INDEKS AUTORSKI

Czesław Głombik


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

O restytucję logiki w Studiach Nauczycielskich. Ruch Filozoficzny, XXV (3-4), 199-204, 1967.

# nauczanie logiki #

Schopenhauerowska inspiracja w twórczości Stefana Pawlickiego. Studia Filozoficzne, nr 3, 95-108, 1969.

# PAWLICKI, Stefan Zachariasz # filozofia polska # SCHOPENHAUER, Arthur #
TREŚĆ. (A) Pierwszy kontakt z myślą Schopenhauera. (B) Człowiek i historia. (C) Zapomniany badacz Schopenhauera.

Filozofia marksistowska w wykładzie akademickim. Studia Filozoficzne, nr 2, 178-188, 1971.

# nauczanie filozofii # marksizm #
TREŚĆ. (A) Podręczniki - stan posiadania a potrzeby. (B) Program i jego możliwości realizacyjne.

Rzeczywistość państwa a możliwości filozofii. Studia Filozoficzne, nr 9, 73-77, 1972.

# państwo # filozofia a polityka #

Zadania historii filozofii w ocenie i badaniach Stefana Pawlickiego. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 81-95, 1972.

# PAWLICKI, Stefan # historia filozofii # metodologia filozofii # filozofia polska #
ABSTRAKT. Przypominając dziś najważniejsze prace historyczne Pawlickiego, a także odnotowując w artykule szereg innych drobniejszych jego wypowiedzi jako historyka filozofii, pragnie się po latach nie tyle dokonać ich inwentaryzacji i segregacji chronologiczno-problemowej, ile wyzyskać całościowy dorobek tego autora właśnie jako badacza dziejów filozofii dla ukazania zawartych w jego publikacjach charakterystycznych postępowań i propozycji metodologicznych. Idzie o taki namysł nad jego studiami historycznymi, który pozwalałby wydobyć ich warstwę metodologiczną oraz który dopomógłby w uchwyceniu przynajmniej niektórych spośród tych postulatów, jakie Pawlicki wysuwał pod adresem badań historyczno-filozoficznych, i jakie sam realizował w toku podejmowanych prac. W tym sensie, z punktu widzenia współczesnych potrzeb i dyskusji toczonych w polskim środowisku filozoficznym, starano się zwrócić uwagę na dwie następujące propozycje metodologiczne: a) postulowanych przez Pawlickiego preferencji dla określonego typu badań i opracowań historyczno-filozoficznych, b) rodzaju oraz granic ingerencji badacza w obręb opracowywanych faktów filozoficznych.

O filozofii i nauce na Kongresie w Warnie. [XV Światowy Kongres Filozofii 1973]. Ruch Filozoficzny, XXXII (1), 7-13, 1974.

Studia nad dialektyką heglowską (notatka pokongresowa). Ruch Filozoficzny, XXXIII (2), 175-178, 1975.

Ludzie, poglądy i idee w sporze o krakowską katedrę filozofii (1875-1877). Studia Filozoficzne, nr 4, 225-237, 1976.

# MOLICKI, Antoni Sebastian # filozofia polska #
TREŚĆ. 1. Molicki nieznany. 2. Rodowód i edukacja. 3. Profesorskie aspiracje.

Lubelskie spotkanie filozofów polskich. [Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Zjazdu Filozoficznego 20-23.06.1977]. Ruch Filozoficzny, XXXV (3-4), 141-153, 1977.

O środowisku oraz pracach katowickich filozofów i socjologów. Studia Filozoficzne, nr 1, 103-107, 1977.

Problem tradycji w kontrowersjach ideowych warszawskich pozytywistów. Studia Filozoficzne, nr 4, 155-169, 1978.

# tradycja # filozofia polska # pozytywizm warszawski # OCHOROWICZ, Julian #
TREŚĆ. (A) Społeczny odbiór wystąpienia Ochorowicza. (B) Publicystyka pozytywistów wobec czasu minionego i potrzeb współczesności.

Współtworzenie kultury świeckiej. [Na marginesie Studia Religiologica, 1977-1978]. Studia Filozoficzne, nr 6, 145-156, 1979.

# religioznawstwo # kultura świecka #

Neoscholastyka polska w perspektywie "Realitas historica". Studia Filozoficzne, nr 10, 181-196, 1979.

# neoscholastyka # filozofia polska #
TREŚĆ. 1. Problem scholastyki w polskiej historiografii filozoficznej przełomu XIX i XX wieku. 2. Dyskusje oraz polemiki i ich historyczne odniesienia.

Upowszechnianie filozoficznych idei marksizmu. [Rec. Gilejko, L., Rudziński, R., Stępień, T. Społeczno-filozoficzne idee marksizmu]. Studia Filozoficzne, nr 7, 155-161, 1980.

Kontrowersje wokół polskiej myśli poheglowskiej. [Polemika z: Rąb, Jacek. Ideologia postheglizmu. Kategoria narodu w polskim heglizmie a współczesne kontrowersje]. Studia Filozoficzne, nr 3, 197-210, 1983. Głombik, Czesław.

# filozofia polska # heglizm # filozofia narodowa #
TREŚĆ. (A) Sporne opinie. (B) Nieporozumienia. (C) Zmienność odniesień.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, nr 2-3, 252-256, 1984. Głombik, Czesław.

# filozofia polska # autobiogram #

Krakowskie kontakty filozoficzne Oldřicha Kramářa. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 30, 319-338, 1984.

# KRAMÁŘ, Oldřich # filozofia polska # filozofia czeska #
TREŚĆ. 1. Poszukiwanie następcy Kremera. 2. Kramář kandydatem do uniwersyteckiej katedry filozofii. 3. Związki recenzyjne.

Poznawanie tradycji polskiej myśli marksistowskiej - neohumanizm lat trzydziestych i jego ideowe odmiany. Studia Filozoficzne, nr 12, 85-93, 1988.

# filozofia polska # marksizm # neohumanizm #
TREŚĆ. 1. Preliminaria badawcze. 2. Problem polskiego neohumanizmu.

Krytyka i filozofia. [Rec. Symotiuk, Stefan. Pojmowanie krytycyzmu i modele krytyki w polskich sporach filozoficznych XX wieku]. Studia Filozoficzne, nr 2, 192-196, 1989.