INDEKS PRZEKŁADÓW

Thomas Samuel Kuhn (1922-1996)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

The Copernican Revolution: Planetary Astronomy in the Development of Western Thought. 1957.
Przewrót kopernikański : astronomia planetarna w dziejach myśli. Amsterdamski, Stefan (tłum.). Warszawa, PWN, 1966; wyd. 2 Prószyński i S-ka, 2006. Ss. 342.

The Essential Tension: Tradition and Innovation in Scientific Research. 1959.
Dwa bieguny , tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych. W: Kuhn, T. S. Dwa bieguny : tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych. Amsterdamski, Stefan (tłum.), 316-335. Warszawa, PIW, 1985.

The Structure of Scientific Revolutions. 1962.
Struktura rewolucji naukowych. Ostromęcka, Helena (tłum.); Amsterdamski, Stefan (posł.). Warszawa, PWN, 1968; wyd. 2 z Posłowiem 1969, Nowotniak, Justyna (tłum.), Aletheia, 2001; wyd. 3 2009. Ss. 352.

The Function of Dogma in Scientific Research. 1963.

with Heilbron, John. The Genesis of Bohr's Atom. 1969.

Postscript-1969. In: The Structure of Scientific Revolutions. 2nd ed. 1970.
Posłowie z 1969 r. do Struktury rewolucji naukowych. Olech, A. (tłum.). Zagadnienia Naukoznawstwa, 13, 94-115, 1977.

Logic of Discovery or Psychology of Research? 1970.
Logika odkrycia czy psychologia badania. W: Dwa bieguny. 370-406.

Reflections on my Critics. 1970.
Odpowiedź moim krytykom. W: Droga po Strukturze. Amsterdamski, Stefan (tłum.), 117-162. Warszawa, Sic!, 2003.

Notes on Lakatos. 1971.

Second Thoughts on Paradigms. 1974.
Raz jeszcze o paradygmatach. W: Dwa bieguny. 406-439.

Theory-Change as Structure-Change: Comments on the Sneed Formalism. 1976.
Zmiana teorii jako zmiana struktury: uwagi o formalizmie Sneeda. W: Droga po Strukturze. 163-179.

The Essential Tension. Selected Studies in Scientific Tradition and Change. 1977.
Dwa bieguny : tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych. Amsterdamski, Stefan (tłum., posłowie). Warszawa, Państ. Instytut Wydawniczy, 1985. Ss. 516.

The Relations between the History and the Philosophy of Science. 1977.
Stosunki między historią a filozofią nauki. W: Dwa bieguny. 29-52.

Objectivity, Value Judgment, and Theory Choice. 1977.
Obiektywność, sądy wartościujące i wybór teorii. W: Dwa bieguny. 440-466.

Black-Body Theory and the Quantum Discontinuity 1894-1912. 1978.

Metaphor in Science. 1979.
Metafora w nauce. W: Droga po Strukturze. 181-190.

Foreword to Ludwik Fleck, Genesis and Development of a Scientific Fact. 1979.
Słowo wstępne. Jarnicki, Paweł; Zuber, Marcelina (tłum.). Studia Philosophica Wratislaviensia, vol. 6, fasc. 2, 81-85, 2011.

The Halt and the Blind : Philosophy and History of Science. 1980.

Commensurability, Comparability, Communicability. 1983.
Współmierność, porównywalność, komunikowalność. W: Droga po Strukturze. 35-56.

Rationality and Theory Choice. 1983.
Racjonalność a wybór teorii. W: Droga po Strukturze. 191-197.

What are Scientific Revolutions? 1987.
Czym są rewolucje naukowe? W: Droga po Strukturze. 17-33.

Dubbing and Redubbing: The Vulnerability of Rigid Designation. 1990.

The Road Since Structure. 1991.
Droga po "Strukturze". W: Droga po Strukturze. 87-99.

The Natural and the Human Sciences. 1991.
Nauki przyrodnicze a humanistyka. W: Droga po Strukturze. 199-205.

The Trouble with the Historical Philosophy of Science. 1992.
Kłopoty z historyczną filozofią nauki. W: Droga po Strukturze. 101-114.

Afterwords. 1993.
Repliki. W: Droga po Strukturze. 207-231.

The Road Since Structure. Conant, James and Haugeland, John. 2000.
Droga po Strukturze. Amsterdamski, Stefan (tłum.). Warszawa, Sic!, 2003. Ss. 306.

W tomie znajduje się autobiograficzna rozmowa z Kuhnem z 1995 r. (235-293), a także pełna bibliografia prac Kuhna z zakresu fizyki, filozofii nauki i historii nauki (295-307).