INDEKS AUTORSKI

Krzysztof Jarosław Brozi (1952-1996)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Metoda funkcjonalna Bronisława Malinowskiego w badaniach zjawisk społeczno-kulturowych. Studia Filozoficzne, nr 11, 109-120, 1979.

# MALINOWSKI, Bronisław # metodologia nauk społecznych # funkcjonalizm # filozofia kultury #
TREŚĆ. 1. Teoria kultury a metoda funkcjonalna. 2. Podstawy teorii kultury. 3. Instrumentalna koncepcja kultury i instytucji kulturowych. 4. Kategorie metody i funkcji w koncepcji Malinowskiego. 5. Uwagi końcowe.

z: Winiarski, Lech. Czy "własność ogólnospołeczna" jest "własnością"? Studia Filozoficzne, nr 7, 19-32, 1980.

# własność / posiadanie # filozofia społeczna #
TREŚĆ. (A) Aspekt prawny. (B) Aspekt ekonomiczny. (C) Aspekt socjologiczny. (D) Własność ogólnospołeczna czy ogólnospołeczny system zaspokajania potrzeb?

Prawo jako pochodna działania. Koncepcja prawa pierwotnego w poglądach Bronisława Malinowskiego. Studia Filozoficzne, nr 3, 135-147, 1981.

# MALINOWSKI, Bronisław # norma prawna # filozofia prawa # antropologia kulturowa #
TREŚĆ. (A) Zasada ciągłości. (B) Co to jest prawo? (C) Dyferencja specyfiki norm prawnych. (D) Materializm historyczny a koncepcja Malinowskiego.

Metodologiczne znaczenie kategorii "standard kulturowy" przy opisie i wyjaśnianiu mechanizmów wzrostu, przemiany i upadku kultury. Studia Filozoficzne, nr 9, 13-35, 1981.

# MALINOWSKI, Bronisław # antropologia kulturowa # potrzeba # kultura #
TREŚĆ. 1. Uniwersalne elementy standardu kulturowego. 1. Grupa potrzeb biologicznych. 2. Grupa imperatywów kulturowych. 3. Grupa potrzeb integratywnych. 4. Grupa potrzeb psychicznych (światopoglądowych). II. Pozauniwersalne elementy standardu kulturowego. 1. Dwa relatywizmy standardu. 2. Równowaga wewnątrzkulturowa. 3. Pochodny charakter potrzeb pozauniwersalnych. 4. Względność i autonomia potrzeb pozauniwersalnych (kultury zdegenerowane). 5. Potrzeby ponadstandardowe.

Antropologiczne przesłanki funkcjonalizmu Bronisława Malinowskiego. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 97-113, 1982.

# MALINOWSKI, Bronisław # funkcjonalizm # antropologia społeczna # historia nauk społecznych (psychologii, socjologii itp.) #
TREŚĆ. I. Klasyczna antropologia przed Malinowskim. 2. Podjęcie badań antropologicznych przez Malinowskiego. 3. Światowa antropologia a powstanie funkcjonalizmu. * Bibliografia prac Bronisława Malinowskiego.

Filozofia w twórczości Bronisława Malinowskiego. Ruch Filozoficzny, nr 1, 15-26, 1984. Brozi, Krzysztof J.

# MALINOWSKI, Bronisław # funkcjonalizm # filozofia kultury #
TREŚĆ. 1. Zakrez zainteresowań badawczych Malinowskiego. 2. Metoda funkcjonalna. 3. Filozoficzne tło funkcjonalizmu Malinowskiego. A. Funkcjonalizm Malinowskiego a pragmatyzm Jamesa. B. Pozytywizm i metafizyka u podstaw funkcjonalizmu Malinowskiego. C. Malinowski a empiriokrytycyzm.

Dwa renesansy. Polityczno-prawne źródła laicyzacji kultury średniowiecznej. [Rec. Ullmann, Walter. Średniowieczne korzenie renesansowego humanizmu]. Studia Filozoficzne, nr 4, 161-169, 1988.

# średniowiecze #

Krytyka koncepcji materializmu kulturowego Marvina Harrisa. Studia Filozoficzne, nr 10, 115-132, 1988.

# HARRIS, Marvin # materializm # antropologia kulturowa # działanie #
TREŚĆ. I. Krytyka w antropologii amerykańskiej. 1. Infrastruktura i superstruktura. 2. Brakujące ogniwa. 3. Rola wartości. 4. Naukowy sens koncepcji Harrisa. 5. Jedność analizy. 6. Założenia psychologiczne. II. Krytyka z perspektywy analizy funkcjonalnej - sformułowanie własnego stanowiska. 1. Przesłanki funkcjonalnej analizy struktury działania kulturowego. 2. Funkcjonalna czyli instrumentalno-instytucjonalna koncepcja kultury. 3. Elementy struktury działania. 4. Struktura działania a procedura badawcza. 5. Kilka uwag o użyteczności dotychczasowych koncepcji badania kultury w odniesieniu do koncepcji Harrisa.

Pierwsza ogólnopolska sesja antropologii kulturowej "Antropologia kulturowa a filozofia i metodologia". [Lublin, 17-18.05.1988]. Studia Filozoficzne, nr 5, 199, 1989. Brozi, Krzysztof J.