INDEKS AUTORSKI

Wojciech Kalaga


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Przedmiot poznania w epistemologii C. S. Peirce’a. Studia Filozoficzne, nr 1, 169-181, 1990. Kalaga, Wojciech.

# epistemologia # PEIRCE, Charles Sanders # znak # semiotyka #
ABSTRAKT. Artykuł poświęcony jest pojęciu przedmiotu poznania w filozofii C. S. Peirce’a. W antykartezjańskim i pansemiotycznym ujęciu Peirce’a poznanie ma charakter mediacyjny, dostępne jest jedynie dzięki pośrednictwu znaków. Przedmiot poznania jest zatem zawsze przedmiotem znaku i stanowi integralną część triady znakowej. Kontekstem niezbędnym dla zrozumienia epistemologicznego stanowiska Peirce’a jest system jego semiotyki, szczególnie zaś kategorie modalności, zjawisko nieskończonej semiozy, pojęcie interpretanta jako znaczenia i zarazem znaku, pojęcie podstawy reprezentacji oraz relacje przedmiotu do pozostałych korelatów triady. Z uwagi na brak polskich przekładów pism Peirce’a, omówienie wsparte zostało dość szeroko cytatami z Collected Papers i nie publikowanych manuskryptów.