INDEKS AUTORSKI

Jerzy Gałecki


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Tak zwane zagadnienie metody w estetyce. Estetyka, I, 11-47, 1960. Gałecki, Jerzy.

# metodologia estetyki # subiektywizm # obiektywizm #
TREŚĆ. 1. Symptomatyczne znaczenie sporu o "metodę" w estetyce. 2. Historia logiki jako historia innych nauk. 3. Aesthetica acroamatica - krytyka władzy sądzenia - logika estetyki. 4. Logika a estetyka. 5. Historia estetyki. Zagadnienie istoty sporu o "metodę estetyki". 6. Estetyka subiektywna a obiektywna. 7. Estetyka psychologiczna a normatywno-krytyczna. 8. Właściwa a niewłaściwa estetyka obiektywna. 9. Estetyka jako autonomiczna nauka szczegółowa - jako część składowa filozofii - jako teren zastosowania innych nauk (M. Geiger). 10. Konkluzja i dalsze zagadnienie.

[Rec. Jahrbuch für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft, 1951-1957]. Estetyka, I, 363-372, 1960.

Problematyka estetyki. Przedmiot i metoda. Ingarden, Roman (przedmowa), 5-9. Kraków, Wyd. Literackie, 1962.

# estetyka # metodologia estetyki # wartość estetyczna # przeżycie / doświadczenie estetyczne # postawa estetyczna #
TREŚĆ. (A) Przedmowa (Roman Ingarden). (B) Tak zwane zagadnienie metody w estetyce. 1. Symptomatyczne znaczenie sporu o "metodę" w estetyce. 2. Historia logiki jako historia innych nauk. 3. Aesthetica acroamatica - Krytyka władzy sądzenia - Logika estetyki. 4. Logika a estetyka. 5. Historia estetyki. Zagadnienie istoty sporu o "metodę" estetyki. 6. Estetyka subiektywna a obiektywna. 7. Estetyka psychologiczna a normatywno-krytyczna. 8. Właściwa a niewłaściwa estetyka obiektywna. 9. Estetyka jako autonomiczna nauka szczegółowa - jako część składowa filozofii - jako teren zastosowania innych nauk (M. Geiger). 10. Konkluzja i dalsze zagadnienie. (C) Przeżycie estetyczne i jego przedmiot a estetyka jako nauka. 1. Dwustronne uwarunkowanie estetyki: postawa estetyczna i postawa naukowa. 2. Uwarunkowanie wszelkiej estetyki doświadczeniem estetycznym. 3. Uwarunkowanie doświadczeniem estetycznym estetyki subiektywnej a estetyki obiektywnej. 4. Doświadczenie estetyczne a przedmiot estetyki. 5. Wymóg zajmowania postawy estetycznej w toku uprawiania wszelkiej estetyki. 6. Funkcja postawy estetycznej zajmowanej w toku uprawiania estetyki subiektywnej. Dezyderat zajmowania postawy estetycznej w toku uprawiania estetyki subiektywnej. 7. Emocjonalność a intencjonalność. Przeżycie estetyczne a jego przedmiot. 8. Funkcja postawy estetycznej zajmowanej w toku uprawiania estetyki obiektywnej. Postulat zajmowania postawy estetycznej w toku uprawiania estetyki obiektywnej. 9. Pozostający w związku z wymogiem równoczesnego zajmowania postawy estetycznej i postawy naukowej konflikt pomiędzy tymi postawami w estetyce subiektywnej a w estetyce obiektywnej. 10. Wymóg respektowania prze estetykę obiektywną aspiracji poznawczej zawartej w przeżyciu estetycznym i wynikający stąd dalszy konflikt pomiędzy postawą estetyczną a postawą naukową oraz jego rozwiązanie.

"Istota istnienia" w: Szkice filozoficzne: Romanowi Ingardenowi w darze. Żarnecka, Zofia (red.), 49-70. Kraków, PWN, 1964.

# istnienie #
TREŚĆ. 1. Usprawiedliwienie sformułowania tytułu. 2. Naiwne pojęcie istnienia. 3. Naturalistyczne pojęcie istnienia. 4. Radykalnie klasyczne pojęcie istnienia. 5. Pojęcie istnienia w naukach niefilozoficznych.

O ile w ogóle można sensownie mówić o wpływie technik na sztukę? Studia Estetyczne, t. 2, 75-77, 1965. Gałecki, Jerzy.

# technika a sztuka # filozofia sztuki #