INDEKS AUTORSKI

Władysław Cichoń


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Wychowanie a wartości. (Na marginesie książki Karola Kotłowskiego Aksjologiczne podstawy teorii wychowania moralnego. Wrocław 1976). Studia Filozoficzne, nr 12, 109-126, 1978.

# wychowanie # aksjologia # pedagogika # wartość etyczna, moralna #
ABSTRAKT. Problematyka aksjologiczno-wychowawcza uzyskuje współcześnie coraz donioślejsze znaczenie ze względu na rozwój badań dotyczących wartości i teorii wychowania, a także planowanych reformatorskich przemian obecnego systemu oświaty. W nawiązaniu do książki Karola Kotłowskiego rozprawa podejmuje wybrane podstawowe zagadnienia teoretyczne z tej dziedziny. Ich rozważanie pozwala zauważyć, że filozoficzne postawy teorii wychowania okazują się dotychczas niewystarczające i niejednokrotnie prowadzą do błędnych ujęć. Przeprowadzone niżej analizy krytyczne wiodą do wniosku postulującego potrzebę dalszych badań dotyczących aksjologicznych i antropologicznych podstaw pedagogiki.

O swoistości wartości moralnych. Studia Filozoficzne, nr 3, 107-119, 1980.

# aksjologia # wartość moralna #
TREŚĆ. 1. Uwagi wprowadzające. 2. Zagadnienie podmiotu wartości moralnych i sposobu ich istnienia. 3. Próba określenia warunków realizacji wartości moralnych. 4. Spór o pierwotność między wartościami.

Koncepcja osobowości a ideał wychowania. Studia Filozoficzne, nr 10, 97-107, 1980. Cichoń, Władysław.

# osobowość # wychowanie # rozwój osobowy # pedagogika #
ABSTRAKT. Próba ujęcia wartości człowieka, która jako zadanie stoi przed teorią wychowania, powinna zmierzać w dwu kierunkach: do ukazania treściowej zawartości samych wartości i do wypracowania koncepcji osobowości jako wiodącego celu wychowania. Współczesne badania pedagogiczne uwzględniają ten postulat, lecz wiele z nich - nie doceniając problematyki aksjologicznej - zdaje się nie dostrzegać faktu, że wiedza o wychowaniu musi się opierać na wiedzy o wartościach i wiedzy o człowieku. W tej sytuacji rodzi się potrzeba zwrócenia uwagi na konieczność podniesienia rangi wartości człowieka w problematyce wychowawczej. Artykuł niniejszy podejmuje to zagadnienie. W świetle aksjologicznych aspektów badań pedagogicznych zmierza do ukazania znaczenia aksjologii dla teorii wychowania oraz roli wartości w kształtowaniu osobowości i określaniu ideału wychowania.

O wykładach z etyki Profesor Izydory Dąmbskiej. Ruch Filozoficzny, nr 4, 329-337, 1984. Cichoń, Władysław.

# DĄMBSKA, Izydora # etyka #