INDEKS AUTORSKI

Andrzej Kołakowski (1942-2015)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Modernistyczny pozytywizm. [Rec. Avenarius, Richard. Ludzkie pojęcie świata]. Człowiek i Światopogląd, nr 8, 117-120, 1970.

Życie - kultura - cywilizacja. Historiozofia Oswalda Spenglera jako wyraz kryzysu i krytyki kultury. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 22, 103-139, 1976. Kołakowski, Andrzej.

# SPENGLER, Oswald # historiozofia # kryzys kultury # krytyka kultury # cywilizacja #
TREŚĆ. (A) Metoda Spenglera. (B) Życie - kultura. (C) Cywilizacja. (D) Postawy: apollińska, faustyczna, magiczna. (E) Program działania w warunkach cywilizacji.

Przyczynek do badań nad historią filozofii polskiej. [Rec. Głombik, Czesław. Człowiek i historia. Studium koncepcji filozoficznej Stefana Pawlickiego]. Studia Filozoficzne, nr 1, 163-164, 1977.

Racjonalność, czyli kłopoty z porządkiem. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 295-300, 1983. Kołakowski, Andrzej.

# racjonalność # SPENGLER, Oswald # natura a kultura #
ABSTRAKT. W tradycji filozofii europejskiej wyczerpane zostały możliwości jednoznacznego rozstrzygnięcia problemu racjonalności zarówno w ramach sporu między racjonalizmem, irracjonalizmem i empiryzmem, jak też w ramach sporu wokół porządku natury i porządku kultury. Koncepcja Oswalda Spenglera stanowiła jedno z istotnych ogniw w drugim z wymienionych stanowisk. Jednakże podjęta w niej próba powiązania porządku natury i kultury w jedną całość okazała się chybiona. Natomiast w drastyczny sposób uzmysłowiła ona filozofii europejskiej dylemat: albo realizacja niemożliwego już powrotu do kartezjańskiego modelu racjonalności, albo akceptacja wielu modeli racjonalności zrelatywizowanych do typu kultury i epoki historycznej.