INDEKS AUTORSKI

Maria Izabela Łojewska


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Logika nauki. [Rec. Kopnin, P. W. Łogiczeskije osnowy nauki]. Człowiek i Światopogląd, nr 6, 139-145, 1970.

Sprzeczności gnoseologiczne a logika poznania. [Rec. Narski, I. S. Dialekticzeskoje proitworeczje i łogika poznania]. Studia Filozoficzne, nr 4, 195-199, 1971.

Prawa w systemie wiedzy naukowej. [Rec. Gołowanow, W. N. Zakony w sistiemie naucznogo znanija]. Człowiek i Światopogląd, nr 6, 241-247, 1972. Łojewska, Maria Izabela.

Epistemologia pragmatyczna. [Rec. Problemy epistemologii pragmatycznej : materiały z posiedzeń konserwatorium naukoznawczego Polskiej Akademii Nauk]. Studia Filozoficzne, nr 3, 217-222, 1974.

Integracja nauki a naukoznawstwo. Studia Filozoficzne, nr 2, 57-67, 1976. Łojewska, Izabela Maria.

# naukoznawstwo # integracja nauk # rozwój nauki #
ABSTRAKT. Rozwój wiedzy o nauce w ramach szeroko rozumianego naukoznawstwa może być istotnym czynnikiem integracji innych nauk. Znaczenie wiedzy o nauce nie może być ograniczane do wpływu na sferę instytucjonalną nauki związaną z prognozowaniem, planowaniem i organizacją badań naukowych, ponieważ nie mniej ważne wydają się oddziaływania na świadomość twórców nauki. Samoświadomość pracowników naukowych, ich wiedza o swojej działalności i jej stosunku do innych form działalności i świadomości społecznej, jest jednym z czynników współokreślających ich działalność badawczą i jej rezultaty. Koniecznym warunkiem kształtowania samoświadomości pracowników nauki jest z jednej strony rozwój wiedzy o nauce, a z drugiej - społecznie zorganizowany proces jej przekazywania związany z kształceniem kadry naukowej. Z kolei rozwój naukoznawstwa wymaga integracji istniejącej już wiedzy o nauce tworzonej w ramach różnych dyscyplin szczegółowych. Szczególne znaczenie ma w tym względzie nawiązanie do marksistowskiej koncepcji nauki, albowiem zawarty w niej program szerokich, wieloaspektowych badań nad nauką może być punktem wyjścia w integracji różnych dyscyplin naukoznawczych.

Problemy teorii nauki w zachodniej historiografii. [Rec. Changing Perspectives in the Historiy of Science. Essays in Honour of Joseph Needham. Teich, M. i Young, (eds)]. Studia Filozoficzne, nr 1, 171-175, 1977.

Dewey a marksizm. Studia Filozoficzne, nr 4, 143-162, 1977.

# DEWEY, John # instrumentalizm # społeczna rola filozofii # marksizm #
ABSTRAKT. Niniejszy artykuł oparty jest na szerszych studiach nad twórczością Johna Deweya, amerykańskiego myśliciela o szerokich zainteresowaniach teoretycznych. Zainteresowania te obejmowały nie tylko różnorodne problemy filozoficzne, ale i pedagogiczne, psychologiczne i społeczne; Dewey łączył je z działalnością praktyczną, przede wszystkim pedagogiczną, która w znacznym stopniu wpłynęła na jego filozoficzne koncepcje nadając jego pragmatyzmowi swoistą postać. Przedstawione w artykule problemy mają istotne znaczenie zarówno dla ogólnej charakterystyki koncepcji filozoficznych Deweya, jak i dla próby konfrontacji ich z marksizmem - nie prowadzą one jednak ani do stworzenia pełnego obrazu filozoficznych przekonań Deweya, ani do wyczerpującej konfrontacji jego myśli z marksizmem. Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej zawarta jest próba interpretacji instrumentalistycznej koncepcji poznania Deweya; w drugiej przedstawione są jego poglądy na przedmiot i funkcje filozofii; trzecia część nawiązuje do społecznych przekonań Deweya.

Znaczenie wiedzy w twórczości naukowej. Studia Filozoficzne, nr 1, 91-102, 1978.

# wiedza # twórczość # odkrycie naukowe #
TREŚĆ. (A) Wiedza specjalistyczna. (B) Wiedza filozoficzna. (C) Wiedza metanaukowa. (D) Wiedza o twórczości.