polskie czasopisma filozoficzne od 1946

l


Polski Indeks Filozoficzny

polskie czasopisma filozoficzne od 1946
polskie książki filozoficzne od 1945

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

WYKAZ NUMERÓW CZASOPISM FILOZOFICZNYCH WYDANYCH W LATACH 1946-2020

| 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 |

| 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 |

| 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 |

| 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 |

| 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |

 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |

 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |

 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 2021 | 2022 |

 

czasopisma z listy Ministerstwa Edukacji i Nauki z grudnia 2021

W lutym 2021 ministerialna ekipa poważnie zmieniła listę czasopism punktowanych; kolejne zmiany dokonane zostały w grudniu 2021.

W grupie czasopism po 100 punktów  znalazły się:

Analiza i Egzystencja

Kwartalnik, wydawany w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego, wnus.edu.pl/aie/pl/

Diametros            [ 100 ]

Kwartalnik, wydawany w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, diametros.uj.edu.pl/diametros

Ethos: Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL

Kwartalnik, wydawany na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, www.ethos.lublin.pl/

Forum Philosophicum

Półrocznik, wydawany na Wydziale Filozoficznym Akademii Ignatianum w Krakowie, forumphilosophicum.ignatianum.edu.pl

Roczniki Filozoficzne               [ 100 ]

Kwartalnik, wydawany na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. www.kul.pl/rf/

Ponadto w grupie czasopism po 100 punktów, przypisanych m.in. do doscypliny "filozofia", są: Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, archiwum.ivr.org.pl/; Horyzonty Polityki, horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP; Logic and Logical Philosophy, www.logika.umk.pl/llp/; Odrodzenie i Reformacja w Polsce, oir-ihpan.edu.pl/; Pedagogika Katolicka, www.pedkat.pl/; Przegląd Badań Edukacyjnych, www.pbe.umk.pl/; Studia Historiae Scientiarum, https://ojs.ejournals.eu/SHS/; Studies in Logic, Grammar and Rethoric, www.degruyter.com/view/j/slgr; Wiadomości Konserwatorskie

70 punktów za artykuł przyznano następującym czasopismom:

Argument: Biannual Philosophical Journal

Półrocznik, wydawany w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, www.argument-journal.eu/

Logos i Ethos

Półrocznik, wydawany przez Wydział Filozoficzny UPJP II w Krakowie, czasopisma.upjp2.edu.pl/logosiethos

Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria

Kwartalnik, wydawany na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Warszawskiego, www.pf.uw.edu.pl/

Rocznik Filozoficzny Ignatianum

czasopisma.ignatianum.edu.pl/rfi/index

Ruch Filozoficzny

Kwartalnik, wydawany w Instytucie Filozofii UMK w Toruniu, apcz.umk.pl/RF/index

Studia Philosophiae Christianae

Kwartalnik, wydawany przez Instytut Filozofii UKSW, czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/spch

Studia Philosophica Wratislaviensia

Od 2006, kwartalnik wydawany w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, http://wuwr.pl/spwr

Studia z Historii Filozofii

Kwartalnik, wydawany w Instytucie Filozofii UMK w Toruniu, www.szhf.umk.pl/

Zagadnienia Filozoficzne w Nauce

zfn.edu.pl/

Ponadto w grupie czasopism po 70 pkt. przypisanych m.in. do dyscypliny "filozofia", znalazły się: Analecta: Studia i Materiały z Dziejów Nauki, http://ihnpan.pl/wydawnictwo/analecta-studia-i-materialy-z-dziejow-nauki/; Cracow Indological Studies, https://indologia.io.filg.uj.edu.pl/badania/cracow-indological-studies Czasopismo Prawno-Historyczne, ; Człowiek w Kulturze, http://www.czlowiekwkulturze.pl/index.php?lang=pl; Dialogue and Universalism, http://dialogueanduniversalism.eu/; Fides, Ratio and Patria, ; Studia Toruńskie, ; Horyzonty Wychowania, ; Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, https://www.ejournals.eu/KHNT/ ; Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, ; Łódzkie Studia Etnograficzne, ; Organon, ; Pedagogia Christiana, ; Polish Biographical Studies, ; Przegląd Nauk Historycznych, ; Przegląd Prawa Wyznaniowego, ; Przegląd Rusycystyczny, ; Przegląd Tomistyczny, ; Rocznik Tomistyczny, ; Seminare: Poszukiwania Naukowe, ; Studia Oecumenica, ; Studia Paedagogica Ignatiana, ; Studia Pelplińskie, ; Studia z Prawa Wyznaniowego, ; Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, ; Świat i Słowo, ; Teologia i Moralność, https://ojs.teologiaimoralnosc.pl/index.php/tim; U Schyłku Starożytności: Studia Źródłoznawcze, ; Wschodni Rocznik Humanistyczny, .

W grupie czasopism po 40 punktów umieszczono:

Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, http://www.ahf.ifispan.pl/

Edukacja Filozoficzna, www.edukacja-filozoficzna.uw.edu.pl/

Filozofia i Nauka: Studia Filozoficzne i Interdyscyplinarne, filozofiainauka.ifispan.waw.pl/ 

Filozofia Nauki, https://www.fn.uw.edu.pl/index.php/fn

Folia Philosophica: Ethica – Aesthetica – Practica, https://czasopisma.uni.lodz.pl/philosophica/

Hybris: Internetowy Magazyn Filozoficzny, http://www.magazynhybris.com/

The Polish Journal of Aesthetics, pjaesthetics.uj.edu.pl/

Principia: Pisma Koncepcyjne z Filozofii i Socjologii Teoretycznej, https://www.ejournals.eu/Principia/

Ponadto w grupie czasopism po 40 pkt. przypisanych m.in. do dyscypliny "filozofia", znalazły się: Annales: Etyka w Życiu Gospodarczym, ; Ateneum Kapłańskie, ; Avant: Trends in Interdisciplinary Studies, avant.edu.pl/; Civitas: Studia z Filozofii Polityki, www.civitas.waw.pl/; Dialogi Polityczne: Filozofia, Społeczeństwo, Prawo, ; Edukacja Etyczna, ; Ethics in Progress, ; Humanistyka i Przyrodoznawstwo, ; Humanum: Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, ; Język. Religia. Tożsamość, ; Kultura i Wartości, https://journals.umcs.pl/kw; Nauki o Wychowaniu: Studia Interdyscyplinarne, ; Orbis Idearum Classica Cracoviensia, ; Paideia, ; Prakseologia, ; Praktyka Teoretyczna, ; Przegląd Filozoficzno-Literacki, www.pfl.uw.edu.pl/; Res Facta Nova: Teksty o Muzyce Współczesnej, ; Rocznik Andragogiczny, ; Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, ; Roczniki Nauk o Rodzinie, ; Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne, ; Studia Ecologiae et Bioethicae, ; Studia Humanistyczne AGH, ; Studia Paradyskie, ; Studia Semiotyczne, http://studiasemiotyczne.pts.edu.pl/; Świdnickie Studia Teologiczne, ; Teka Komisji Historycznej TN KUL, ; Tekstualia: Palimpsesty Literackie, Artystyczne, Naukowe, ; Teologia Polityczna, ; Teoria Polityki, ; Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, ; Zoophilologica: Polish Journal of Animal Studies, .

poniższa lista czasopism za 20 pkt obejmuje tylko te stricte filozoficzne:

Archiwum Historii i Filozofii Medycyny,

Etyka, https://etyka.uw.edu.pl/index.php/etyka

Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fped

Folia Philosophica, https://journals.us.edu.pl/index.php/FOLIA

Kwartalnik Filozoficzny,

Philosophical Discourses: Prace Filozoficzne UHP w Częstochowie,

Polish Journal of Philosophy,

Rocznik Historii Filozofii Polskiej, https://filozofiapolska.pl/

Studia z Filozofii Polskiej,

Sztuka i Filozofia, https://artandphilosophy.pl/

Zoon Politikon,

Zagadnienia Naukoznawstwa,

 

czasopisma z listy MNiSzW z 2019

Lista polskich czasopism filozoficznych ogłaszana przez MNiSzW uległa w 2019 radykalnym zmianom. Powstał duży zamęt w związku z tym, że większość czasopism przypisano więcej niż jednej dyscyplinie - a w rezultacie otrzymamy punkty za publikacje w licznych czasopismach, których normalnie nie uznalibyśmy za filozoficzne. Na poniższych listach oznaczono te czasopisma gwiazdką *.

* Analecta: Studia i Materiały z Dziejów Nauki

Od 1992, półrocznik wydawany przez Instytut Historii Nauki PAN w Warszawie, teksty w większości w języku polskim, z rzadka po angielsku, wersja tylko papierowa.

www.analecta.pl/

Analiza i Egzystencja

Od 2005 półrocznik, od 2011 kwartalnik, wydawany w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego w wersji internetowej - w wolnym dostępie - plus niewielki nakład papierowy.

Artykuły ze wszystkich działów filozofii w językach polskim, angielskim i niemieckim.
wnus.edu.pl/aie/pl/

* Annales: Etyka w Życiu Gospodarczym

Od 1998, rocznik wydawany przez Salezjańską Wyższą Szkołę Ekonomii i Zarządzania w Łodzi; od 2014 kwartalnik ulokowany na Wydziale Ekonomiczno-SocjologicznymUniwersytetu Łódzkiego. W wolnym dostępie, w wersjach elektronicznej i papierowej. Poświęcony etycznym aspektom życia gospodarczego.

www.annalesonline.uni.lodz.pl/

* Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej

Od 2010, półrocznik wydawany przez Polską Sekcję Międzynarodowego Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej. Teksty z zakresu teorii i filozofii prawa, filozofii społecznej i filozofii polityki oraz socjologii prawa.
archiwum.ivr.org.pl/

Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej

Od 1957, rocznik wydawany przez cały czas w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie. Od t. 56 (2011) w otwartym dostępie.
www.ahf.ifispan.pl/

Argument: Biannual Philosophical Journal

Od 2011, półrocznik, wydawany w wersji elektronicznej - w wolnym dostępie - i papierowej w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Teksty ze wszystkich działów filozofii, w językach angielskim, niemieckim i polskim.
www.argument-journal.eu/

* Art Inquiry : Recherches sur les arts

Od 1999, rocznik wydawany przez Łódzkie Towarzystwo Naukowe, kontynuacja rocznika Recherches sur les arts. W wersji elektronicznej w wolnym dostępie, a także w wersji papierowej.Tematyka to teoretyczne i historyczne zagadnienia sztuk plastycznych, multimediów, filmu, dramatu i muzyki. Kolejne tomy mają charakter zbiorowych prac monograficznych. Artykuły w języku angielskim, a także niemieckim i francuskim.
http://czasopisma.ltn.lodz.pl/Art-Inquiry

Avant: Trends in Interdisciplinary Studies

Od 2010, 3 razy w roku, wydawany przez Ośrodek Badań Filozoficznych z siedzibą w Warszawie i Bydgoszczy. W wolnym dostępie w wersji elektronicznej oraz z opóźnieniem w niewielkim nakładzie drukowanym. Teksty - w większości zamawiane - z zakresu kognitywistyki, współczesnej filozofii nauki, antropologii poznawczej i kulturowej, społecznych badań nad nauką, jak i badań nad sztuką, w językach polskim i angielskim.
avant.edu.pl/

* Civitas Hominibus : Rocznik Filozoficzno-Społeczny

Wydawany od 2006 roku przez Wydział Humanistyczny AH-E w Łodzi, poświęcony szeroko pojętym zagadnieniom z obszarów nauk humanistycznych i społecznych.
www.civitashominibus.ahe.lodz.pl/

Civitas: Studia z Filozofii Polityki

Od 1997, rocznik.
www.civitas.waw.pl/

* Czasopismo Prawno-Historyczne

https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph

* Człowiek w Kulturze

Od 1993, rocznik, poświęcony klasycznie rozumianej filozofii i kulturze.
http://www.czlowiekwkulturze.pl/

* Dialogi Polityczne: Filozofia, Społeczeństwo, Prawo

Od 2003, rocznik bądź półrocznik, zeszyty wydawane nieregularnie.
https://wydawnictwo.umk.pl/pl/magazines/series/3361/dialogi-polityczne-polityka-filozofia-spoleczenstwo-prawo-12003

Dialogue and Universalism

Od 1995 kwartalnik, od 2019 trzy zeszyty rocznie. Kontynuacja, z zachowaniem numeracji tomów, Dialogue and Humanism.
dialogueanduniversalism.eu

Diametros

Od 2004, kwartalnik wydawany tylko w wersji internetowej, artykuły w językach polskim i angielskim. Zawartość odnotowywana w The Philosopher's Index.
https://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/diametros

Edukacja Filozoficzna

Od 1986, półrocznik.
www.edukacja-filozoficzna.uw.edu.pl/

Estetyka i Krytyka

Od 2001, od 2011 kwartalnik.
pjaesthetics.uj.edu.pl/

Ethics in Progress

https://pressto.amu.edu.pl/index.php/eip

* Ethos: Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL

Od 1988, kwartalnik.
www.ethos.lublin.pl/

Etyka

Od 1966, rocznik.
www.etyka.uw.edu.pl/

* Fides et Ratio

http://fidesetratio.com.pl/

Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna

Od 2012, półrocznik poświęcony kształceniu w zakresie filozofii, etyki oraz edukacji demokratycznej i prawnej.
http://filozofiapubliczna.amu.edu.pl/

Folia Philosophica

Od 1984 jako rocznik w ramach 14. tomu wydawnictwa ciągłego Prace z Nauk Społecznych, od t. 11, 1993 jako samodzielny rocznik.
www.folia.philosophica.us.edu.pl

Filozofia Chrześcijańska

Od 2004, rocznik, w monograficznych numerach drukowane są głównie artykuły zamawiane.
www.filozofiachrzescijanska.amu.edu.pl/

Filozofia i Nauka: Studia Filozoficzne i Interdyscyplinarne

Od 2013, rocznik.
filozofiainauka.ifispan.waw.pl/ 

Filozofia Nauki

Od 1993, kwartalnik.
www.fn.uw.edu.pl/

Filozoficzne Aspekty Genezy

Czasopismo internetowe, wydawane od 2004, poświęcone sporowi ewolucjonizm-kreacjonizm.
www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/index.php/pl/czasopismo

Filozofuj!

Dwumiesięcznik poświęcony popularyzacji filozofii, publikowany od 2015 w wersjach papierowej i online.
filozofuj.eu/

Folia Philosophica: Ethica – Aesthetica – Practica

Kontynuacja, od nr-u 27(1), Acta Universitatis Lodziensis : Folia Philosophica, wydawanego w latach 1981-2015. Teksty z filozofii praktycznej, filozofii kultury i szeroko pojętej aksjologii, w językach polskim, angielskim i innych.
http://folia-eap.uni.lodz.pl/pl/strona-glowna/

Forum Philosophicum

Od 1996, półrocznik, teksty z filozofii religii, pierwotnie w językach kongresowych, od 2011 tylko po angielsku. Zawartość odnotowywana w The Philosopher's Index.
forumphilosophicum.ignatianum.edu.pl

* Galicja: Studia i Materiały

https://www.galicja.ur.edu.pl/

* Horyzonty Polityki

https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP

* Horyzonty Wychowania

https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW

* Humanistyka i Przyrodoznawstwo

Interdyscyplinarny Rocznik Filozoficzno-Naukowy. Od 1994, teksty z pogranicza nauk humanistycznych, przyrodniczych i społecznych.
https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/hip/index

* Humanities and Social Sciences

http://hss.prz.edu.pl/

Hybris: Internetowy Magazyn Filozoficzny

Ukazuje się od 2001, od 2011 kwartalnik
magazynhybris.com/

Kronos: Metafizyka-Kultura-Religia

Od 2007, kwartalnik.
www.kronos.org.pl/

Kronos Philosophical Journal

Od 2012, rocznik.
www.kronos.org.pl/

* Kultura i Społeczeństwo

Kwartalnik, od 1957.
www.kulturaispoleczenstwo.pl/

* Kultura i Wartości

Od 2012, interdyscyplinarny kwartalnik wydawany tylko w wersji internetowej; teksty z filozofii teoretycznej, aksjologii, etyki, filozofii kultury, filozofii dziejów, estetyki oraz innych dyscyplin naukowych - takich m.in. jak kulturoznawstwo, socjologia teoretyczna, historia, politologia i psychologia.
http://kulturaiwartosci.umcs.lublin.pl/

* Logic and Logical Philosophy

Od 1993 do 2004 rocznik, od 2006 kwartalnik, teksty w języku angielskim. Zawartość odnotowywana w The Philosopher's Index.
www.logika.umk.pl/llp/

Logos i Ethos

Międzynarodowy półrocznik wydawany przez Wydział Filozoficzny UPJP II od 1991.
filozofia.upjp2.edu.pl/index.php/czasopismo/1/Logos+i+Ethos/

* Nauki o Wychowaniu: Studia Interdyscyplinarne

https://czasopismo.naukiowychowaniu.uni.lodz.pl/

* Odrodzenie i Reformacja w Polsce

http://oir-ihpan.edu.pl/

* Organon

Od 1964, rocznik, wydawany przez Instytut Historii Nauki PAN.
www.ihnpan.waw.pl/category/organon/

* Pedagogia Christiana

Od 1997, półrocznik poświęcony problematyce pedagogiki chrześcijańskiej oraz pedagogiki religii, wydawany na UMK w Toruniu.

http://www.paedchrist.umk.pl/

* Polish Biographical Studies

http://historia.usz.edu.pl/badania/czasopisma/polish-biographical-studies/

Polish Journal of Philosophy

Od 2007, półrocznik.
www.pjp.edu.pl/

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities

Seria książkowa, od 1975, 112 tomów do 2018. Zawartość odnotowywana w The Philosopher's Index.
e-mail: kpaprzycka@uw.edu.pl

* Prakseologia

Czasopismo poświęcone filozoficznym, teoretycznym i metodologicznym zagadnieniom sprawności działania, z uwzględnieniem etyki życia gospodarczego, wydawane od 1962, przez pierwsze cztery lata jako "Materiały prakseologiczne". Niegdyś kwartalnik, od 1996 rocznik, choć w 2012 ukazały się n-ry 152 i 153.
www.kozminski.edu.pl/pl/jednostki/prakseologia/strona-glowna/

* Praktyka Teoretyczna

https://pressto.amu.edu.pl/index.php/prt/

Principia: Pisma Koncepcyjne z Filozofii i Socjologii Teoretycznej

Od 1990, półrocznik, w ostatnich latach ukazujący się nieregularnie.
www.principia.uj.edu.pl/

* Przegląd Badań Edukacyjnych

http://www.pbe.umk.pl/

* Przegląd Filozoficzno-Literacki

Od 2002, kwartalnik.
www.pfl.uw.edu.pl/

Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria

Od 1992, kwartalnik.
www.pf.uw.edu.pl/

* Przegląd Humanistyczny

Pismo o profilu interdyscyplinarnym, istniejące od 1957 roku, obecnie dwumiesięcznik. Publikuje artykuły z zakresu literaturoznawstwa, historii, kulturoznawstwa, socjologii, filozofii, psychologii, językoznawstwa.
https://przegladhumanistyczny.pl/resources/html/cms/MAINPAGE

* Przegląd Prawa Wyznaniowego

https://ptpw.nazwa.pl/przeglad.html

* Przegląd Rusycystyczny

https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR

* Przegląd Tomistyczny: Filozofia – Teologia – Kultura Duchowa Średniowiecza

Wydawany przez Dominikanów w Warszawie od 1984, najpierw pt. Polski Przegląd Tomistyczny, od 2003 rocznik, XXIV tomy do 2010.
www.it.dominikanie.pl/przeglad/

* Res Facta Nova: Teksty o Muzyce Współczesnej

http://www.resfactanova.pl/

* Rocznik Andragogiczny

http://www.ata.edu.pl/rocznik-andragogiczny.html

Rocznik Filozoficzny Ignatianum

Od 1988 do 1999 wydawany jako Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, od 2000 do 2011 jako Rocznik Wydziału Filozoficznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie. Obecnie półrocznik.
czasopisma.ignatianum.edu.pl/rfi/index

Rocznik Historii Filozofii Polskiej

Od 2008.
www.filozofiapolska.pl/

Roczniki Filozoficzne

R.1 (1948), R.2/3 (19+1950), R.4 (1950); od R.5 (1954-1957) cztery zeszyty rocznie: 1. Metafizyka, Logika, Historia Filozofii; 2. Filozofia Moralna; 3. Filozofia Przyrody i Ochrona Środowiska; 4. Psychologia; od t. 46 (1998) zeszyt Psychologia  wyodrębnia się jako Roczniki Psychologiczne;; od t. 52 (2004) zanika podział wg dyscyplin filozoficznych, a pismo staje się półrocznikiem; od 2012 kwartalnik.
www.kul.pl/rf/

Ruch Filozoficzny

Od 1911 do 1914; 1921-1931; t. XIII, 1935-1937; t. XIV, 1938; t. XV, 1939; założony przez Kazimierza Twardowskiego, zeszyty dostępne w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej.
Po wojnie t. XVI, 1/2, 3/4, 1948; t. XVII, 1-3, 4, 19/1950; regularnie wydawany jako kwartalnik od 1958 do dziś.
www.rf.umk.pl/

* Seminare: Poszukiwania Naukowe

Od 1975, wydawane przez Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego, Łomianki, najpierw rocznik, od 2010 półrocznik, od 2014 kwartalnik.

https://www.seminare.pl/

* Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne seria PEDAGOGIKA

https://comenius.uph.edu.pl/

* Stan Rzeczy

Od 2011, półrocznik wydawany przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Za cel stawia sobie umożliwienie dialogu między socjologią a innymi dyscyplinami z kręgu nauk społecznych i humanistycznych: antropologią, ekonomią, filozofią, historią, literaturoznawstwem, prawem, teologią etc.

http://www.stanrzeczy.edu.pl/

* Studia Antiquitatis et Medii Aevi Incohantis

Od 2016, rocznik wydawany przez Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego.

http://samai.uni.wroc.pl/

* Studia Ecologiae et Bioethicae

Od 2003, najpierw rocznik, t. 7 i 8 jako półroczniki, od 2011 kwartalnik wydawany przez Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW.

https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/seb

* Studia Elbląskie

Od 1999. Czasopismo naukowe Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Elbląskiej w Elblągu. Do 2013 ukazało się 12 tomów. Każdy tom zawiera działy: historyczny, teologiczny, filozoficzny oraz dział recenzji, sprawozdań i komunikatów.
e-mail: stefanewertowski@wp.pl

* Studia Ełckie

Od 2006 rocznik, od 2013 kwartalnik, Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum w Ełku..
studiaelckie.pl/

* Studia Gdańskie

Od 1973 wydawane nieregularnie, od 1998 rocznik, od 2007 półrocznik Archidiecezji Gdańskiej.
www.studiagdanskie.diecezja.gda.pl/

* Studia Historiae Scientiarum

Wydawany od 1999 roku przez Polską Akademię Umiejętności. Do 2012 roku w wersji papierowej, od 2013 roku w elektronicznej i papierowej. Czasopismo otwartego dostępu poświęcone historii nauki.

http://www.ejournals.eu/Studia-Historiae-Scientiarum/

* Studia Humana

Od , kwartalnik wydawany przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Artykuły, których tematyka oscyluje wokół nauk humanistycznych, takich jak filozofia analityczna i logika filozoficzna, ekonomia polityczna, nauki polityczne i socjologia.

http://studiahumana.com/

* Studia Humanistyczne AGH

Od 2003 rocznik, od 2010 półrocznik, od 2012 kwartalnik. Artykuły w języku polskim i angielskim, z zakresu socjologii, filozofii, religioznawstwa, kulturoznawstwa, antropologii, pedagogiki, psychologii, politologii, literaturoznawstwa, lingwistyki oraz historii.
www.studiahumanistyczne.agh.edu.pl/

* Studia Logica

Od 1953 do 1973 wydano 32 zeszyty, początkowo w języku polskim, potem głównie w angielskim. Od tomu 33, 1974, 4 zeszyty rocznie. Od t. 54, 1999, 2 tomy rocznie po 3 zeszyty każdy. Obecnie 4 tomy rocznie, po 3 zeszyty. Zawartość odnotowywana w The Philosopher's Index.
www.studialogica.org/

* Studia Oecumenica

Od 2001, rocznik wydawany przez Instytut Ekumenizmu i Badań nad Integracją Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

http://www.studiaoecumenica.uni.opole.pl/

Studia Philosophiae Christianae

Od 1965 półrocznik, od 2011 kwartalnik, wydawany przez Instytut Filozofii UKSW. Artykuły z zakresu filozofii, recenzje książek i sprawozdania z wydarzeń o tematyce filozoficznej. Teksty głównie w języku polskim, część w językach kongresowych.
czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/spch

Studia Philosophica Wratislaviensia

Od 2006, kwartalnik.
http://spwr.wuwr.pl/

* Studia Polityczne

http://www.studiapolityczne.pl/

* Studia Polsko-Ukraińskie

Rocznik wydawany od 2014 w Katedrze Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

http://studiapolskoukrainskie.uw.edu.pl/

* Studia Sandomierskie. Teologia. Filozofia. Historia

Od 1980 jako rocznik, w latach 2004-2010 jako kwartalnik, potem dwa zeszyty w roku, od 2014 rocznik. Pismo naukowe diecezji sandomierskiej.
https://czasopisma.upjp2.edu.pl/studiasandomierskie

Studia Semiotyczne

Od 1970 wydawane nieregularnie, 29 zeszytów do 2015. Od 2016 jako półrocznik.
http://studiasemiotyczne.pts.edu.pl/

Studia z Filozofii Polskiej

Od 2006, rocznik.
https://us.edu.pl/wydzial/wsne/czasopismo-studia-z-filozofii-polskiej/

Studia z Historii Filozofii

Od 2010 rocznik, od 2013 kwartalnik.
www.szhf.umk.pl/

* Studia z Prawa Wyznaniowego

Rocznik wydawany od 2000 przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

https://www.kul.pl/studia-z-prawa-wyznaniowego,11824.html

Studies in Logic, Grammar and Rethoric

Od 1980, niegdyś wydawane nieregularnie, obecnie kwartalnik.
https://www.degruyter.com/view/j/slgr

Sztuka i Filozofia

Od 1989, półrocznik wydawany w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.
http://www.sztukaifilozofia.uw.edu.pl/

* Świat i Słowo

Od 2003, półrocznik wydawany w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, większość numerów o charakterze monograficznym.

https://www.swiatislowo.ath.bielsko.pl/

* Tekstualia: Palimpsesty Literackie, Artystyczne, Naukowe

Od 2005, kwartalnik wydawany na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

https://tekstualia.pl/pl/main

* Teologia i Moralność

Półrocznik Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tim/index

* U Schyłku Starożytności: Studia Źródłoznawcze

http://uss.uw.edu.pl/

* UR Journal of Humanities and Social Sciences

Od 2016, interdyscyplinarny kwartalnik naukowy wydawany przez Wydział Socjologiczno-Historyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego.

http://journalofhumanitiesandsocialsciences.com/

* Wschodni Rocznik Humanistyczny

http://wrh.edu.pl/

Zagadnienia Filozoficzne w Nauce

Od 1978/1979 rocznik, od 1996 półrocznik, publikujący teksty na temat filozoficznych implikacji nauk przyrodniczych i relacji nauka-wiara, a także z zakresu filozofii nauki i historii nauki. Teksty po polski u po angielsku, w wersji elektronicznej w otwartym dostępie.
zfn.edu.pl/

* Zoophilologica: Polish Journal of Animal Studies

Od 2015, rocznik wydawany na Uniwersytecie Śląskim. Artykuły naukowe, monograficzne i przeglądowe oraz recenzje i sprawozdania badaczy reprezentujących różne dyscypliny nauk społecznych, przyrodniczych i humanistycznych, którzy włączają studia nad relacjami ludzi i zwierząt do swojego warsztatu badawczego.

http://wydawnictwo.us.edu.pl/node/18203

* Zagłada Żydów: Studia i Materiały

https://www.zagladazydow.org/

* Znak

Od 1946, miesięcznik poświęcony problematyce religijnej, społecznej, kulturalnej, filozoficznej, politologicznej i etycznej, w ujęciu przeznaczonym dla szerszej publiczności.
www.miesiecznik.znak.com.pl/

 

czasopisma już nie wydawane

Acta Universitatis Lodziensis : Folia Philosophica

Od 1981, rocznik, przez pewien czas wydawany nieco nieregularnie, zlikwidowany w 2015. www.filozof.uni.lodz.pl/folia/

Acta Universitatis Wratislaviensis : Prace Filozoficzne

40 zeszytów wydawanych nieregularnie w latach 1964-1992. (W 1961 wydano jeden zeszyt pt. Zeszyty Naukowe. Seria A, Nauki Społeczne. Prace Filozoficzne. Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta).
W latach 1992-2006 ukazały się 44 zeszyty Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia

* Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I Philosophia - Sociologia

Od 1976, rocznik, od 2010 półrocznik, wydawane do 2018. Teksty z filozofii i socjologii, w językach polskim i obcych.
annales.umcs.lublin.pl/annales_filozofia.php

* Archeus: Studia z Bioetyki i Antropologii Filozoficznej

Od 2000, rocznik. pbc.biaman.pl/publication/16302

* Archiwum Historii i Filozofii Medycyny

Wydawane od 1924 pod różnymi tytułami, ostatnio półrocznik. Od 2013 brak oznak działalności.

Biuletyn Olimpiady Filozoficznej

Wydawany nieregularnie w latach 1991-1999, łącznie 17 zeszytów.

* Colloquia Communia

Numery od 1 do 4 wydane w latach 1979-1981 pod niepoprawnym tytułem "Colloquia Communae". Od 1982 dwumiesięcznik, później wiele numerów łączonych, ostatni zeszyt sygnowany 1-12(57-68), 1992/1993. Teksty z filozofii, socjologii, politologii itp. Wznowiony w zmienionej formule w 1999 jako półrocznik, wydawany do 2015 (nr 99). www.marszalek.com.pl/coco/

Człowiek i Przyroda

Półrocznik, pod koniec dwurocznik, wydawany na KUL w latach 1994-2003, łącznie 16 numerów (w tym 4 podwójne).

* Człowiek i Światopogląd

Pierwotny tytuł Zeszyty Argumentów, ukazały się nr-y 1-5, 1962; 1(6)-5/6(10/11), 1963; 1(12)-6(17), 1964; 1(18)-6(23), 1965; 1(24)-6(29), 1966; 1(30)-6(35), 1967. Po zmianie tytułu dwumiesięcznik w 1968, miesięcznik od 1969 do 1989; ostatni zeszyt błędnie numerowany: jest 11-12(126-127), 1989, powinno być 11-12(286-287).

Dialectics and Humanism : The Polish Philosophical Quarterly

Kwartalnik wydawany w języku angielskim przez IFiS PAN w latach 1973-1990.

Dialogue and Humanism : The Universalist Quarterly

Wydano: vol. 1, 1-3/4, 1991; vol. 2, 1-3/4, 1992; vol. 3, 1-4, 1993, vol. 4, 1(13)-5(17), 1994.

Estetyka

Rocznik, red. nacz. Władysław Tatarkiewicz, ukazały się zeszyty I, 1960; II, 1961; III, 1962 i IV, 1963.

Fenomenologia     [ 7 ]

Od 2003, rocznik.

Filo-sofija     [ 7 ]

Od 2001, rocznik, od 2018 brak oznak działalności. www.filo-sofija.byd.pl/

Fo:pa : kwartalnik literacko-filozoficzny

Kwartalnik ukazujący się w latach 2005-2008, wydano łącznie 17 numerów.

Heksis : biuletyn poświęcony problemom filozofii, twórczości, terapii i zdrowia

Kwartalnik wydawany od 1995 do 2000.

Humanitas : z zagadnień filozofii i kultury współczesnej

Wydawane nieregularnie w latach 1978-1989, łącznie 13 tomów.

* Humaniora : Czasopismo Internetowe     [ 6 ]

Od 2013, kwartalnik, teksty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, w szczególności z takich dyscyplin, jak: filozofia, kulturoznawstwo, kognitywistyka, pedagogika, psychologia, socjologia i religioznawstwo.

Idea: Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych

Od 1986, rocznik. Brak aktywności od 2019. http://idea.uwb.edu.pl/index.php

Kwartalnik Filozoficzny

Od 1922 do 1938, po wojnie wydano zeszyty t. XVI, 1, 2, 3, 4, 1946; t. XVII, 1, 2, 3, 4, 1948; t. XVIII, 1,2, 3-4, 19; t. XIX, 1/2, 3/4, 1950; zlikwidowany w związku z ideologiczną ofensywą stalinizmu. Wznowiony w 1992, publikuje rozprawy, przekłady i recenzje ze wszystkich działów filozofii. Zawartość odnotowywana w The Philosopher's Index. Brak aktywności od 2018. https://pau.krakow.pl/index.php/pl/wydawnictwo/strony-czasopism/kwartalnik-filozoficzny

Lingua ac Communitas

Od 1991, rocznik, teksty w językach kongresowych i po polsku. www.lingua.amu.edu.pl/

Materiały i Studia Zakładu Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

od t. 12 Materiały do Historii Filozofii Średniowiecznej w Polsce

Od 1961, wydawane nieregularnie, 15 tomów do 1971.

Mediaevalia Philosophica Polonorum

Od 1957, rocznik, w pewnych latach półrocznik, po wydaniu t. 37 w 2008 pismo przestało się ukazywać.

Myśl Filozoficzna

Od 1951 do 1957, marksistowski dwumiesięcznik, łącznie wydano 29 zeszytów.

* Myśl Współczesna

Od 1946 do 1951, łącznie wydano 67 zeszytów.

Nowa Krytyka

Półrocznik filozoficzny publikowany od 1991, w wersji papierowej i on-line (wszystkie teksty w plikach pdf są dostępne w Open Access, a pojawiają się z opóźnieniem w stosunku do wersji papierowej); brak aktywności od 2019. www.nowakrytyka.pl/

Poznańskie Studia z Filozofii Nauki

Rocznik, wydawany - nie zawsze regularnie - od 1976; w 1994 tytuł zmieniono na Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki (t. 14-21); w latach 2013-15 powrócono do pierwotnego tytułu; przez cały czas zachowano numerację tomów.

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filozofia

Rocznik, w latach 1999-2003 pt. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Filozofia, wznowiony pod obecnym tytułem w 2008, brak nowych numerów po XIII,2016.

Przegląd Filozoficzny

Kwartalnik, kontynuacja czasopisma wydawanego w latach 1897-1939, zdygitalizowane zeszyty dostępne w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej.
Po wojnie ukazały się zeszyty t. XLII, 1946; t. XLIII, 1-4, 1947; t. XLIV, 1-3 i 4, 1948; t. XLV, 1-2 i 3-4, 19. Pismo zlikwidowano w związku z ideologiczną ofensywą stalinizmu.

Reports on Philosophy

Wydano zeszyty 1 (1977), 2 (1978), 3 (1979), 4 (1980), 5 (1981), 6 (1982), 7 (1983), 8 (1984), 9 (1985), 10 (1986), 11 (1987), 12 (1988), 13 (1989), 14 (1991), 15 (1995), 16/17 (1997), 18 (1998), 19 (1999), 20 (2000), 21 (2003), 22 (2004).

Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dział (Sectio) F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne

Rocznik, 1946-1973, zdygitalizowane zeszyty zob. http://bg.umcs.lublin.pl/nowa/annales.php.

Scripta Philosophica : Zeszyty Naukowe Doktorantów Wydziału Filozofii KUL

Od 2012 do 2016, rocznik. http://www.kul.pl/scripta-philosophica,15098.html

Semina Scientiarum

Od 2002 do 2017, rocznik. seminascientiarum.wikidot.com

Słupskie Studia Filozoficzne

Od 2002 do 2012, rocznik. www.ssf.apsl.edu.pl/

ΣΟФΙΑ: Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich

Od 2001 do 2018, rocznik. www.sofia.sfks.org.pl/

* Studia Antyczne i Mediewistyczne     [ 9 ]

Od 1958 do 2000 pt. Studia Mediewistyczne, 35 tomów w 44 zeszytach, tytuł zmieniony w 2002, z zachowaną numeracją tomów, rocznik, ostatni 14 (49), 2016. www.ifispan.waw.pl/wydawnictwa/index.php?lang=pl&m=page&pg_id=48

Studia Estetyczne

Od t. I, 1964 do t. 23, 1986/1990, rocznik.

Studia Filozoficzne

Od 1957 dwumiesięcznik, od 1962 kwartalnik, od 1969 dwumiesięcznik, od 1972 miesięcznik, w 1990 kwartalnik; ostatni numer 4(293), 1990.

Studia Metodologiczne [ 3 ]

Początkowo organ Poznańskiej Szkoły Metodologicznej, w latach 1966-1985 wydano 24 zeszyty, 4 kolejne w latach 1991-1993, zeszyt 29 w 1999; zeszyty 30 i 31 ukazały się w 2013, 36 i 37 w 2016. studiametodologiczne.amu.edu.pl/

Studia Philosophica

Wydano cztery zeszyty: 1935, 1937, 1939-1946 i 19-1950.

* Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu     [ 5 ]

Tom 1 (2003), tom 2 (2007), tom 3 (2009), od tomu 4 (2010) półrocznik. www.staff.amu.edu.pl/~skfu/

Sygnały Semiotyczne

Ukazały się n-ry 1, 1992 i 2, 1993.

* Życie i Myśl

Od 1950 do 1999, miesięcznik.

Toruński Przegląd Filozoficzny

Wydano t. 1 (1997), t. 2 (1999), t. 3/4 (2001), t. 5/6 (2003), t. 7/8 (2007), t. 9 (2009).

* Zagadnienia Naukoznawstwa     [ 10 ]

Od 1965, kwartalnik, ukazywał się do 2017, ostatni numer: t. 53, nr 4(214). http://zn.czasopisma.pan.pl/

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Filozoficzne

Ukazały się zeszyty 1 (1972), 2 (1972), 3 (1973), 4 (1974), 5 (1975), 6 (1976).

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filozofia

3 zeszyty wydane w latach 1960, 1968 i 1969.