INDEKS AUTORSKI

Anna Czajka


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Człowiek w interpretacji Ernsta Blocha. Studia Filozoficzne, nr 3, 41-55, 1978.

# BLOCH, Ernst # popęd # antropologia filozoficzna # świadomość #
TREŚĆ. (A) Wprowadzenie. (B) Przedmiot. (C) Polemika z Freudem, Adlerem i Jungiem. (D) Afekty i ich podział. (E) Świadomość antycypująca. (F) Przedmiot. (G) Relacja: podmiot-przedmiot.

Antropologia filozoficzna. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 123, 1982.

# antropologia filozoficzna #

Współczesna myśl filozoficzna, antropologia filozoficzna, Bloch. Studia Filozoficzne, nr 8, 77-103, 1984. Czajka, Anna.

# filozofia współczesna # antropologia filozoficzna # BLOCH, Ernst #
TREŚĆ. Celem niniejszego artykułu jest znalezienie klucza do filozofii Ernsta Blocha, który spełniłby następujące wymogi ważności filozoficznej: a) zewnętrzny, ze względu na miejsce myśli filozoficznej w świecie człowieka, wewnętrzny, ze względu na immanentny rozwój tej myśli, b) wymóg ważności wynikającej z samego dzieła Blocha oraz c) ważność dla badań nad Blochem. Z wymogów tych wynika tok poniższych rozważań, dzielący się na 3 ciągi refleksyjne. W ciągu A naszkicujemy sytuację współczesnej myśli filozoficznej, pokazując jej najistotniejsze, naszym zdaniem, kręgi problemowe, a na tym tle nurt antropologii filozoficznej rozumianej dwojako: a) jako zjawisko kulturowe XX wieku, które w swym pozytywnym rozwoju wyłoniło szereg stanowisk filozoficznych oraz b) jako projekt filozofii zarysowujący się w analizach stanowisk antropologii filozoficznej. Ciąg B będzie próbą charakterystyki filozofii Blocha z punktu widzenia wyróżnionych poprzednio problemów ujmujących współczesną myśl filozoficzną, w perspektywie podstaw antropologii filozoficznej rozumianej tak jak jej przedstawiany projekt. W ciągu C wreszcie nakreślimy rozwój badań nad Blochem ze wskazaniem na potrzebę zbadania wymiaru antropologicznego tej filozofii.

Uwagi na temat Ernesta Blocha ontologii Jeszcze-nie-bycia. Studia Filozoficzne, nr 11, 79-106, 1986. Czajka, Anna.

# BLOCH, Ernst # ontologia #