INDEKS PRZEKŁADÓW

William Ockham (ok.1285-1347/9)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Ordinatio. Scriptum in librum primum Sententiarum. 1317-1319.

Reportatio. Quaestiones in libros Sententiarum II-IV. 1317-1319.

Quaestiones variae. 1317-1324.

Summula philosophiae naturalis. 1319-1321.
O czasie. Karas, Marcin (tłum., wprow.). Kraków, WAM, 2007. Ss. 103.

Expositio in librum Porphyrii de praedicabilibus. 1320-1323.

Expositio in librum praedicamentorum Aristotelis. 1320-1323.

Expositio in librum Perihermenias Aristotelis. 1320-1323.

Tractatus de praedestinatione et de praescientia Dei respectu futurorum contingentium. 1320-1323.
FR.: Traktat o predestynacji, przedwiedzy Bożej i przyszłych zdarzeniach przygodnych. Karas, Marcin (tłum.). Kwartalnik Filozoficzny, z. 3, 137-160, 1999.
Traktat o predestynacji. Karas, Marcin (tłum., koment.). Kraków, Ośrodek Myśli Politycznej, 2007. Ss. 238.

Expositio super libros Elenchorum. 1322-1324.

Tractatus de quantitate. 1322-1324.

Tractatus de corpore Christi. 1322-1324.

Brevis summa libri Physicorum. 1322-1324.

Questions on the Physics of Aristotle. 1322-1324.

Expositio in libros Physicorum Aristotelis. 1322-1327.

Quodlibeta septem. 1322-1327.

Summa logicae. 1322-1327.
Suma logiczna. Włodarczyk, Tadeusz (wybór, tłum., wstęp, przypisy); Tarnowska, Irena (red.). (BKF). Warszawa, PWN, 1971. Ss. LVI+561. Wyd. 2 WN PWN, Agora, 2010.


xxxx
Krótkie kwestie teologiczne dwóch przedstawicieli szkoły franciszkańskiej XIV wieku - Piotra Aureoli i Wilhelma Ockhama. Gwis, Dariusz (tłum.); Jung-Palczewska, Elżbieta (tłum., oprac.). Przegląd Tomistyczny, t. 9, 199-213, 2003.

xxxx
Dialog. Cz. 1. Jacek Surzyn (tłum., oprac.). Kęty, Antyk - Marek Derewiecki, 2005. Ss. 288.

xxxx
O istnieniu czasu i jego relacji do ruchu (z Wykładu "Fizyki" Arystotelesa, ks. 4, rozdziały 18-20). Karas, Marcin (tłum., oprac.). Historia filozofii - meandry kultury : teksty i studia ofiarowane Jackowi Widomskiemu z okazji 65. urodzin. Karas, Marcin (red.), 35-52. Kraków, Nomos, 2014.