INDEKS PRZEKŁADÓW

Jurgen Habermas


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft. 1962.
Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej. Lipnik, Wanda i Łukasiewicz, Małgorzata i Czyżewski, Marek (tłum.). Warszawa, WN PWN, 2007.

Theorie und Praxis. Sozialphilosophische Studien. 1963, 1971.
Znaczna część w: Teoria i praktyka: wybór pism. Łukasiewicz, Małgorzata i Krasnodębski, Zdzisław (tłum.). Warszawa, PIW, 1983.

Knowledge and Human Interests. 1971.
FR.: Interesy konstytuujące poznanie. Witkowski, Lech (tłum.). Colloquia Communia, 2(19), 157-169, 1985.

Theorie des kommunikativen Handelns. Bd. 1: Handlungsrationalität und gesellschaftliche Rationalisierung. Bd. 2: Zur Kritik der funktionalistischen Vernunft. 1981.
FR.: Tendencje jurydyzacji. Czapska, Janina (tłum.). Colloquia Communia, 6(41)-1(42), 135-147, 1988-1989.
Teoria działania komunikacyjnego. T. 1: Racjonalność działania a racjonalność społeczna. Kaniowski, Andrzej Maciej (tłum.). Warszawa, WN PWN, 1999.
Teoria działania komunikacyjnego. T. 2: Przyczynek do krytyki rozumu funkcjonalnego. Kaniowski, Andrzej Maciej (tłum.). Warszawa, WN PWN, 2002.

1984.
Uwagi do wykładu Foucault na temat tekstu Kanta "Co to jest Oświecenie?". Markiewicz, Barbara (tłum.). Colloquia Communia, 4-5(27-28), 73-77, 1986.

Pierwodruk: New Left Review, 1985.
Wywiad z Jurgenem Habermasem. Łągiewska, Marzena (tłum.). Colloquia Communia, 4-5(27-28), 5-27, 1986.

1985.
Inna droga przekroczenia filozofii podmiotu - rozum komunikacyjny kontra rozum ześrodkowany w podmiocie. Pieniążek, Paweł (tłum.). Colloquia Communia, 4-5(27-28), 121-145, 1986.

1985.
Kryzys państwa dobrobytu i wyczerpywanie się energii utopijnych. Moliter, Katarzyna (tłum.). Colloquia Communia, 4-5(27-28), 157-172, 1986.

Der philosophische Diskurs der Moderne. 1985.
Filozoficzny dyskurs nowoczesności. Łukasiewicz, Małgorzata (tłum.). Kraków, Universitas, 2000.

Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaates. 1992.
Faktyczność i obowiązywanie: teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego państwa prawnego. Romaniuk, Adam i Marszałek, Robert (tłum.). Warszawa, Scholar, 2005.

Habermas, Jürgen i Rorty, Richard i Kołakowski, Leszek. Stan filozofii współczesnej. Niżnik, Józef (tłum.). Warszawa, IFiS PAN, 1996.

Die Einbeziehung des Anderen. Studien zur politischen Theorie. 1997.
Uwzględniając Innego: studia do teorii politycznej. Romaniuk, Adam (tłum.). Warszawa, WN PWN, 2009.

Vom sinnlichen Eindruck zum symbolischen Ausdruck. Philosophische Essays. 1997.
Od wrażenia zmysłowego do symbolicznego wyrazu. Krzemieniowa, Krystyna (tłum.). Warszawa, Oficyna Naukowa, 2004.

Die Zukunft der menschlichen Natur. Auf dem Weg zu einer liberalen Eugenik? 2001
Przyszłość natury ludzkiej: czy zmierzamy do eugeniki liberalnej? Łukasiewicz, Małgorzata (tłum.). Warszawa, Scholar, 2003.

Kommunikatives Handeln und detranszendentalisierte Vernunft. 2001.
Działanie komunikacyjne i detranscendentalizacja rozumu. Lipnik, Wanda (tłum.). Warszawa, Oficyna Naukowa, 2004.

Le concept du 11 septembre, dialogues à New York avec Giovanna Borradori, Jacques Derrida et Jürgen Habermas. 2002.
Filozofia w czasach terroru: rozmowy z Jürgenem Habermasem i Jacquesem Derridą. Karalus, Andrzej i Kilanowski, Marcin i Orlewski, Bartosz (tłum.). Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008.


Praca i interakcja. Uwagi o jenajskiej "Fenomenologii ducha" Hegla. Studia Filozoficzne, nr 12, 45-63, 1981.

Obywatelstwo a tożsamość narodowa: rozważania nad przyszłością Europy. Markiewicz, Barbara (tłum.). Warszawa, Wyd. IFiS PAN, 1993.

Świadomość tego, co zostało utracone. Korab-Karpowicz, Julian W. (tłum.). Pressje, 28, 228-233, 2012.