INDEKS AUTORSKI

Izydora Dąmbska (1904-1983)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

O rodzajach sceptycyzmu. Kwartalnik Filozoficzny, 17(2), 79-86, 1948.

# sceptycyzm #

Czterdzieści lat filozofii we Lwowie 1898-1938. Przegląd Filozoficzny, nr 1-3, 14-25, 1948.

# filozofia polska #

W sprawie tzw. nazw pustych. Przegląd Filozoficzny, nr 1-3, 77-81, 1948.

# nazwy puste #

[Rec. Tatarkiewicz, Władysław. O szczęściu]. Ruch Filozoficzny, XVI (3-4), 97-99, 1948.

Władysław Witwicki (1878-1948). [Wspomnienie pośmiertne]. Przegląd Filozoficzny, nr 1-2, 262-268, 1949.

Z filozofii imion własnych. Kwartalnik Filozoficzny, 18(3/4), 241-261, 1949.

# filozofia języka # imiona własne #
TREŚĆ. 1. Wstęp. 2. O roli syntaktycznej i semantycznej imion własnych. 3. Ontologiczne i epistemologiczne aspekty imion własnych. 4. Zakończenie.

"Meditationes" Descartesa na tle sceptycyzmu francuskiego XVII wieku. Kwartalnik Filozoficzny, 19(1-2), 1-24, 1950.

# DESCARTES # sceptycyzm # filozofia francuska #
TREŚĆ. 1. Sformułowanie problemu. 2. Sceptycyzm francuski i jego odmiany w XVI/XVII w. 3. Wpływ Montaigne'a. 4. Franciscus Sanchez. 5. Charron i De La Mothe Le Vayer. 6. Rola Meditationes Descartesa w polemice ze sceptycyzmem i sceptykami w filozofii francuskiej XVII wieku.

Sceptycyzm francuski XVI i XVII wieku. Toruń / Łódź, PWN, 1958.

# filozofia francuska # sceptycyzm # filozofia nowożytna # MONTAIGNE, Michel de # DESCARTES, René # PASCAL, Blaise # CHARRON, Pierre # BAYLE, Pierre #
TREŚĆ. (A) Wstęp. I. Odmiany sceptycyzmu. 1. O rodzajach sceptycyzmu. 2. Ogólna charakterystyka sceptycyzmu francuskiego XVI i XVII w. II. Sceptycy francuscy. 1. Sceptycyzm francuski w wiekach średnich. 2. Franciscus Sanchez. 3. Michel de Montaigne. 4. Pierre Charron. 5. François de La Mothe Le Vayer. 6. Samuel Sorbière. 7. Pierre Daniel Huet. 8. Blaise Pascal. 9. Pierre Bayle. III. Próby przezwyciężenia sceptycyzmu. 1. Polemika wokół sceptycyzmu we Francji w XVII w. 2. Descartes a sceptycyzm. (B) Zakończenie. (C) Bibliografia. (D) Résumé.

"Zagadnienie marzeń sennych w greckiej filozofii starożytnej" w: Charisteria. Rozprawy filozoficzne złożone w darze Władysławowi Tatarkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Czeżowski, Tadeusz (red.), 29-39. Warszawa, PWN, 1960.

# sen / marzenia senne # filozofia starożytna #

[Rec. Hutten, Ernest H. The Language of Modern Physics. An Introduction to Philosophy of Science]. Ruch Filozoficzny, XX (1-2), 19-21, 1960.

[Rec. Schuhl, Pierre-Maxime. Le dominateur et les possibles]. Ruch Filozoficzny, XX (4), 270-273, 1961.

# paradoks [władcy] #

Dwa studia z teorii naukowego poznania. Toruń, PAN, 1962.

# metodologia nauki # analogia # EDDINGTON, Arthur # modele # filozofia nauki # fizykalizm #
TREŚĆ. I. Od Autora. II. O metodzie analogii. 1. Wstęp. 2. Pojęcie analogii. 3. Rola analogii w myśleniu. 4. Formułowanie zagadnień na podstawie analogii. 5. Model i jego rola w poznaniu naukowym. 6. Analogia a tworzenie hipotez. 7. Analogia a tworzenie pojęć. 8. Rozumowanie na podstawie analogii. 9. Rola analogii w filozofii. 10. Zakończenie. 11. Bibliografia. III. Filozofia nauki w dziełach A. S. Eddingtona. 1. Wstęp. 2. Logika wiedzy. (a) Pojęcie fizyki. (b) Spostrzeżenie, obserwacja i pomiar. (c) Elementy fizykalnej teorii. (d) Uwagi krytyczne. 3. Teoria poznania naukowego. (a) Strukturalizm a konwencjonalizm i relatywizm. (b) Fizykalne i potoczne poznanie świata zewnętrznego. (c) Aprioryzm i idealizm epistemologiczny w filozofii fizyki. 4. Zakończenie. 5. Bibliografia. 6. Résumé.

[Rec. Popkin, Richard H. The History of Scepticism from Erasmus to Descartes]. Ruch Filozoficzny, XXI (3), 270-271, 1962.

Milczenie jako wyraz i jako wartość. Roczniki Filozoficzne, 11(1), 73-79, 1963.

# milczenie # komunikowanie się #
TREŚĆ. 1. Wstęp. 2. Milczenie jako wyraz. 3. Milczenie jako środek taktyczny. 4. Milczenie jako kategoria etyczna. 5. Milczenie jako symptom charakterologiczny. 6. Milczenie jako kategoria estetyczna. 7. Milczenie jako kategoria mistyczna. 8. Zakończenie.

W stulecie urodzin Henri Berra. Ruch Filozoficzny, XXIII (1-2), 33-36, 1964.

"Kilka uwag o rozumowaniach na podstawie analogii" w: Rozprawy logiczne. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Kazimierza Ajdukiewicza. 31-38. Warszawa, PWN, 1964.

# analogia # rozumowanie #

"Niektóre pojęcia gramatyki w świetle logiki" w: Szkice filozoficzne: Romanowi Ingardenowi w darze. Żarnecka, Zofia (red.), 221-238. Kraków, PWN, 1964.

# logika # językoznawstwo # semantyka # gramatyka opisowa #
TREŚĆ. 1. Logika a nauka o języku. 2. W sprawie tzw. "części mowy". (a) Uwagi ogólne o podziale wyrazów mowy. (b) O wykrzyknikach. (c) O tzw. wyrazach niesamodzielnych.

Koncepcja języka w filozofii Kazimierza Ajdukiewicza. Ruch Filozoficzny, XXIV (1-2), 1965.

# AJDUKIEWICZ, Kazimierz # język # znaczenie #

Kilka uwag w sprawie wartości poznawczych. Znak, nr 130, 439-445, 1965.

# wartość poznawcza # zdanie wartościujące # nauka #

"Próba kontaktu" z myślą filozoficzną Henryka Elzenberga (1887-1967). Znak, nr 159, 1121-1127, 1967.

# ELZENBERG, Henryk # filozofia polska #

O narzędziach i przedmiotach poznania. Z teorii instrumentalnego poznania. O filozofii lingwistycznej. Warszawa, PWN, 1967.

# filozofia nauki # operacjonizm # instrumentalizm # filozofia języka # WITTGENSTEIN, Ludwig # AJDUKIEWICZ, Kazimierz # LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm # CONDILLAC, Étienne Bonnot de #
TREŚĆ. (A) Od Autorki. (B) Z teorii instrumentalnego poznania. 1. Wstęp. 2. Operatory i ich rodzaje. 3. Operatory poznawcze a przedmiot poznania. 4. Instrumentalne funkcje języka. 5. Modele i teorie jako operatory poznawcze. 6. Instrumentalny charakter poznania. 7. Zakończenie. 8. Bibliografia. (C) O filozofii lingwistycznej. 1. Wstęp. 2. Pojęcie filozofii lingwistycznej. 3. Semantyczna i pragmatyczna koncepcja języka w filozofii Wittgensteina. 4. Immanentystyczna koncepcja języka w filozofii Ajdukiewicza. 5. Różne koncepcje języka a zagadnienie prawdy. 6. Dwaj prekursorzy filozofii lingwistycznej: Leibniz i Condillac, a zagadnienie jedności nauki. 7. Zakończenie. 8. Bibliografia. 9. Résumé. 10. Indeks nazwisk.

Semiotyka wyrazów funkcyjnych w Dialektyce Abelarda. Roczniki Filozoficzne, 15(1), 83-91, 1968.

# ABELARD, Pierre # semiotyka # dialektyka # znak #

Semiotyczne koncepcje w filozofii Kazimierza Twardowskiego. Ruch Filozoficzny, XXVII (1), 1-9, 1969.

# TWARDOWSKI, Kazimierz # semiotyka #

[Rec. Jerphagnon, Lucien. De la banalité. Essai sur l'ipséité et sa durée vécue]. Ruch Filozoficzny, XXX (1), 29-31, 1972.

Dwa studia o Platonie. Kraków, Ossolineum, 1972.

# PLATON # filozofia polska #
TREŚĆ. (A) Od Autora. I. Platon. 1. Uczeń Sokratesa. 2. Podróże. 3. Pod opieką muz. 4. Platon o sobie. 5. Platońskie mity. 6. Platońska nauka. (B) Aneks. (a) Pisma Platona w układzie chronologicznym. (b) Wybór bibliograficzny. I. Platon w Polsce. 1. Platon a humaniści polscy. 2. Platon w poezji polskiej. 3. Platon w pismach filozofów polskich. (C) Bibliografia. (D) Résumé. (E) Spis ilustracji. Stron 88.

O ewolucji niektórych metalogicznych i matematycznych poglądów G. Fregego w świetle I tomu "Nachgelassene Schriften". Ruch Filozoficzny, XXX (3-4), 245-251, 1972.

# FREGE, Gottlob # filozofia matematyki # znaczenie #

Filozofia w Polsce. Słownik pisarzy. [Zagajenie dyskusji nad Baczko, Bronisław (red.). Filozofia w Polsce. Słownik Pisarzy]. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 19, 209-216, 1973.

# filozofia polska #

[Rec. Ingarden, Roman. Z teorii języka i filozoficznych podstaw logiki]. Ruch Filozoficzny, XXXI (2-4), 119-122, 1973.

Daniela Gromska (1889-1973). Ruch Filozoficzny, XXXII (2-3), 129-131, 1974.

Adam Burski i jego Dialectica Ciceronis. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 20, 3-15, 1974.

# BURSKI, Adam # filozofia polska # historia logiki #

Garść uwag o filozofii Eugeniusza Minkowskiego. Ruch Filozoficzny, XXXII (1), 1-5, 1974.

# MINKOWSKI, Eugène # antropologia filozoficzna #

Z refleksji Władysława Witwickiego nad nauką i jej stosunkiem do innych dziedzin życia. Ruch Filozoficzny, XXXIII (1), 11-14, 1975.

# WITWICKI # nauka #

Dwa międzynarodowe spotkania filozoficzne we wrześniu 1974 Ruch Filozoficzny, XXXIII (2), 169-174, 1975.

[Rec. Lewis, David. Konventionen: Eine Sprachphilosophische Abhandlung]. Ruch Filozoficzny, XXXIV (3), 197-199, 1976.

O potrzebie filozofowania. Roczniki Filozoficzne, 25(1), 5-7, 1977.

Berneńskie obrady Międzynarodowego Instytutu Filozoficznego 12-15 września 1976 Ruch Filozoficzny, XXXV (1-2), 1-3, 1977.
Allocution au nom des congressistes étrangers. (Przemówienie ... w Bernie 12 IX 1976). Ruch Filozoficzny, XXXV (1-2), 5-6, 1977.

Eugeniusz Minkowski. Znak, nr 271, 46-49, 1977.

Idee kantowskie w filozofii matematyki XX wieku. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 24, 167-213, 1978. Dąmbska, Izydora.

# filozofia matematyki # KANT, Immanuel # POINCARE # FREGE # WITTGENSTEIN #
TREŚĆ. 1. Wstęp. 2. Główne założenia filozofii matematyki w dziełach Kanta. 3. Poincaré a Kant. 4. Elementy kantyzmu w neointuicjonizmie. 5. Frege a Kant. 6. Elementy kantyzmu w filozofii matematyki Wittgensteina. 7. Uwagi końcowe.

Ψεύδοσ i ψεύδησ w filozofii Platona. Roczniki Filozoficzne, 27(1), 121-133, 1979.

# PLATON # fałsz # kłamstwo #

O niektórych punktach stycznych filozofii Tadeusza Czeżowskiego i Franciszka Brentany. Studia Filozoficzne, nr 8, 19-25, 1979.

# CZEŻOWSKI, Tadeusz # BRENTANO, Franz #

Franciszek Brentano a polska myśl filozoficzna. Kazimierz Twardowski i jego szkoła. Ruch Filozoficzny, XXXVII (1-2), 1-10, 1979.

# BRENTANO, Franz # TWARDOWSKI, Kazimierz # filozofia polska #

Światowy Kongres Arystotelesowski w Tessalonikach. Ruch Filozoficzny, XXXVII (3-4), 121-125, 1979.

Arystoteles a epistemologia Ptolemeusza. Ruch Filozoficzny, XXXVIII, 17-20, 1980.

# ARTYSTOTELES # PTOLEMEUSZ, Klaudiusz # epistemologia #

Kilka uwag o rozwoju badań nad logiką Arystotelesa w ostatnim czterdziestoleciu. Ruch Filozoficzny, XXXVIII (3-4), 193-201, 1980.

# ARYSTOTELES # logika arystotelesowska #

Charakterystyka filozoficznej twórczości profesora Władysława Tatarkiewicza. Studia Filozoficzne, nr 1, 5-10, 1981.

# TATARKIEWICZ, Władysław #

Gdy myślę o słowie "wolność". Znak, nr 325, 855-860, 1981.

# wolność #

Aksjologia moralna Tadeusza Czeżowskiego. Ruch Filozoficzny, nr 2-4, 1-7, 1981.

# CZEŻOWSKI, Tadeusz # aksjologia #

Problem śmierci w kulturze chrześcijańskiej. Znak, nr 374, 50-70, 1986. Dąmbska, Izydora.

# śmierć # chrześcijaństwo #