INDEKS AUTORSKI

Danuta Gierulanka (1909-1995)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

z: Półtawski, Andrzej. O istnieniu i strukturze działa literackiego. [Polemika z: Pelc, Jerzy. O istnieniu i strukturze działa literackiego: rozważania logiczne nad Studiami z estetyki Romana Ingardena]. Studia Filozoficzne, nr 5, 142-157, 1958.

# literatura # INGARDEN, Roman # intencjonalność #
TREŚĆ. 1. Poznawalność dzieła literackiego. 2. Fenomenalizm a fenomenologia. Klasowa koncepcja przedmiotu. 3. Rzecz i jej wyglądy. 4. Zagadnienie przedmiotów intencjonalnych. Funkcje semantyczne. 5. Warstwowa budowa dzieła literackiego. 6. Natura warstwy brzmieniowej dzieła literackiego. 7. Treść i forma dzieła literackiego.

Zagadnienie swoistości poznania matematycznego. Warszawa, PWN, 1962. Gierulanka, Danuta.

# epistemologia # filozofia matematyki # kartezjanizm # kryterium prawdy # aksjomatyzacja # rozumienie # systematyzacja #
TREŚĆ. I. Jasność i wyraźność jako kryterium prawdy i pewności poznania u Kartezjusza. 1. Kartezjańskie poszukiwanie gwarancji prawdy i jego wynik. 2. Co to jest ujęcie (perceptio). 3. Jasność i wyraźność ujęcia. 4. Perspektywy poznawcze, jakie otwiera przed umysłem jasne i wyraźne ujmowanie. 5. Zagadnienie samowystarczalności Kartezjańskiego kryterium prawdy. 6. Próba udowodnienia samowystarczalności Kartezjańskiego kryterium prawdy. 7. Czy jasne i wyraźne ujęcie jest poznaniem typowym dla matematyki. II. Rozumienie tekstu. 1. Rozumienie i jego odmiany. 2. Rozumienie tekstu dotyczącego znanej dziedziny. 3. Rozumienie tekstów matematycznego typu. 4. Problematyka wspólna rozumienia tekstów różnych. III. Zagadnienie systematyzacji matematyki. 1. Systematyzacja i jej rola dla danej nauki. 2. Zagadnienie systematyzacji w odniesieniu do matematyki. Sprawa zasady jej jedności. 3. Zasada jedności geometrii w ujęciu F. Kleina. 4. Aksjomatyzacja teorii matematycznych. Tendencja odrzucenia ujęć "przedmiotowych". 5. Aksjomatyzacja jako osiągnięcie systematyzacyjne. 6. Istotnościowa i systematyczna aksjomatyka geometrii M. Geigera. 7. Charakter współczesnych aksjomatyk i nowa postać zagadnienia jedności matematyki. 8. Konwencjonalistyczno-formalistyczna próba rozwiązania zagadnienia jedności matematyki. 9. Teoria struktur jako próba rozwiązania zagadnienia systematyzacji matematyki. 10. Rola teorii struktur dla sprawy systematyzacji matematyki. 11. Uwagi krytyczne i zagadnienia, jakie nasuwa teoria struktur, oraz perspektywy, jakie otwiera.

"Pozycja epistemologiczna rozumienia" w: Szkice filozoficzne: Romanowi Ingardenowi w darze. Żarnecka, Zofia (red.), 141-157. Kraków, PWN, 1964.

# epistemologia # rozumienie # spostrzeżenie #

z: Półtawski, Andrzej. "Kierunki badań filozoficznych Romana Ingardena" w: Szkice filozoficzne: Romanowi Ingardenowi w darze. Żarnecka, Zofia (red.), 473-481. Kraków, PWN, 1964.

# INGARDEN, Roman # filozofia polska #

Zarys struktury wewnętrznej filozoficznego dzieła Romana Ingardena. Ruch Filozoficzny, XXX (1), 4-10, 1972.

Jak dopełniło się dzieło Romana Ingardena. Studia Filozoficzne, nr 12, 3-11, 1980. Gierulanka, Danuta.

# INGARDEN, Roman # dzieło sztuki # estetyka #