INDEKS PRZEKŁADÓW

Karl Jaspers (1883-1969)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Allgemeine Psychopathologie: Ein Leitfaden für Studierende, Ärzte und Psychologen. 1913.

Psychologie der Weltanschauungen. 1919.

Die Idee der Universität. 1923.
FR.: Praca badawcza, kształcenie, nauczanie. hm (tłum.). Znak, nr 288, 732-749, 1978.

Die Geistige Situation der Zeit. 1931.

Philosophie. 1932.
FR.: Sytuacje graniczne. W: Rudziński, Roman. Jaspers. Skwierciński, Mirosław (tłum.). 186-242.
FR.: Filozofia i nauka. W: Rudziński, Roman. Jaspers. Staniewska, Anna (tłum.). W: 243-258.
Filozofia. Żelazny, Mirosław; Kolasa, Dawid (tłum.). Filo-Sofija : rocznik Komisji Filozofii, r. 9, nr 1, 219-272, 2009.

Vernunft und Existenz. 1935.
Rozum i egzystencja w: Rozum i egzystencja. Nietzsche a chrześcijaństwo. Piecuch, Czesława (tłum., wstęp). (BWF), . Warszawa, WN PWN, 1991. Ss. XXI+286.

Nietzsche : Einführung in das Verständnis seines Philosophierens. 1936.
Nietzsche : wprowadzenie do rozumienia jego filozofii. Stroińska, Dorota (tłum.). Warszawa, KR, 1997; Officyna, 2012. Ss. 505.

Nietzsche und das Christentum. 1938.
Nietzsche a chrześcijaństwo w: Rozum i egzystencja. Nietzsche a chrześcijaństwo.

Existenzphilosophie. 1938.
Filozofia egzystencji : wybór pism. Tyrowicz, Stanisław (wybór); Saner, Hans (wstęp); Lachowska, Dorota (tłum., posłowie); Wołkowicz, Anna (tłum.). Warszawa, PIW, 1990. Ss. 458.

Die Schuldfrage. 1946.
Problem winy. Garewicz, Jan (tłum.). Etyka, t. 17, 143-207, 1979.

TREŚĆ. Wstęp do cyklu wykładów o sytuacji duchowej w Niemczech. * Problem winy. A. Schemat rozróżnień. 1. Cztery pojęcia winy. 2. Skutki winy. 3. Siła. Prawo. Łaska. 4. Kto jest sędzią i kto lub co podlega osądzeniu? 5. Obrona. B. Problemy niemieckie. I. Zróżnicowanie niemieckiej winy. II. Możliwe usprawiedliwienia. III. Nasze oczyszczenie.

Von der Wahrheit. 1947.

Der Philosophische Glaube. 1948.
Wiara filozoficzna. Buchner, Antoni i in. (tłum.). Toruń, Comer, 1995. Ss. 123.

Vom Ursprung und Ziel der Geschichte. 1949.
FR.: Epoka zwrotu. W: Rudziński, Roman. Jaspers. Tauszyńska, Anna D. (tłum.). 259-268.
O źródle i celu historii. Marzęcki, Józef (tłum.); Borzym, Stanisław (posł.). Kęty, Marek Derewiecki, 2006. Ss. 275.

Einführung in die Philosophie : Zwölf Radiovorträge. 1950.
FR.: Idea Boga. Baran, Bogdan (tłum.). Znak, nr 346, 1406-1414, 1983.
Wprowadzenie do filozofii : dwanaście odczytów radiowych. Wołkowicz, Anna (tłum.). Wrocław, Siedmioróg, 1998; 2004. Ss. 120.

Vernunft und Widervernunft in unserer Zeit. 1950.

1951.
Moja droga do filozofii w: Rudziński, Roman. Jaspers. Tauszyńska, Anna D. (tłum.). 175-185.

'Was ist Existenzialismus?' 1951.
Co to jest egzystencjalizm? w: Rudziński, Roman. Jaspers. Staniewska, Anna (tłum.). 269-274.

mit Bultmann, Rudolf. Die Frage der Entmythologisierug. 1954.
z: Bultmann, Rudolf. Problem demitologizacji. Kolasa, Dawid (red., tłum.); Kupś, Tomasz (red., tłum.); Pawlicki, Maciej (tłum.). Toruń, UMK, 2015. Ss. 193.

Schelling: Größe und Verhängnis. 1955.

Die Großen Philosophen. 1957.
Kierkegaard. Kolasa, Dawid; Kupś, Tomasz (tłum., oprac.). Toruń, UMK, 2013. Ss. 243.

Freiheit und Wiedervereinigung. 1960.

Die Atombombe und die Zukunft des Menschen. 1961.

Der philosophische Glaube angesichts der Christlichen Offenbarung. 1962.
Wiara filozoficzna wobec objawienia. Sowinski, Grzegorz (tłum.); Wolicka, Elżbieta (wstęp). Kraków, Znak, 1999. Ss. 711.

Wohin treibt die Bundesrepublik? 1966. Antwort. 1967.
FR.: Człowieczeństwo i filozofia. W: Rudziński, Roman. Jaspers. Tauszyńska, Anna D. (tłum.). 275-278.


Rudziński, Roman. Jaspers. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1978. Ss. 280.

Chiffren der Transzendenz. Eine Vorlesung aus dem Jahr 1961. 1970.
Szyfry transcendencji. Piecuch, Czesława (tłum.). Toruń, Comer, 1995. Ss. 107.

Philosophische Autobiographie. 1977.
Autobiografia filozoficzna. Tyrowicz, Stanisław (tłum., przypisy). Toruń, Comer, 1993. Ss. 146

Heidegger, Martin; Jaspers, Karl. Korespondencja : 1920-1963. Biemel, Walter i Saner, Hans (oprac.); Wodziński, Cezary; Łukasiewicz, Małgorzata; Spychała, Jarosław M. (tłum.). Toruń, Rolewski, 2000. Ss. 286.

xxxx
Stawanie się człowiekiem dzięki polityce. Lachowska, Dorota (tłum.). Res Publica Nowa, r. 23, nr 10, 92-97, 2010.