INDEKS AUTORSKI

Piotr Ogrodziński


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Człowiek i jego uspołecznienie w teorii Edwarda Abramowskiego. Colloquia Communia, 2-3(25-26), 147-164, 1986. Ogrodziński, Piotr.

# ABRAMOWSKI, Edward # uspołecznienie # marksizm #

Społeczeństwo obywatelskie w brytyjskiej literaturze filozoficznej (1640-1830). Studia Filozoficzne, nr 9, 25-50, 1987.

# społeczeństwo obywatelskie # filozofia angielska # filozofia społeczna #
ABSTRAKT. Lata 1640-1830 można umownie przyjąć za okres kształtowania się nowożytnego społeczeństwa na Wyspach Brytyjskich. Historia pojęcia "społeczeństwo obywatelskie" od Hobbesa po Fergusona jest swoistą manifestacją tego procesu w filozofii politycznej. W myśli tej "społeczeństwo obywatelskie" pojmowane jest: 1) jako rynkowa społeczność jednostek-posiadaczy, 2) jako społeczeństwo uzewnętrznionego państwa - gwaranta powszechnego obowiązywania reguł rynkowych, 3) jako rzeczywistość wytworzona wspólnie, ale bezwiednie przez poszczególne jednostki (obraz społeczeństwa został znaturalizowany), 4) jako wytwór i podłoże dynamicznego i powszechnego podziału pracy. System potrzeb i podział pracy obejmuje całą reprodukcję społeczeństwa, a nie tylko jego nadwyżkę.

Uspołecznienie w filozofii Adama Smitha. Studia Filozoficzne, nr 9, 123-133, 1989.

# SMITH, Adam # uspołecznienie # moralność #

Ontologia niedoboru. Filozoficzne implikacje teorii ekonomicznej Janosa Kornaia. Studia Filozoficzne, nr 4, 81-93, 1990.Ogrodziński, Tadeusz.

# KORNAI, Janos # socjalizm # ekonomia #
ABSTRAKT. Tekst stanowi próbę zarysowania uogólnionych, "ontologicznych" implikacji teorii Janosa Kornaia umożliwiających pojmowanie realnego socjalizmu. W wymiarze jednostkowym, szczegółowym i ogólnym analizuje pojęcie niedoboru. Wskazuje na trzy cechy ontologiczne rynku: sfera procesów realnych, sfera regulacji oraz całość otwarta. Na podstawie kornajowskiej definicji rynku sensu largo oraz koncepcji regulacji wegetatywnej autor formułuje tezę o występowaniu w realnym socjalizmie społeczeństwa obywatelskiego w formie ułomnej.