INDEKS AUTORSKI

Henryk Jankowski (1929-2004)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Więcej uwagi stronie wychowawczej zajęć z materializmu dialektycznego i historycznego na wyższych uczelniach. Myśl Filozoficzna, nr 5-6,240-243, 1955.

z: Turski, Ryszard. Nowa książka z etyki marksistowskiej. [Rec. Szyszkin, A. Osnowy kommunisticzeskoj morali]. Myśl Filozoficzna, nr 3, 183-188, 1956.

Problematyka moralna w pracach T. Kotarbińskiego. [Rec. Kotarbiński, Tadeusz. Sprawy sumienia]. Studia Filozoficzne, nr 2, 154-160, 195x.

"Determinizm a moralność" w: Moralność i wychowanie. Warszawa, Książka i Wiedza, 1959; wyd. 2 popr., 101-133, 1960.

# etyka / moralność marksistowska # determinizm # wolność # odpowiedzialność #
TREŚĆ. (A) Wieloznaczność pojęcia "wolność". Różne jej aspekty w teorii i praktyce. (B) Wolność wyboru w marksizmie. (C) Odpowiedzialność. (D) Problematyka determinizmu i odpowiedzialności w praktyce.

W kręgu problemów etyki marksistowskiej. [Rec. Kautsky, Karol. Etyka w świetle materialistycznego pojmowania historii]. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 261-265, 1960.

Moralność oświeconych a ich wiara. [Rec. Witwicki, Władysław. Wiara oświeconych]. Studia Filozoficzne, nr 5, 200-206, 1960.

Stara treść w nowej szacie. [Rec. Schlick, Moritz. Zagadnienia etyki]. Studia Filozoficzne, nr 1, 157-165, 1961.

Ludwik Feuerbach a problemy metodologiczne związane z historią etyki. Studia Filozoficzne, nr 4, 121-143, 1961.

# FEUERBACH, Ludwik # etyka normatywna # materializm # lewica heglowska, młodoheglizm #
TREŚĆ. (A) Problem bytu i powinności. (B) Ewolucja poglądów Ludwika Feuerbacha. (C) Teorie i wartościowania. (D) Materializm filozoficzny a problemy etyczne.

Drogowskazy. Warszawa, Książka i Wiedza, 1962.

Zob. 1964.

Drogowskazy. Wyd. 2 uzup. Warszawa, Książka i Wiedza, 1964.

# sens życia # etyka świecka # moralność # los # postawa etyczna # etyka marksistowska # śmierć #
TREŚĆ. (A) Wstęp. I. Postawy wobec rzeczywistości. 1. O etyce ogólnej. 2. "Uczniowie" Antystenesa. 3. Czyste ręce. 4. Filister. 5. Nauka spod drzewa figowego. 6. Fanatycy. 7. Nauki rzymskiego cesarza. 8. Intrygant. 9. Prometeusz. 10. Dzień bez kłamstwa. 11. Zazdrość niejedno ma imię. 12. Sprawy drażliwe. II. Rzeczy ostateczne. 1. Poza granicami nauki. 2. Los. 3. Akmé. 4. Śmierć. 5. Kult cierpienia. 6. Względność życia.

Społeczna funkcja twórczości etycznej prof. Ossowskiej. Etyka, t. 1, 137-143, 1966.

# OSSOWSKA, Maria # filozofia polska # społeczna rola filozofii #

Marksizm a filozofia prawa. [Rec. Maneli, M. Historia doktryn polityczno-prawnych XIX w.]. Studia Filozoficzne, nr 1, 198-210, 1967.

Z zagadnień etyki zawodu pracownika nauki. Etyka, t. 2, 123-130, 1967.

# etyka zawodowa # etos naukowca #
DYSKUSJA 131-139.

Prawo jako przedmiot oceny etycznej. Etyka, t. 2, 233-287, 1967.

# filozofia prawa # ocena etyczna # prawo naturalne # etyka marksistowska #
TREŚĆ. (A) Uwagi Wstępne. (B) Kłopoty metodologiczne. (C) Etyczne podstawy prawnego krytycyzmu. (D) Wiek XX - nowe próby dokonywania etycznych ocen prawa. (E) Zasada historyzmu a ocena prawa. (F) Standardy oceny prawa na gruncie marksizmu.

O możliwości i potrzebie etycznej oceny prawa. Etyka, t. 3, 83-90, 1968.

# filozofia prawa # ocena etyczna # etyka marksistowska #
DYSKUSJA, 91-94.

[Rec. Kotarbiński, Tadeusz. Medytacje o życiu godziwym]. Niełatwa umiejętność życia. Etyka, t. 3, 250-253, 1968.

Złudzenia oświeceniowe i snobizm ekspertów (teorie i wartościowania). Studia Filozoficzne, nr 1, 167-174, 1969.

# aksjologia # fakty a wartości # etyka normatywna # marksizm #
TREŚĆ. (A) Dwa sposoby ujęcia problemów. (B) Społeczeństwo i wartościowanie. (C) Prawda i wartość. (D) Materializm i etyka.

Filozofia i polityka. [Rec. Dobrosielski, Marian. Z problemów współczesności. Filozofia-ideologia-polityka]. Studia Filozoficzne, nr 6, 125-128, 1970.

Wokół problematyki zła społecznego. [Rec. Podgórecki, Adam. Patologia życia społecznego]. Etyka, t. 8, 185-187, 1971.

Filozofia państwa i prawa. Studia Filozoficzne, nr 6, 111-120, 1972. Jankowski, Henryk.

# państwo # filozofia prawa #
TREŚĆ. 1. Rewindykacja dobrych tradycji. 2. Punkt wyjścia. 3. "Usługowa" funkcja filozofii. 4. Analiza wartości a problem państwa i prawa. 5. Filozof w roli "eksperta". 6. Korektywna funkcja filozofii. 7. "Apologetyczna" funkcja filozofii.

Feuerbach a etyka współczesna. Człowiek i Światopogląd, nr 10, 19-34, 1972.

# FEUERBACH, Ludwig # etyka #

Nie popaść w niewolę słów wielkich. Rozmowa z prof. dr. hab. Henrykiem Jankowskim, redaktorem naczelnym czasopisma "Etyka". [Rozmawiał Jan Guranowski]. Człowiek i Światopogląd, nr 5, 172-186, 1973.

# etyka # filozofia polska #

Na styku etyki i jurysprydencji. [Rec. Ziembiński, Zygmunt. Etyczne problemy prawoznawstwa]. Etyka, t. 12, 165-170, 1973.

Istnienie, wolność, sprawiedliwość a etyczne problemy medycyny. Etyka, t. 14, 13-24, 1975.

# bioetyka # wolność # sprawiedliwość #
TREŚĆ. (A) Uwagi wstępne. (B) Problem metody. (C) Wartość istnienia. (D) Wolność i zdrowie. (E) Sprawiedliwość i zdrowie.

Dyskusja po referatach prof. W. Degi i dr. J. Hołówki. Przewodniczy prof. dr. H. Jankowski. [Udział wzięli: Szczepański, J.; Górnicki, B.; Fritzhand, M.; Kielanowski, T.; Ziembiński, Z.; Jaroszyński, J.; Sokołowska, M.; Dega, W.; Hołówka, J.; Jankowski, H.]. Etyka, t. 14, 173-184, 1975.

Spór o etykę normatywną marksizmu. [Rec. Fritzhand, Marek. O niektórych właściwościach etyki marksistowskiej]. Studia Filozoficzne, nr 2, 215-223, 1976.

# etyka normatywna # marksizm #

Decyzja a uzasadnienie w świecie wartości. [Rec. Fritzhand, Marek. Wartości a fakty]. Studia Filozoficzne, nr 3, 211-216, 1983.

Relatywizm etyczny i Jacka Hołówki propozycje moralne. [Rec. Hołówka, Jacek. Relatywizm etyczny]. Etyka, nr 20, 161-166, 1983.

Kilka uwag na marginesie artykułu J. Goćkowskiego Sytuacje testujące wierność uczonych wobec ich ethosu. [Polemika]. Etyka, nr 21, 165-170, 1984.

# ethos # etyka zawodowa # socjologia moralności #

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, nr 1-2, 101-104, 1985.

# filozofia polska # autobiogram #

Wezwania współczesności a etyka akademicka. [Rec. Shils, Edward. The Academic Ethic]. Etyka, nr 23, 156-163, 1988. Jankowski, Henryk.

 

 

 

 

 

 

 hi