INDEKS AUTORSKI

Tadeusz Nadel-Turoński


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Nowa książka o rozwoju pojęć mechaniki kwantowej. [Rec. Jammer, Max. The Conceptual Development of Quantum Mechanics]. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 160-168, 1968.

Entropia wiedzy. [Rec. Kelley, Hillary Jay. Entropy of Knowledge]. Studia Filozoficzne, nr 3, 264-267, 1970.

z: Mickiewicz, Elżbieta. [Rec. Philosophy of Science, 1969]. Studia Filozoficzne, nr 3, 193-198, 1971.

Uwagi prowadzącego zajęcia z filozofii dla studentów matematyki i fizyki. Studia Filozoficzne, nr 5, 207-210, 1971.

# nauczanie filozofii #

O tak zwanym "nienadążaniu" matematyki. Studia Filozoficzne, nr 2, 95-102, 1972. Nadel-Turoński, Tadeusz.

# metodologia nauki # matematyka # teoria empiryczna #
ABSTRAKT. Autor wskazuje na metodologiczną paradoksalność stosowania w teorii empirycznej pojęć i metod matematycznych, które mają dopiero znaleźć interpretację i uzasadnienie w projektowanej przyszłej teorii matematycznej. Ilustrację stanowią pierwsze historyczne określenia i zastosowania δ-funkcji przez Diraca oraz fluksji Newtona. Autor proponuje nazywać programem teorii matematycznej, zadanie zbudowania sformalizowanej teorii matematycznej, zachowującej prawdziwość danych zdań nie będących aksjomatami tej teorii. Nazwę teorii matematycznej autor rezerwuje dla sformalizowanej lub jednoznacznie sformalizowanej teorii matematycznej. Analogiczne rozróżnienie proponuje autor dla teorii empirycznych. Ma to m.in. zapobiec nadużywaniu wyników formalno-logicznej metodologii do wyjaśnień stosowanych w historiografii nauki wobec autora tezy o nieistnieniu dotychczas ani jednej teorii empirycznej będącej systemem hipotetyczno-dedukcyjnym sensu stricto. Autor wyraża też przekonanie o niemożliwości wyodrębnienia części matematycznej w podwójnym, empiryczno-matematycznym programie.

Gnoseologia, logika i metodologia w Leningradzie. [Rec. Woprosy gnoseołogii, łogiki i mietodołogii naucznogo issliedowanija]. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 258-260, 1972.

Anatomia wiedzy naukowej. [Rec. Rakitow, Anatolij Iljicz. Anatomija naucznogo znanija]. Studia Filozoficzne, nr 10, 201-204, 1972. Nadel-Turoński, Tadeusz.