INDEKS AUTORSKI

Tadeusz Kroński (1907-1958)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Świat w klamrach ontologii. [Rec. Ingarden, Roman. Spór o istnienie świata]. Myśl Filozoficzna, nr 1, 318-331, 1952.

"Ingarden jest pisarzem pozbawionym absolutnie wyobraźni politycznej. (...) Książka Ingardena jest jaskrawym przykładem bezpłodności, rozkładu i bankructwa filozofii burżuazyjnej".

O "Historii filozofii" W. Tatarkiewicza. Myśl Filozoficzna, nr 4, 249-272, 1952.

# historia filozofii # TATARKIEWICZ, Władysław # metodologia filozofii #
"Historia filozofii jest wraz z poglądami filozoficznymi jedną z form ideologii i na równi z nimi służy interesom określonych klas. (...) Tatarkiewicz wybrał i zestawił fakty w ten sposób, że przekreślił rzeczywisty sens całego rozwoju filozofii. W rzeczywistości rozwój ten posiada dwa okresy: do Marksa i od Marksa. (...) Podręcznik Tatarkiewicza jest nie tylko idealistycznym, ale kosmopolitycznym. (...) Podręcznik historii filozofii, z którego mają korzystać studenci i szerokie rzesze społeczeństwa, musi (...) przedstawiać rozwój filozofii takim, jakim on był i jest w rzeczywistości: jako historię narodzin, powstania i rozwoju światopoglądu materialistycznego".

Reakcja mesjanistyczna i katolicka w Polsce połowy XIX wieku. Myśl Filozoficzna, nr 3, 120-149, 1954.

# mesjanizm # nacjonalizm # filozofia katolicka # heglizm #
TREŚĆ. 1. Ideologia mesjanistów. (A) Społeczne i ideologiczne źródła mesjanizmu. (B) Społeczne i filozoficzne poglądy mesjanistów. 2. Filozofia katolicka w Polsce czterdziestych lat XIX wieku. (A) Społeczne poglądy ideologów reakcji katolickiej. (B) Problem walki ideologów reakcji katolickiej z heglizmem i mesjanizmem.

Walka wokół Kanta w Polsce pierwszych dziesięcioleci XIX wieku. Przyczynek do rozumienia prawdziwej i fałszywej wspólnoty kulturalnej. Myśl Filozoficzna, nr 4, 120-129, 1954.

# kantyzm # filozofia polska # SZANIAWSKI, Józef Kalasanty #

Dzieło Ludwika Feuerbacha. Myśl Filozoficzna, nr 4, 141-157, 1954.

# FEUERBACH, Ludwik # lewica heglowska # krytyka religii # ateizm #

Problem zła moralnego w heglowskiej filozofii dziejów. Myśl Filozoficzna, nr 1, 24-54, 1957.

# dzieje # zło # HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich # teodycea #

Koncepcje filozoficzne mesjanistów polskich w połowie XIX wieku. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 2, 81-123, 1957.

# filozofia polska # mesjanizm # filozofia narodowa # filozofia czynu #
TREŚĆ. (A) Wstęp. (B) Ogólny charakter filozofii narodowej. (C) Irracjonalizm "filozofii narodowej". (D) "Narodowa" koncepcja czynu.

"Reakcja mesjanistyczna i katolicka w Polsce połowy XIX wieku" w: Z dziejów polskiej myśli filozoficznej i społecznej. T. III. Wiek XIX. Baczko, Bronisław i Assorodobraj, Nina (red.), 271-304. Warszawa, Książka i Wiedza, 1957. Kroński, Tadeusz.

# filozofia polska # mesjanizm # filozofia katolicka #
TREŚĆ. (A) Ideologia mesjanistów. (B) Filozofia katolicka w Polsce czterdziestych lat XIX wieku.

Hegel i problemy filozofii historii. Studia Filozoficzne, nr 3, 42-75, 1958.

# HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich # filozofia historii # romantyzm niemiecki # historyzm #
TREŚĆ. 1. Horyzont ideologiczny historiozofii Hegla. 2. Dialektyczna koncepcja historii. 3. Rzeczywistość i jej krytyka.

Rozważania wokół Hegla. Warszawa, PWN, 1960.  

# HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich # klasyczna filozofia niemiecka # zło # mesjanizm # faszyzm # egzystencjalizm #
TREŚĆ. (A) Od wydawców. I. Studia o klasycznej filozofii niemieckiej i jej oddziaływaniu w Polsce. 1. Immanuel Kant. Fragment książki o klasycznej filozofii niemieckiej. 2. Johann Gottlieb Fichte. 3. Problem zła moralnego w Heglowskiej filozofii dziejów. 4. Hegel i jego filozofia dziejów. 5. Dzieło Ludwika Feuerbacha. 6. Filozofia mesjanistyczna i katolicka w Polsce połowy XIX wieku. 7. Edward Dembowski i spory metodologiczne. 8. Niektóre problemy metodologii historii filozofii w Zeszytach filozoficznych Lenina. 9. Dwie koncepcje wolności. II. Szkice filozoficzne. 1. Faszyzm a tradycja europejska. 2. Filozofia egzystencjalna Sartre'a. 3. List o egzystencjalizmie. 4. O średniowieczu, jak i o tym, że nie warto być szczęśliwym. 5. Rewolucja filozofów. 6. Sprawa Maurrasa. 7. Sentymentalizm i rewolucja. 8. Rewolucyjne serce i filozoficzna głowa. 9. Spór o Kartezjusza. 10. O sceptycyzmie sceptycznie.
(B) Wykaz prac drukowanych Tadeusza Krońskiego. (C) Uwagi wydawców do prac w tej książce zamieszczonych.
(F) O Tadeuszu Krońskim piszą: (a) Nina Assorodobraj. (b) Bronisław Baczko. (c) Paweł Beylin. (d) Leszek Kołakowski.;

Hegel. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1961; wyd. 2 1966. Kroński, Tadeusz.

# HEGEL, Georg Wilhem Friedrich # historiozofia # dialektyka # wolność #
TREŚĆ. (A) Od redakcji. (B) G. W. F. Hegel. (a) Życie i pisma. (b) Miejsce filozofii historii w systemie Hegla i jej tematyka. (c) Horyzont ideologiczny Heglowskiej historiozofii. (d) Dialektyczna koncepcja historii. (e) Rzeczywistość i jej krytyka.
WYBÓR PISM. (A) Wprowadzenie. (B) Przedmowa do "Fenomenologii ducha". (C) Dialektyka panowania i niewoli. (D) Od czego musi się zacząć w nauce. (E) Znoszenie. (F) Rozum i rzeczywistość. (G) Rozumny charakter dziejów. (H) Stanowisko sztuki w stosunku do religii i filozofii. (I) Sokrates i los tragiczny.

Kant. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1966. 

# KANT, Immanuel # zjawisko # podmiot # imperatyw kategoryczny #
TREŚĆ. I. Od Redakcji. II. Życie Kanta. III. Przedkrytyczny i krytyczny okres rozwoju Kanta. IV. Kosmogonia Kanta. V. Krytyka czystego rozumu teoretycznego. 1. Przewrót kopernikański. 2. Nauka o sądach. 3. Estetyka transcendentalna. 4. Analityka transcendentalna. 5. Zjawisko i rzecz sama w sobie. 6. Dialektyka transcendentalna. 7. Résumé problematyki czystego rozumu. VI. Nauka o moralności. VII. Zestawienie i ocena krytyki Kanta. VIII. Krytyka władzy sądzenia. IX. Antropologia, historiozofia i filozofia społeczna. X. Ważniejsze pisma. XI. Wybór pism.