INDEKS AUTORSKI

Piotr Chojnacki (1897-1969)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Filozofia tomistyczna i neotomistyczna. Poznań, Inst. Wyd. "Kultura", 1947.

# tomizm # neotomizm # neoscholastyka # wiara a rozum, wiara a wiedza # filozofia a teologia # filozofia a nauka # filozofia katolicka # krytycyzm #
TREŚĆ. (A) Przedmowa. II. Wpływ arystotelesowskiej teorii nauki na ukształtowanie się filozofii tomistycznej. II. Postulaty filozofii tomistycznej. III. Filozofia "chrześcijańska" a tomistyczna. IV. Logika wewnętrzna. V. Logika rozbudowy czyli Neotomizm. VI. Neoscholastyka i Neotomizm. VII. Podstawy krytycyzmu tomistycznego. VIII. Warunki rozwojowe neotomizmu. (B) Résumé. (C) Bibliografia.

Wstęp do filozofii i zarys ontologii. Opole, Wyd. św. Krzyża w Opolu, 1949.

# filozofia - podręczniki i antologie # ontologia - podręczniki i antologie #
TREŚĆ. (A) Przedmowa. I. Wstęp do filozofii. 1. Nazwa "filozofia". 2. Przedmiot właściwy filozofii. 3. Stosunek filozofii do nauk. 4. Osobliwy sposób poznania i dowodzenia w ontologii. 5. Podział filozofii. II. Zarys ontologii. 1. Ontologia jako najgłówniejsza gałąź filozofii. 2. Zasadnicze pojęcia ontologii. 3. Substancja przypadłości, stawanie się. 4. Przyczynowość i jej rodzaje. (B) Bibliografia.

Cielesne podobieństwa i psychiczne różnice między człekokształtnymi a człowiekiem. Roczniki Filozoficzne, II-III, 25-46, 1949-1950.

# człowiek # teoria ewolucji # ciało # mowa #
TREŚĆ. * Formy kopalne człowieka. * Przodkowie zwierzęcy człowieka nie znani. * Teoria ewolucji jako metoda i jako filozofia. * Myślenie abstrakcyjne i mowa jako specyficznie ludzkie właściwości.

Podstawy filozofii chrześcijańskiej. Warszawa, PAX, 1955.

# filozofia katolicka # wiara a rozum, wiara a wiedza # filozofia a nauka # filozofia a teologia # scholastyka # teodycea # metafizyka # dowody na istnienie Boga # światopogląd #
TREŚĆ. (A) Przedmowa. (B) Część pierwsza. I. Wiedza, nauka, filozofia, wiara, teologia i pomocniczy charakter filozofii. II. Filozofia chrześcijańska. III. Stosunek filozofii do nauki i do pospolitego rozsądku. Filozofia jako światopogląd, jako krytyka i jako metafizyka. IV. Metafizyka jako najgłówniejsza gałąź filozofii. V. Zarys teodycei. VI. Teologia jako nauka osobliwego typu. (C) Część druga. I. Kształtowanie się filozofii scholastycznej chrześcijańskiej. II. Odrodzenie filozofii scholastycznej i jego okresy. (D) Część trzecia. I. Budowa ideowa i psychiczna światopoglądu chrześcijańskiego. II. Światopogląd a postępowanie. (E) Bibliografia.

Wstęp do filozofii i zarys ontologii. Wyd. 2 przejrz. i uzup. Warszawa, Akademia Teologii Katolickiej, 1963.

Metoda dialektyczna Arystotelesa jako droga do zasadniczych przesłanek filozofii i nauki. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 33-52, 1965.

# ARYSTOTELES # dialektyka # sylogizm # filozofia a nauka #
TREŚĆ. Wstęp. 1. Analiza wynikania według porządkowania pojęć i odpowiadających im treści. 2. Rola definicji właściwej jako terminu średniego w sylogizmie naukotwórczym wzorowana na geometrii. 3. Idealna koncepcja nauki a nauki faktycznie zrealizowane. 4. Wiedza faktycznie zdobywana jako opinialna. 5. Metoda dialektyczna. 6. Sylogizm jako metoda uniwersalna. 7. Zdania opinialne. 8. Dialektyka jako metoda poszukiwania. 9. Metoda dialektyczna, intuicja, intelekt. 10. Odchylenie między definicją nauki a praktyką nauki u Arystotelesa.

Geneza i uprawomocnienie pojęć właściwych filozofii według Husserla i według arystotelizmu. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 5-19, 1967. Chojnacki, Piotr.

# HUSSERL, Edmund # ARYSTOTELES # metodologia filozofii #
TREŚĆ. 1. Husserlowa koncepcja filozofii. 2. Stosunek husserlowej koncepcji do koncepcji pozytywistycznej. 3. Stosunek filozofii do nauk szczegółowych u Husserla. 4. Metoda filozofii, a metoda nauk szczegółowych. 5. Wartościowanie elementów poznawczych w koncepcjach Husserla i Arystotelesa. a) podobieństwa i b) różnice.

Realizm metodyczny Etienne Gilsona. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 199-202, 1969. Chojnacki, Piotr.

# realizm # GILSON, Étienne Henry # tomizm #

Teoria poznania. Warszawa, Akademia Teologii Katolickiej, 1969.

# epistemologia - podręczniki #
TREŚĆ. (A) Przedmowa. (B) Wstęp. Zadania teorii poznania i jej metoda. I. Akt poznania. Opis i wyjaśnienie. 1. Opis właściwości spontanicznego aktu poznania. 2. Wyjaśnienie aktu poznania. 3. Obrazy wrażeniowe i intelektualne. II. Prawdziwość poznania. 1. Prawdziwość poznania przedrefleksyjnego i refleksyjnego. 2. Sąd i człony w nim wyróżnialne. 3. Teorie tłumaczące prawdziwość poznania. III. Źródła oraz granice poznania. 1. Empiryzm, racjonalizm i Kanta próba syntezy. 2. Realizm pośredni i bezpośredni. 3. Analiza niektórych założeń cichych realizmu naturalnego i realizmu krytycznego. 4. Realizm fizykalny. Interpretacjonizm. IV. Pewność poznania. 1. Pewność poznania i jej rodzaje. 2. Sceptycyzm. 3. Kryteria pewności. 4. Teoria pragmatyzmu. 5. Oczywistość bezpośrednia i pośrednia. (C) Bibliografia. Stron 110.

Wybór pism. Szyszkowska, Maria i Tarnogórski, Czesław (wybór i opracowanie). Warszawa, PAX, 1987.

# filozofia a nauka # myślenie # wychowanie # światopogląd # tomizm # własność / posiadanie # neokantyzm # egzystencjalizm # filozofia katolicka #
TREŚĆ. (A) Wstęp o życiu i twórczości filozoficznej Piotra Chojnackiego. I. Pospolity rozsądek, nauki i filozofia. II. Marzenie, myślenie, inteligencja. III. Struktura psychiczna sądu i jego współczynniki uczuciowe. IV. O wychowaniu i charakterze. V. O doniosłości niektórych funkcji psychicznych dla wychowania. VI. Poradnictwo psychologiczne na usługach duszpasterstwa. VII. Z psychologii światopoglądu chrześcijańskiego. VIII. Czy istnieje filozofia specyficznie chrześcijańska? IX. Sympatia i sugestia jako czynniki psychiczne życia społecznego. X. Zagadnienie prawa własności w filozofii społecznej św. Tomasza z Akwinu. XI. Postulaty i logika budowy i rozbudowy filozofii tomistycznej. XII. Etyka Kanta i etyka socjalizmu. XIII. Geneza i uprawomocnienie pojęć właściwych filozofii według Husserla i według arystotelizmu. XIV. Filozofia egzystencjalna a rzeczywistość surowa i humanistyczna (B) Publikacje Piotra Chojnackiego. (C) Posłowe.