-101.

1970.
"Jak dalece język dyktuje myślenie?". Przyłębski, Andrzej (tłum.), w: Gadamer, dz. cyt., 156-164.

Die Unfähigkeit zum Gespräch. 1971.
Niezdolność do rozmowy. Baran, Bogdan (tłum.). Znak, nr 309, 369-376, 1980.

1972.
"Teoria, technika, praktyka". Przyłębski, Andrzej (tłum.), w: Gadamer, dz. cyt., 141-155. Przedruk w: Teoria, etyka, edukacja, dz. cyt., 39-67.

1975.
"Subiektywność i intersubiektywność, podmiot i osoba". Mergler, Agata (tłum.), w: Teoria, etyka, edukacja, dz. cyt., 165-180.

Aktualität des Schönen. Kunst als Spiel, Symbol und Fest. 1977.
Aktualność piękna. Sztuka jako gra, symbol i święto. Krzemieniowa, Krystyna (tłum.). Warszawa, Oficyna Naukowa, 1993.

Philosophische Lehrjahre: eine Rückschau. 1977.
Moja droga do filozofii: wspomnienia. Wilk, Jadwiga (tłum.). Wrocław, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000.

Die Idee des Guten zwischen Plato und Aristoteles. 1978.
Idea dobra w dyskusji między Platonem a Arystotelesem. Nerczuk, Zbigniew (tłum.). Kęty, Antyk, 2002.

1979.
"Racjonalność wobec przemiany epok". Przyłębski, Andrzej (tłum.), w: Gadamer, dz. cyt., 187-202.

1980.
"Pochwała teorii". Mergler, Agata (tłum.), w: Teoria, etyka, edukacja, dz. cyt., 20-38.

Rozmowa z profesorem Hansem-Georgiem Gadamerem. [Rozmawia: Grygiel, Stanisław. 1979]. Znak, nr 309, 377-378, 1980.

[Wykład]. 1983.
Hermeneutyka a filozofia praktyczna. Wypych, Włodzimierz (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 1, 17-22, 1985.

1983.
"Doświadczenie śmierci". Przyłębski, Andrzej (tłum.), w: Gadamer, dz. cyt., 240-247.
"Autorytet i wolność krytyczna". Sosnowska, Paulina (tłum.), w: Teoria, etyka, edukacja, dz. cyt., 157-164.

1985.
"Pomiędzy fenomenologią a dialektyką - próba samokrytyki". Przyłębski, Andrzej (tłum.), w: tenże, Gadamer., 248-271.
"Przyjaźń i poznanie siebie. O roli przyjaźni w greckiej etyce". Mergler, Agata (tłum.), w: Teoria, etyka, edukacja, dz. cyt., 143-156.

1986.
"Kim jestem Ja i kim jesteś Ty. Komentarz do cyklu wierszy Celana Atemkristall". Łukasiewicz, Małgorzata (tłum.), w: Czy poeci umilkną?, dz. cyt., 67-165.

1988.
"Idea uniwersytetu - wczoraj, dziś, jutro". Sosnowska, Paulina (tłum.), w: Teoria, etyka, edukacja, dz. cyt., 240-257.

Das Erbe Europas. Beiträge. 1989.
Dziedzictwo Europy. Przyłębski, Andrzej (tłum.). Warszawa, Spacja/Aletheia, 1992.

Rozum na właściwym miejscu. Z Hansem-Georgiem Gadamerem rozmawia Klemens Baranowski. Znak, nr 422-423, 127-134, 1990.

1990.
"Myśleć w zgodzie z językiem". Przyłębski, Andrzej (tłum.), w: tenże, Gadamer, dz. cyt., 165-173.

1991.
"Historyczność i prawda". Przyłębski, Andrzej (tłum.), w: tenże, Gadamer, dz. cyt., 174-186.

Der Anfang der Philosophie. 1997.
Początek filozofii. Gajda-Krynicka, Janina (tłum.). Warszawa, Wyd. IFiS PAN, 2008.

1999.
"Wychowanie jest wychowaniem siebie". Sosnowska, Paulina (tłum.), w: Teoria, etyka, edukacja, dz. cyt., 258-270.

Die Lektion des Jahrhunderts. Ein philosophisher Dialog mit Riccardo Dottori. 2002.
Wiek filozofii: rozmowy z Riccardem Dottorim. Wilk, Jadwiga (tłum.). Wrocław, Arboretum, 2009.


Rozum, słowo i dzieje: szkice wybrane. Łukasiewicz, Małgorzata i Michalski, Krzysztof (tłum.). Warszawa, PIW, 1979.

16 rozpraw z lat 1939-1970 wybranych przez Krzysztofa Michalskiego.

Czy poeci umilkną? Łukasiewicz, Małgorzata (tłum.). Bydgoszcz, Homini, 1998.

Kim jestem Ja i kim jesteś Ty. Komentarz do cyklu wierszy Celana Atemkristall. 1986. Tamże, 67-165.

Poetica: eseje wybrane. Łukasiewicz, Małgorzata (tłum.). Warszawa, IBL Wyd., 2001.

13 tekstów z lat 1966-1989 o poezji m.in. Hölderlina, Stefana George'a, Rilkego, Paula Celana, Hildy Domin i Ernsta Meistera.

Język i rozumienie. Dehnel, Piotr i Sierocka, Beata (tłum.). Warszawa, Aletheia, 2003.

6 rozpraw z lat 1967-1987.

Teoria, etyka, edukacja: eseje wybrane. Dybel, Paweł (red.). Warszawa, Wyd. Uniw. Warszawskiego 2008.

Dybel, Paweł. Wstęp.
"Pochwała teorii". Mergler, Agata (tłum.), 20-38.
"Teoria, technika, praktyka". Przyłębski, Andrzej (tłum.), 39-67.
"Hermeneutyka klasyczna i filozoficzna". Mergler, Agata (tłum.), 68-101.
"Prawda w naukach humanistycznych". Mergler, Agata (tłum.), 102-110.
"Destrukcja a dekonstrukcja". Dehnel, Piotr (tłum.), 111-124.
"O możliwościach etyki filozoficznej". Mergler, Agata (tłum.), 125-142.
"Przyjaźń i poznanie siebie. O roli przyjaźni w greckiej etyce". Mergler, Agata (tłum.), 143-156.
"Autorytet i wolność krytyczna". Sosnowska, Paulina (tłum.), 157-164.
"Subiektywność i intersubiektywność, podmiot i osoba". Mergler, Agata (tłum.), 165-180.
"Filozoficzne uwagi o problemie inteligencji". Mergler, Agata (tłum.), 181-195.
"Uwagi o problematyce samozrozumienia. Hermeneutyczny wkład do pytania o 'demitologizację'". Mergler, Agata (tłum.), 196-210.
"To, co stare i to, co nowe". Sosnowska, Paulina (tłum.), 211-219.
"Platońskie państwo wychowania". Mergler, Agata (tłum.), 220-239.
"Idea uniwersytetu - wczoraj, dziś, jutro". Sosnowska, Paulina (tłum.), 240-257.
"Wychowanie jest wychowaniem siebie". Sosnowska, Paulina (tłum.), 258-270.

Przyłębski, Andrzej. Gadamer. Teksty w "Wyborze pism" w przekładach P., A. (Myśli i Ludzie). Warszawa. Wiedza Powszechna, 2006.

"Uniwersalność problemu hermeneutycznego" w: tamże, 141-155.
"Jak dalece język dyktuje myślenie?" w: tamże, 156-164.
"Myśleć w zgodzie z językiem" w: tamże, 165-173.
"Historyczność i prawda" w: tamże, 174-186.
"Racjonalność wobec przemiany epok" w: tamże, 187-202.
"Miejsce filozofii w dzisiejszym społeczeństwie" w: tamże, 203-212.
"Teoria, technika, praktyka" w: tamże, 213-239.
"Doświadczenie śmierci" w: tamże, 240-247.
"Pomiędzy fenomenologią a dialektyką - próba samokrytyki" w: tamże, 248-271.

O skrytości zdrowia. Przyłębski, Andrzej (tłum.). Poznań, Media Rodzina, 2011.

13 esejów

Das Problem der Geschichte in der neueren deutschen Philosophie.
Problem dziejów w najnowszej filozofii niemieckiej. Michalski, Krzysztof (tłum.). Znak, nr 257-258, 1415-1424, 1975.

xxxx
O wkładzie poezji w poszukiwanie prawdy. Migasiński, Jacek (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 5-6, 115-122, 1982.

xxxx
Destrukcja a dekonstrukcja. Dehnel, Piotr (tłum.), Odra, nr 1, 2004. Przedruk w: Teoria, etyka, edukacja, dz. cyt., 111-124.

xxxx
"To, co stare i to, co nowe". Sosnowska, Paulina (tłum.), w: Teoria, etyka, edukacja, dz. cyt., 211-219.