INDEKS AUTORSKI

Włodzimierz Kaczocha


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Leninowska koncepcja kultury - teoria i praktyka. [Rec. Kossak, Jerzy. Lenin i kultura]. Studia Filozoficzne, nr 5, 239-242, 1971.

Ludwika Krzywickiego teoria kultury masowej. Studia Filozoficzne, nr 3, 57-66, 1978.

# KRZYWICKI, Ludwik # kultura masowa # filozofia kultury # kapitalizm #
TREŚĆ. 1. Intrumentalno-ilościowa płaszczyzna funkcjonowania kultury masowej. 2. Aksjologiczna płaszczyzna funkcjonowania kultury masowej.

Marksistowska filozofia kultury w Polsce do 1939 roku. (Zarys problematyki). Studia Filozoficzne, nr 7, 75-90, 1979.

# marksizm # filozofia polska # filozofia kultury #

Filozofia demokracji Ignacego Fika. Studia Filozoficzne, nr 8, 111-119, 1986.

# FIK, Ignacy # demokracja # filozofia społeczna # państwo #
ABSTRAKT. Artykuł przedstawia filozoficzne oraz ideologiczne poglądy o demokracji wyłożone w eseju pt. O ŻYWĄ TREŚĆ DEMOKRACJI, opublikowanym w 1938 roku. Formułowana przez niego koncepcja opiera się na pewnych wątkach rozwijanych w XVIII i XIX wieku - w szczególności autor przyjął wartości i powinności zalecane przez filozofów demokracji: godzenie interesów jednostki i społeczeństwa, wolność, sprawiedliwość itp. Nawiązując do poglądów Spinozy, Fik uzasadnia ideę demokracji totalnej, ogarniającej wszystkie dziedziny życia społecznego. Podejmuje także polemikę ze stanowiskiem oświeceniowym, iż demokracja i jej wartości stanowione są przez autonomiczny rozum. Krytykuje również pojęcie państwa jako instytucji przymusu społecznego. W ramach swej koncepcji Fik przedstawia istotnościowe cechy demokracji, która powinna wyrastać z trzech ruchów społecznych - tj. socjalizmu, syndykalizmu i kooperatywizmu.

Prawda - znaczenie - kultura. (Rekonstrukcja poglądów J. Deweya). Studia Filozoficzne, nr 8, 64-76, 1987.

# DEWEY, John # prawda # kultura # znaczenie #
ABSTRAKT. Artykuł prezentuje poglądy Deweya dotyczące prawdy oraz znaczenia w poznawaniu kultury. Instrumentalizm Deweya jako pewna odmiana pragmatyzmu amerykańskiego, m.in. tym się charakteryzuje, że opisuje sens moralny oraz estetyczny prawdy, doprowadzając do pewnej personalizacji owej kategorii, która - jak sądził filozof - w neutralnej aksjologicznie nauce jako całości jest traktowana pozaosobowo. Dewey głosił, iż w poznaniu kultury, w tym sztuki, prawda nie znajduje zastosowania. Zaproponował kategorię znaczenia (w ujęciu aksjologicznym), która rozpoznaje wartości minionych epok, ustala wartości - cele kultury współczesnej, projektuje owe wartości dla przyszłości. Zdaniem Deweya sztuka koncentruje w sobie znaczenie kultury oraz najpełniej je wyraża, sprawiając, że kultura uzyskuje wyrazistą strukturę.

Materializm historyczny Ludwika Krzywickiego. [Rec. Nazar, Ryszard. Z dziejów recepcji marksizmu w Polsce. Koncepcja materializmu historycznego w ujęciu Ludwika Krzywickiego]. Studia Filozoficzne, nr 3, 169-172, 1988. Kaczocha, Włodzimierz.

Filozofia społeczna Feliksa Grossa. Studia Filozoficzne, nr 1, 97-109, 1990. Kaczocha, Włodzimierz.

# GROSS, Feliks # filozofia społeczna # demokracja # socjalizm #
ABSTRAKT. W pierwszej części artykułu charakteryzuję założenia filozoficzne Grossa dotyczące demokracji oraz socjalizmu humanistycznego, że człowiek jest najwyższą wartością ramach społeczeństwa, że rozwój społeczny polega na harmonizowaniu ekonomiki, polityki i moralności. W drugiej części pracy analizuję związki autora z filozofią społeczną XIX i XX wieku oraz przedstawiam jego teoretyczny model socjalizmu, a także radykalną koncepcję faszyzmu i stalinizmu.